3 Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Arviointialueella III arvioidaan laatujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistä sekä järjestelmän hyödyntämistä strategisessa johtamisessa. Lisäksi arvioidaan niitä menettelytapoja, joilla tuetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hyvinvointia.

Arviointialue III on tasolla Erinomainen.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Xamkilainen laadunhallinta nojaa systemaattiseen, pitkäjänteiseen ja jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. Laadunhallinta perustuu fuusioituneiden korkeakoulujen hyvien käytänteiden yhdistämiselle.
  • Henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen on luotu monia eri menetelmiä ja toimintatapoja. Xamkilla on laaja henkilöstökoulutuksen tarjonta, henkilöstöllä on mahdollisuus työelämäjaksoihin ja työterveyshuolto on kattavaa.
  • Xamk on dynaaminen kehittäjäorganisaatio, joka tunnistaa ketterästi kehittämiskohteensa ja puuttuu niihin aktiivisesti.

Kehittämissuositukset

  • Xamkin laadunhallintaa tulee entisestään kehittää aluekehitystoiminnan osalta sekä sidosryhmien laajemmalla osallistamisella.
  • Laadunhallintaan liittyvä dokumentaatio on kattavaa. Sähköisiä järjestelmiä hyödynnetään korkeakoulun perustehtävien laadunhallinnassa ja sen dokumentoinnissa monipuolisesti. Laadunhallinnan dokumentaatiota on arvioitava säännöllisesti tiedon löydettävyyden, hyödynnettävyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta.