1.2 Koulutuksen toteutus

Auditeringsgruppens bedömning

Koulutuksen seuranta systemaattista

Tutkinto-ohjelmien opiskelijavalintaperusteita tarkastellaan TAMKissa vuosittain erilaisten työpajojen avulla, joissa varmistetaan käytössä olevien kriteerien läpinäkyvyys ja yhteismitallisuus. TAMK seuraa, uudistaa ja soveltaa opiskelijavalintaa, osaamisen tunnustamista, opintojen etenemistä ja tutkintojen suorittamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä systemaattisesti ja läpinäkyvästi. Hakijalla on mahdollisuus saada tietoa ja päätös omassa valintaratkaisussaan käytetyistä kriteereistä ja valinnan perusteista.

Opettajien välistä yhteistyötä edistetään yksiköiden viikkokokousten, pedagogisten tiimien sekä opintojaksojen ristiin opettamisen keinoin. Opiskelijoiden mukaan tätä yhteistyötä saisi olla vielä enemmän, johon myös auditointiryhmä kannustaa tamkilaisia. Hyväksi käytännöksi muodostuneita opintojaksojen palautetilaisuuksia kannattaa käyttää myös yhteistyön tiivistämisessä. Auditointiryhmä toki myös ymmärtää, että resurssi- ja aikapula on yhteistyön kehittämisen keskeisin haaste. Tärkeää siis on osata karsia epäolennaista ja keskittyä olennaiseen.

Ammattikorkeakoulutuksen yhtenä keskeisenä tarkoituksena on vastata työelämän tarpeisiin. Opinnollistaminen on TAMKissa vakiintunut ja toimiva käytäntö, jossa hyödynnetään yritysten ja alueen toimijoiden tarjoamia hankkeita ja projektitöitä. Työpajoissa käytyjen keskustelujen pohjalta voi todeta TAMKin koulutuksellisten toimenpiteiden tukevan tavoitteellista oppimista ja myös opiskelijoiden aktiivista roolia. Opiskelijoiden antaman palautteen mukaan opettajien tulisi vielä laajemmin tuoda työelämäverkostonsa opiskelijoiden hyödynnettäväksi. Tällä nähtiin olevan suuri merkitys työelämän integroitumisessa jo opintojen aikana.

Opintojen hyväksilukemista on uudistettu

Aiemmin suoritettuja opintoja ja hankittua osaamista hyväksiluetaan koulutuksen alkaessa ja niiden edetessä. TAMK on arvioinut ja uudistanut AHOT-prosessia palautteiden perusteella vuonna 2019. Uusin versio prosessista otettiin käyttöön syksyllä 2021. AHOTointi toimii opiskelijoiden mukaan erityisesti SOTE-alalla hyvin. Tekniikan aloilla sen sijaan AHOToinnissa nähdään olevan kehittämistarpeita. Toisin kuin itsearvioinnissa todetaan, auditointihaastatteluiden ja opiskelijatyöpajojen mukaanTAMKin koulutuksissa ei noudateta yhtenäisiä ja selkeitä menettelytapoja AHOToinnissa.

TAMKin opiskelijat voivat suorittaa opintoja oman tutkinto-ohjelmansa lisäksi TAMKin muiden ohjelmien, Campus Online -tarjonnan sekä Tampereen yliopiston tarjonnasta. Kansainvälistä opiskelijavaihtoa suositellaan laajasti. Haasteina Tampereen yliopiston opintojaksoille pääsemisessä on ollut opintojaksoille hyväksyttävien opiskelijoiden lukumäärä, sillä paikat täytetään ensin yliopisto-opiskelijoilla. TAMKin opiskelijat eivät välttämättä mahdu opintojaksoille mukaan. Kaikilla aloilla ei myöskään ole yhdenmukaiset mahdollisuudet suorittaa toisen korkeakoulun opintoja.

Auditointiryhmä pitää tärkeänä, että TAMKin profiili näkyy Tampereen yliopistolle ja muille korkeakouluille tarjotuissa opintojaksoissa. Vastaavasti auditointiryhmä on samaa mieltä TAMKin kanssa siitä, että ristiinopiskeluun liittyvässä tiedottamisessa sekä kansallisen ristiinopiskelupalvelun käyttöönotossa on edelleen kehitettävää.

Opiskelijoiden hyvinvointia tukevat palvelut

TAMK on opiskelijamyönteinen ja -lähtöinen korkeakouluyhteisö. Opiskelijoiden rooli toiminnan keskipisteessä näkyy kautta linjan ja on ehdottomasti TAMKin suurin vahvuus. TAMKin henkilöstö ja opiskelijat ovat ylpeästi tamkilaisia.

Tampereen korkeakouluyhteisön Opiskeluhyvinvointiohjelma toimii selkärankana TAMKin hyvinvoinnin tuen mallien kehittämisessä. Opiskelijoita ja heidän opintojen edistämistä tuetaan useilla eri tavoilla, kuten opiskelijapalveluiden, opinto-ohjaajien, opettajatuutoreiden ja tuutoroinnin avulla koko opiskelijan opintopolun. Opintojen etenemistä lisäksi seurataan säännöllisesti ja palautejärjestelmä tukee oppimista. TAMKilla on prosessit opintonsa keskeyttäneiden yhteydenottamiseen ja opintojen valmiiksi saattamiseen.

Opiskelijakunta Tamko vastaa opiskelijatuutoroinnin organisoinnista. TAMKin tarjoamien liikuntapalveluiden tarjonta ja saatavuus ovat selvästi parantuneet korkeakouluyhteisön yhteisten palveluiden kehittämisen myötä. Opiskelijakunta Tamko on mukana vaikuttamassa kaikessa opiskelijoihin liittyvässä TAMKin toiminnan kehittämisessä. Tamko on myös lisännyt kaksikielisten (suomi, englanti) palveluiden määrää.