3 Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Arviointialueella III arvioidaan laatujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistä sekä järjestelmän hyödyntämistä strategisessa johtamisessa. Lisäksi arvioidaan niitä menettelytapoja, joilla tuetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hyvinvointia.

Arviointialue III on tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • SAMKin laatujärjestelmä on systemaattinen ja kattava kokonaisuus, jonka tuottamaa tietoa hyödynnetään toiminnassa ja johtamisessa. Henkilöstö on sitoutunut laatutyöhön ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen.
  • SAMK on panostanut monipuolisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Osaamisen kehittäminen tukee strategian toteuttamista ja käytännön toimintaa.  
  • Työhyvinvoinnin merkitys organisaation toiminnan kehittämisessä on tunnistettu hyvin. Työhyvinvointia seurataan säännöllisesti ja toimenpiteitä sen parantamiseksi on tehty.

Kehittämissuositukset

  • Rekrytointiprosessia tulee kehittää siten, että se tukee nykyistä paremmin myös kansainvälistä rekrytointia. Rekrytointiprosessin kehittämiseen tulee liittää alueen ja SAMKin työnantajamielikuvan vahvistaminen uusien osaajien houkuttelemiseksi.
  • Laatujärjestelmää tulee kehittää siten, että se ottaa nykyistä paremmin huomioon nopeat muutokset sekä tukee entistä vahvemmin kokeilevaa ja innovatiivista toimintakulttuuria.
  • Strategisten kehittämiskohteiden, erityisesti toimenpideohjelmaan kirjoitettujen tavoitteiden, määrää ja laatua tulee arvioida kriittisesti, jotta varmistetaan kehittämistyön eteneminen ja henkilöstövoimavarojen riittävyys kehittämistyössä.