2.3 Uudistumista edistävä toimintakulttuuri

Auditeringsgruppens bedömning

Kokeiluympäristöt tukevat innovatiivisen toimintakulttuurin rakentamista

SAMKin tavoitteena on tukea kokeilevaa toimintakulttuuria sekä opetuksessa että TKI-toiminnassa. Käytännössä tämä tapahtuu erilaisten kokeilujen ja kokeiluympäristöjen kautta. Neljän vuoden ajan toiminut Robotiikka-Akatemia on yksi kokeiluympäristöistä, jossa opiskelijat toteuttavat yrityksille erilaisia ratkaisuja. Robotiikka-Akatemian tavoitteena on tuottaa soveltavan TKI-toiminnan kautta nopeasti tuloksia alueen yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Robotiikka-akatemiassa työskentelee eurooppalaisten kumppanikorkeakoulujen opiskelijoita.

SAMK tavoittelee myös eurooppalaisen TestBed-verkoston jäsenyyttä. Tarkoituksena on tutustua muihin TestBed-toimijoihin ja luoda samalla kansainvälisiä verkostoja. Haastatteluissa tuli esille henkilöstön innostus ja kehittämisalustoihin perustuvan toimintatavan sisäistäminen.

Neuvottelukunta- ja alumnitoimintaa kehitetään

Auditointivierailun aikana auditointiryhmä sai näyttöä siitä, että neuvottelukuntien työtä pidettiin merkityksellisenä, mutta auditointiryhmän näkemyksen mukaan neuvottelukuntatoimintaa on syytä kehittää systemaattisesti. Neuvottelukuntien toiminta vaihteli alakohtaisesti. Osa neuvottelukunnista oli kokoontunut säännöllisesti. Osalla neuvottelukunnista ei ollut säännöllistä yhteydenpitoa, mutta yhteyttä koulutuksiin saatettiin pitää muilla tavoilla. Työvoiman saatavuuden turvaaminen mainittiin yhtenä keskeisenä tavoitteena yhteistyölle. Auditointiryhmä kannustaa jatkuvaan ja säännönmukaiseen sekä neuvottelukuntien rajat ylittävään yhteistyöhön. Kehittämistyön tulisi perustua yhteisesti sovituille tavoitteille sekä yhdessä kehitetylle toimintamallille. Näin toimintamallia voisi myös arvioida ja edelleen parantaa. Toimintamallin rakentamiseen kannattaa osallistaa laajasti sekä henkilöstön että opiskelijoiden edustajia.

SAMKin tavoitteena on alumnitoiminnan kehittäminen ja alumnien nykyistä laajempi osallistaminen toimintaan. Haastatteluissa tuli esiin, että myös alumnitoiminnassa on paljon alakohtaista vaihtelua. Merenkulussa alumnitoiminta on arkipäivää, koska pätevyyskoulutukset edellyttävät säännöllistä yhteydenpitoa sidosryhmien ja alumnien kanssa. Alumnit osallistuvat koulutuksiin työelämän kokemusasiantuntijoina sekä hyödyntävät jatkuvan oppimisen palveluita. Alumneille on olemassa muun muassa Facebook-sivusto ja alumniblogi. Alumneille tarjotaan myös mahdollisuutta opiskella maksutta neljä lukukautta avoimessa ammattikorkeakoulussa.

SAMKilla on muodostunut hyviä käytänteitä alumnitoiminnan kehittämiseksi, joten työtä tulee jatkaa. SAMKissa valmistuneista opiskelijoista poikkeuksellisen suuri joukko työllistyy maakuntaan, joten heidän hyödyntämisensä yritysyhteistyössä sekä tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa on paljon mahdollisuuksia. Auditointiryhmän näkemyksen mukaan alumnitoiminnan kehittäminen edellyttää selkeitä vastuita sekä määrätietoista ja tavoitteellista tekemistä.

Verkostot laajenevat monin eri keinoin

SAMK laajentaa verkostojaan  strategiaan pohjautuen. Maakunnan osaamisalueiden ympärille on syntynyt vahvoja klustereita, joissa SAMK on mukana. Aiemmin SAMK on ollut tunnettu hoiva-alaan keskittyvänä organisaationa, mutta vähitellen toiminta on laajentunut robotiikkaan, energiaan, yrittäjyyteen sekä muuhun vahvaan perusteollisuuteen. Yritysten aloitteista toteutetaan koulutuksen uudistamista sekä rakennetaan yhteisiä TKI-hankkeita.

Verkostojen hallinnointi perustuu strategian kautta määriteltyihin vahvuusaloihin, joita uudistetaan yhdessä alueen toimijoiden kanssa erilaisissa työryhmissä. Yhteisen työskentelyn kautta on syntynyt esimerkiksi akkuklusteri. Kansainväliset verkostot syntyvät usein yhteisten TKI-hankkeiden, verkostotapahtumien sekä henkilökuntatutkijavaihdon kautta. Myös henkilöstöä kannustetaan osallistumaan laajasti eri työryhmiin ja verkostoihin yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa. Tästä ovat esimerkkinä kauppakamarien, maakuntaliiton sekä Elyn perustamat työryhmät.