1.2 Koulutuksen toteutus

Auditeringsgruppens bedömning

Opiskelijoita tuetaan monin tavoin opintojen eri vaiheissa

SAMKissa opintojen etenemistä seurataan ja tuetaan monin tavoin opintojen eri vaiheissa. SAMKin johto seuraa opintojen etenemistä koko korkeakoulun tasolla suoritettuina opintopisteinä ja tutkintoina. Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja opiskelijoilla on omat opettajatuutorit, jotka seuraavat opintojen etenemistä. Kansainvälisillä tutkinto-opiskelijoilla on omat opettajatuutorit, jotka ovat perehtyneet erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden ohjaamiseen. Henkilöstön haastatteluissa tuli esille, että jokaisella osaamisalueella opettajatuutoreiden tukena on opinto-ohjaaja, joka myös lähettää tiimivastaaville tiedon ryhmäkohtaisesti opiskelijoiden opintojen etenemisestä. Opiskelija käy opettajatuutorin kanssa ohjauskeskustelun vähintään vuosittain. Lisäksi opintojen etenemisestä on mahdollisuus keskustella opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelijat olivat tyytyväisiä ohjauskeskusteluihin, mutta toivoivat, että niitä olisi useammin kuin kerran vuodessa. Opettajatuutoreiden yhteydenpidon aktiivisuudessa opiskelijoihin oli myös eroja. Auditointimateriaalissa kehittämiskohteeksi nostettu uraohjaus ei tullut esiin haastatteluissa tai työpajoissa, joten sen kehittämiseen on syytä kiinnittää huomiota. Myös opiskelijoiden osallistamista opiskelun ohjauksen ja uraohjauksen kehittämiseen tulee lisätä.

Auditointimateriaalin perusteella SAMKissa opiskelijavalinnat perustuvat läpinäkyvästi ja johdonmukaisesti kansallisiin opiskelijavalinnan menettelyihin, säädöksiin ja määräyksiin. Tutkinto-opintoihin on joustavia reittejä, kuten polku- ja väyläopinnot, siirtohaut sekä jatkuva haku SAMKin sisällä samaan tutkintonimikkeeseen johtavien tutkinto-ohjelmien välillä.

Opintojen etenemisen tukemiseksi SAMKissa kehitetään erilaisia vaihtoehtoisia opintojen suoritustapoja. Osaajapoolit tukevat vaihtoehtoisten suoritustapojen, kuten työn opinnollistamisen kehittämistä.  Kieliopinnoissa opiskelija voi itse valita parhaan mahdollisen opiskeluajankohdan non-stop-opinnoissa. SAMKissa myös jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia laajennetaan tuomalla joustavuutta opintojen suoritustapoihin. Opiskelijoiden työpajassa opintojen joustavuus sekä mahdollisuus opintojen nopeuttamiseen ja suorittamiseen työn ohella saivat hyvää palautetta. Muiksi opiskelijoiden opintojen etenemistä tukeviksi keinoiksi henkilöstön haastatteluissa nostettiin mahdollisuus suorittaa opintoja kesätöissä, mahdollisuus informaatikoiden tukeen opinnäytetyön tekemisessä sekä kirjaston tarjoamat opiskelutilat. SAMKissa jatkuvan oppimisen ja vaihtoehtoisten suoritustapojen kehittämistyö on hyvällä alulla ja se on tuottanut tulosta, mikä näkyy avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen määrän kasvuna. Auditointiryhmä suosittelee työn opinnollistamisen ja muiden vaihtoehtoisten opintojen suoritustapojen systemaattista kehittämistä.

Yhdenvertaisten käytänteiden varmistamista tarvitaan edelleen

Opintojen etenemistä tuetaan AHOT-menettelyllä, mutta AHOT-menettelyjen käytänteissä on vaihtelua. SAMKissa on yhteinen AHOT-käsikirja ja myös osaajapoolit kehittävät yhteisiä AHOT-menettelyjä laatimalla eri tutkinto-ohjelmiin yhteisiä AHOT-tenttejä. Auditointivierailulla tuli esiin, että opiskelijoiden näkemykset AHOT-prosessin käytännöistä, toimivuudesta ja kuormittavuudesta vaihtelivat sekä kampus- että koulutusalakohtaisesti. Opiskelijoiden yhdenvertaisuuden toteutumiseksi auditointiryhmä suosittelee, että AHOT-prosessin käytännön toteutumista kehitetään nykyistä yhdenmukaisemmaksi ja kehittämiseen osallistetaan kaikki opiskelijaa AHOT-menettelyssä ohjaavat tahot.

Opiskelijoiden osaamistavoitteiden saavuttamista ja arviointia tuetaan henkilökohtaisten palautteiden, oppimistehtävien sekä itse- ja vertaisarviointien avulla. SAMKin tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu selkeä käsitys opintojaksoista annettujen arvosanojen ja saavutetun osaamisen yhteyksistä. Nykyisellään tämä ei kuitenkaan toteudu tasapuolisesti. Opiskelijoiden mukaan oppimisprosessin aikana saadussa palautteessa on vaihtelua sekä palautteen laadun että määrän suhteen. Opiskelijoilla oli kokemuksia siitä, etteivät he olleet saaneet riittävästi palautetta oppimisestaan tai saatu arvosana sekä oma osaamisen kokemus ja arviointi olivat ristiriidassa. Oppimisesta saatu palaute jää näin ollen epäselväksi. Auditointiryhmä suosittelee, että opiskelijoille oppimisprosessin aikana annettavan palautteen määrää ja laatua tulee aktiivisesti nostaa.

SAMKissa toimii opiskelun ja hyvinvoinnin ryhmä, jonka tehtävänä on muun muassa tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen. Auditointiryhmän näkemyksen mukaan opiskelijoiden tukemista ja hyvinvointia voitaisiin entistä paremmin edistää jo ennaltaehkäisevästi, mikäli SAMKilla olisi käytössään kuraattorin ja opintopsykologin palvelut. Opiskelijoiden näkemyksen mukaan yhdenvertaisuus opintojaksoilla ei aina toteudu, vaan vaatimukset esimerkiksi läsnäolon tai työmäärän suhteen vaihtelevat opettajakohtaisesti myös samankaltaisten aineiden opetuksessa. Auditointiryhmä suosittelee kiinnittämään huomiota tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamiseen käytännössä.