1.1 Koulutuksen suunnittelu

Assessment of the audit team

Pedagoginen kehittämisohjelma luo puitteet koulutuksen suunnittelulle

Xamkin koulutuksen suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä ohjaa Pedagoginen kehittämisohjelma. Pedagoginen kehittämisohjelma tukee strategista tavoitetta tulevaisuuslähtöisestä oppimisesta, jonka lähtökohtana on opiskelija- ja osaamiskeskeisyys. Arviointivierailulla saatiin näyttöä Pedagogisen kehittämisohjelman koulutustoimintaa suuntaavasta vaikutuksesta ja jalkautumisesta osaksi koulutusyksiköiden arkea. Auditointiaineiston perusteella ohjelman vaikuttavuutta arjessa edistää kaksi tekijää: ohjelman edelleen kehittäminen yhteisöllisessä prosessissa sekä ohjelman laadinnassa hyödynnetty monipuolinen opiskelija- ja henkilöstöpalaute.

Xamkilla on yhteiset opetussuunnitelmien perusteet ja prosessi opetussuunnitelmien laadinnalle. Opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Koulutussisältöjen ja -tarjonnan suunnittelussa hyödynnetään alueellista ja kansallista ennakointitietoa. Koulutustarjonnan kehittämisessä otetaan huomioon työelämän muuttuvat osaamistarpeet, opiskelijapalaute (AVOP) ja valmistuneiden palaute (kansallinen uraseurantakysely). Xamkilla on korkeakoulutasoinen osaamismatriisi, jolla varmistetaan, että tutkinnot sijoittuvat oikealle tasolle kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä. Opintojakson suorittamiseen vaadittava opintopistemäärä arvioidaan ECTS-järjestelmän mukaisesti ja opintojen kuormittavuutta seurataan opiskelijapalautteen avulla. Xamkilla on toimivat menettelyt opetussuunnitelmien käsittelylle ja hyväksymiselle. 

Opiskelijat osallistuvat koulutuksen suunnitteluun Xamkin toimielimissä ja työryhmissä, joissa opiskelijakunta Kaakolla on edustus.

Koulutuksen työelämärelevanssin varmistamiseksi suunnittelussa hyödynnetään alueellista ennakointitietoa. Tiedon hyödyntämisen systematisointia on painotettu viime vuosina. Opetuksen ja TKI-toiminnan yhteistyötä tukevat monialaiset oppimisympäristöt ja niissä toteutettavat työelämäprojektit, joiden pitkäjänteinen suunnittelu ja toteuttaminen mahdollistuvat osaamisperusteisten moduuliopetussuunnitelmien avulla. Opetuksen ja TKI-toiminnan integraatiota käsitellään laajemmin luvussa 4.

Kansainvälisyys on aktiivisen kehittämisen kohteena

Kansainvälisyys on yksi Xamkin strategisista kärjistä. Kansainvälisyys näkyy koulutuksen suunnittelussa opettajille tarjottavan kielikoulutuksen ja englanninkielisen opintojaksotarjonnan kehittämistyönä. Suomenkielisiä koulutuksia pyritään suunnittelemaan siten, että ne mahdollistavat Double Degree -koulutusten toteutumisen. Saavuttaakseen tavoitteensa aidosti kansainvälisenä korkeakouluna Xamkin tulee jatkaa jo aloittamiensa kehittämiskohteiden toteuttamista. Näitä ovat muun muassa kansainvälisten opettajien rekrytointi, vieraskielisten tutkintokoulutusten tarjoaminen sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden vahvempi integrointi korkeakouluyhteisöön ja työelämään.

Jatkuvan oppimisen koulutuksen suunnittelu on kehittynyttä

Jatkuva oppiminen huomioidaan koulutuksen suunnittelussa aktiivisena ja systemaattisena vuoropuheluna Xamkin sisällä ja alueen sidosryhmien kanssa. Tapaa, jolla sidosryhmiä osallistetaan jatkuvan oppimisen koulutustarjonnan suunnitteluun, voisi hyödyntää myös tutkintokoulutuksen tarjonnan suunnittelussa. Aktiivisen vuoropuhelun lisäksi Xamk kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa yhteistyössä strategisten kumppaneiden kanssa työelämän toiveita kuunnellen.