3.3 Laatujärjestelmän toimivuus ja kehittäminen

Assessment of the audit team

Vaikuttavaa aluekehitystyötä on mahdollista vahvistaa entisestään laadunhallinnalla

”Laadunhallinta Xamkissa” -dokumentti kuvaa kattavasti xamkilaisen laadunhallinnan perusteet ja käytänteet. Auditointiryhmä pitää erinomaisena ja toimintaa jäsentävänä käytäntönä kuvata toiminnanohjaus-, koulutus- ja TKI-prosessi jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesti. Auditointiryhmä suosittelee, että myös aluekehitystyö kuvataan vastaavalla tavalla, tavoitteena toiminnan jäntevöittäminen ja osittaisen pirtaleisuuden vähentäminen. Aluekehityksen jatkuvan kehittämisen kuvaus yhdistettynä ajantasaiseen asiakkuudenhallintaan (CRM) mahdollistaisi Xamkin laadunhallinnan entistä paremman kattavuuden ammattikorkeakoulujen perustehtävien näkökulmasta.

Riskienhallinnan kehittäminen osana laadunhallintaa mahdollistaisi entistä vahvemman pohjan toiminnan laaja-alaiselle arvioinnille ja kehittämiselle. Auditointiryhmä suosittelee, että riskienhallinnan koordinointia ja jalkauttamista osaksi arjen toimintaa jatketaan ottamalla käyttöön riskienhallintajärjestelmä.

Sidosryhmien osallisuuden vahvistamisella entistä parempaa laatua

Laatujärjestelmä vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin tuottamalla tietoa johtamisen ja toiminnan kehittämisen tueksi, varmistamalla tiedon hyödyntämisen korkeakoulun eri tasoilla, yhdenmukaistamalla ja selkeyttämällä menettelyjä ja vastuita sekä osallistamalla henkilöstö ja opiskelijat xamkilaisen laatukulttuurin vahvistamiseen. Seuraava askel laatujärjestelmän kehittämisessä voisi olla sidosryhmien systemaattisempi osallistaminen Xamkin toiminnan kehittämiseen.

Kehittämiskohteisiin tartutaan ketterästi

Laatujärjestelmää kehitetään dynaamisesti. Esimerkiksi palautteissa esille tulleisiin kehittämiskohteisiin tartutaan ajantasaisesti. Auditointiryhmä suosittelee laatutiimin roolin vahvistamista laatujärjestelmän kehittämistyössä. Esimerkiksi laatujärjestelmän kehittämiselle voitaisiin määrittää systemaattisesti painopisteet tietylle ajanjaksolle.

“Laadunhallinta Xamkissa” -kuvaus sisältää mittaussuunnitelman, jossa on esitetty Xamkin eri kysely- ja arviointikäytänteet, niiden kohderyhmät, keräystavat, ajankohdat, keräysvastuut, analysointivastuut ja muutostoimenpiteiden käynnistysvastuut. Auditointiryhmä pitää mittaussuunnitelmaa hyvänä käytänteenä, joka rytmittää eri kyselyjen toteuttamista.

Toiminnan kehittäminen on osallistavaa

Opiskelijat tunnistavat osallisuutensa xamkilaiseen toiminnan kehittämiseen ensisijaisesti opintojaksopalautteen, kehittämisfoorumeiden ja välittömän palautteenannon kautta. Muut vaikuttamismenetelmät, kuten tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely, eivät auditointivierailulla nousseet esiin. Opiskelijakunta Kaakolla on edustus Xamkin eri työryhmissä, joissa he toimivat tasavertaisena jäsenenä muiden ryhmän jäsenten kanssa. Henkilöstön parhaiten tunnistama vaikuttamismahdollisuus toiminnan kehittämiseen on työyhteisön kehittämiskyselyyn vastaaminen. Haastateltavat sidosryhmät eivät auditointivierailulla tunnistaneet sidosryhmäkyselyä mahdollisuutenaan osallistua Xamkin toiminnan kehittämiseen. Auditointivierailu vahvisti itsearvioinnin antamaa kuvaa siitä, että kokonaisuutena vuorovaikutus Xamkin toimijoiden ja sidosryhmien välillä on aktiivista, mikä mahdollistaa sidosryhmien näkemysten huomioimisen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Hyviä käytänteitä jaetaan arjen kohtaamisissa sekä erilaisissa Xamkin järjestämissä tilaisuuksissa, kuten verkkopedagogiikkaan liittyvissä seminaareissa. Hyvien käytänteiden jakamisen ja vertaisoppimisen luontevina paikkoja ovat myös johdon katselmukset ja kehittämisfoorumit.

Xamk on aktiivinen toimintansa kehittäjä. Fuusiotaustan vuoksi erilaisia kehittämishankkeita on tällä hetkellä paljon. Auditointiryhmä sai vaikutelman, että Xamkissa tunnistetaan ketterästi erilaisia toiminnan kehittämiskohteita ja niihin tartutaan aktiivisesti. Esimerkkinä tästä on yhteisten toimintatapojen luominen TKI-toiminta-alueelle IMS-toimintajärjestelmän avulla sekä sähköisen Hansa -järjestelmän laajalla käyttöönotolla.