3.2 Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyvinvoinnin tukeminen

Auditeringsgruppens bedömning

Henkilöstön osaamista kehitetään monin eri tavoin

SAMKissa panostetaan vahvasti henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Vuosittain käytävissä ryhmä- ja yksilötason kehityskeskusteluissa tarkastellaan henkilöstön kehittämistarpeita, tehdään suunnitelmia osaamisen kehittämiselle sekä asetetaan henkilökohtaisia tavoitteita. Henkilöstöosasto muokkaa kehityskeskusteluissa esille tulleet osaamisen kehittämistarpeet koulutussuunnitelmaksi. Jokaiselle henkilöstön jäsenelle budjetoidaan työaikaa oman osaamisen kehittämiseen 50 tuntia vuodessa. Henkilöstö voi myös hyödyntää ilmaiseksi SAMKin tarjoamia avoimia ammattikorkeakouluopintoja. Haastatteluiden perusteella henkilöstö oli erittäin tyytyväinen henkilöstön osaamisen kehittämismahdollisuuksiin. Toimilla oli selkeästi myös vaikuttavuutta henkilöstön osaamisen kehittymiseen. 

Yhtenä henkilöstön kehittämisen välineenä mainittiin haastatteluissa usein TKI-hankkeissa tehty työ. TKI-hankkeet rakennetaan siten, että ne tukevat myös henkilöstön osaamisen kehittymistä. Myös tutkija-opettajan työtehtävä koettiin oman osaamisen kehittämisen mahdollistajana. Yhdessä yritysten kanssa hankkeissa tehty yhteistyö edellyttää uusien asioiden opettelua ja projekteissa opittuja asioita siirretään osaksi omaa opetusta. Tämän lisäksi panostuksia on tehty digipedagogiikan kehittämiseen (Digikärkijoukot), osaamisen jakamiseen (Osaajapoolit) sekä pedagogiikan kehittämiseen (Peda-Agora). Tulevaisuuden osaamista on tunnistettu strategisen osaamisen työpajoissa ja osaamisen kehittymistä seurataan osana vuosittain toteutettavaa työhyvinvointia mittaavaa Parempi työyhteisö (ParTy)-kyselyä.  Auditointiryhmä suosittelee, että SAMKissa kiinnitettäisiin huomiota nykyistä systemaattisempaan henkilöstön osaamisen arviointiin. Näin tarvittavia osaamisen kehittämisen toimenpiteitä osataan suunnata entistä kohdennetummin ja samalla tunnistetaan paremmin kehittämisen vaikutuksia.   

Työhyvinvointi on useiden toimijoiden yhteistyötä

SAMK tukee henkilöstön hyvinvointia monipuolisesti useilla ohjelmilla ja ohjeilla. Organisaatiossa on käytössä liikunta- ja kulttuurisetelit, CampusMowe-toiminta, kattava työterveyshuolto, henkilöstökerho, hyvät etätyökäytänteet sekä mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen. Työhyvinvointia mitataan joka vuosi toteutettavalla ParTy-kyselyllä. SAMK on selkeästi tunnistanut ParTy-työhyvinvointikyselystä nousseet kehittämistarpeet, jotka liittyvät työn kuormitustekijöihin, viestintään, ajankäytön hallintaan, tiimityöhön sekä johtamiseen. Tänä syksynä toteutetun organisaatiouudistuksen yhtenä tavoitteena on, että esihenkilötyöhön olisi enemmän aikaa. Samalla huomiota on kiinnitetty myös toimimattomien tiimien kehittämiseen. Haastatteluiden mukaan organisaatiouudistus oli otettu hyvin vastaan henkilöstön keskuudessa.

Vuonna 2021 SAMKissa on otettu käyttöön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka tavoitteena on osaava ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet on luotu yhteistyössä työsuojelutoimikunnan kanssa. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuoden 2022 lopussa. Auditointiryhmä pitää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa hyvin laadittuna kokonaisuutena, vaikka vielä näyttöä sen käyttöönotosta ei haastatteluissa tullutkaan esiin. Haastatteluiden ja auditointiaineiston perusteella työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tukevat muun muassa englanninkieliset materiaalit sekä systemaattinen perehdytysprosessi. Perehdyttämiskäytänteitä kehitetään edelleen keräämällä palautetta perehdyttämisprosessista. Auditointiryhmä sai vahvan näytön siitä, että henkilöstön työhyvinvointiin on panostettu ja panostuksiin oltiin myös tyytyväisiä. Erityistä kiitosta saivat työterveyshuollon kattavat palvelut. 

Rekrytoinnin merkitys korostuu tulevina vuosina

Henkilöstön rekrytointi perustuu strategiaa tukevaan henkilöstösuunnitelmaan. Rekrytointiprosessi on monivaiheinen ja selkeästi kuvattu kokonaisuus. Ennen rekrytointiprosessin käynnistämistä arvioidaan rekrytoinnin tarpeellisuutta. Rekrytointiprosessi toteutetaan vaiheittain ennalta määritellyn prosessin mukaisesti ja sen tavoitteena on hakijoiden tasa-arvoinen kohtelu, yhdenvertaisuus sekä työnantajamielikuvan ja yrityskulttuurin vahvistaminen. Yhdenvertaisuuden edistämiseksi on keskusteltu myös anonyymin rekrytointiprosessin mahdollisuuksista ja kokeilemisesta. Auditointiryhmä suosittelee tämän kokeilun aloittamista.

Auditointiryhmä sai näyttöä siitä, että rekrytointiprosessi koettiin toimivana, mutta haasteita syntyy aikatauluissa erityisesti silloin, kun rekrytointeja on paljon. Selkeästi eniten kehitettävää on kansainvälisissä rekrytoinneissa ja rekrytointiprosessin loppuun viemisessä. Rekrytointiprosessia on tarkoitus parantaa jatkossa panostamalla järjestelmäkehitykseen, mikä poistaisi samalla rekrytointiprosessissa esiintyviä laatupoikkeamia. Auditointiryhmä pitää rekrytointiprosessin toimivuutta tulevina vuosina kriittisenä, jotta strategian toteuttaminen mahdollistuu. Tulevina vuosina SAMKissa jää useita henkilöitä eläkkeelle, mikä pitää huomioida niin henkilöstösuunnittelussa kuin rekrytoinneissa.