2.3 Uudistumista edistävä toimintakulttuuri

Assessment of the audit team

Kokeilut ja osallistaminen ovat luonteva osa toimintaa

Xamkin toimintakulttuuri on läpileikkaavasti kehittyvä ja uudistuva. Prosesseja ja toimintatapoja kehitetään jatkuvasti ja olemassa olevat kehittämisen käytännöt (mm. kehittämisfoorumi ja johdon katselmus) tukevat tätä kehitystä. Kokeilut ja pilotit ovat luonteva osa Xamkin laajaa TKI-toimintaa, jossa sekä henkilöstö että opiskelijat ovat mukana. Kokeilukulttuuria pyritään edistämään myös henkilöstölle kohdennetulla idea- ja aloitetoiminnalla.

Yhteiskehittämistä ja -opettamista tukee yhteiskehittämistiimi ja henkilöstölle on luotu fyysisiä ja digitaalisia tiloja sekä mahdollisuuksia yksikkörajat ylittävälle toiminnalle. Opiskelijoiden ja henkilöstön osaamista hyödynnetään osassa koulutuksia hyvin.

Alumnit osallistuvat monipuolisesti Xamkin toimintaan (opetussuunnitelmatyö, hankkeet, opetus, opinnäytetöiden arviointi, yhteyshenkilöt yrityksissä). Kehittämiskohteeksi Xamk on tunnistanut toiminnan koulutusalakohtaisen kattavuuden ja systematisoinnin. Auditointiryhmä pitää Xamkin tavoitteita tarkoituksenmukaisina.

Xamk uudistuu ja uudistaa verkostoissa

Auditointivierailu vahvisti itsearvioinnin antamaa kuvaa siitä, että Xamkin rooli alueen kehittäjänä on merkittävä. Vuonna 2019 Xamkilla oli lähes 700 yritysyhteistyökumppanuutta. Xamkin arvostus alueen sidosryhmien keskuudessa on suuri ja se koetaan elintärkeäksi alueelle. Tätä vaikutelmaa tukevat ammattikorkeakoulun erittäin laaja TKI-hanketoiminta sekä voimakkaasti kasvanut jatkuvan oppimisen koulutustarjonta.

Kansainvälisen hankeaktiivisuuden lisääntyminen on myös osoitus positiivisesta vaikuttavuuskehityksestä. Kansainvälistyminen näkyy Xamkissa kehittyvänä ja laajenevana kumppanuusverkostona. Kansainvälistymisen toimintamuotoina itsearvioinnissa on todettu opiskelija- ja henkilöstövaihto, kansainvälinen tutkimus- ja opetusyhteistyö sekä koulutusvienti.

Xamkilla on koulutusyksiköidensä ja TKI-vahvuusalueidensa määrittelemät verkostot, joiden toimintaa ylläpidetään vierailuin, tilaisuuksin ja yhteistyöhankkein. Näiden lisäksi tapahtumayhteistyö mahdollistaa uusien kumppanuuksien syntymisen. Xamk seuraa sekä kansallisten että kansainvälisten kumppanuuksiensa kehittymistä ja on näiden määrällisesti kasvaessa nostanut sidosryhmätyön ja yhteistyöverkostojen hallinnan kehittämisen yhdeksi kehittämiskohteekseen, minkä myös auditointiryhmä näkee perusteltuna. Yhteistyöverkostojen laajentuessa haasteena on niiden hajaantuminen ja yhteistyökentän hallinta, joten yhteisen CRM -järjestelmän käyttöönotto on tarpeellinen askel kohti systemaattisempaa asiakkuuksienhallintaa.

Xamk tekee verkostoyhteistyötä myös omistajakaupunkiensa kanssa, joista esimerkkeinä ovat yhteiset, alueiden elinvoimaa lisäämään pyrkivät työelämäprojektit. Xamkilla on yhteistyötä myös muiden korkeakoulujen ja koulutusasteiden kanssa. Lisäksi Xamk osallistuu aktiivisesti kansainvälisten verkostojen toimintaan.

Monialaisille TKI-kehittämisalustoille on tilausta henkilöstön ja opiskelijoiden piirissä

Auditointivierailun perusteella monilla opiskelijoilla on jo tällä hetkellä hyvät mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen TKI-hankkeissa. Henkilöstön ja opiskelijoiden haastatteluissa nousi esille toive tilaisuuksista ”ristipölytykseen” ja monialaisen verkostoitumisen vahvistamiseen. Tämä mahdollistaisi TKI-toiminnan nivoutumisen entistä kiinteämmäksi osaksi opetusta monialaisesti. Auditointivierailun aikana ilmeni, että tahtotilaa tällaiseen toimintaan näyttäisi myös olevan, joskin resursointi aiheutti huolta. Auditointiryhmä suosittelee esimerkiksi nykyisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä entistä vahvemmin tähän tarkoitukseen. Tavoitteena pitäisi olla opettajien, TKI-hankkeiden henkilöstön, yritysten edustajien ja opiskelijoiden monialainen kohtaamismahdollisuus ja yhteistyö.