5 Vertaisoppimisen kuvaus

Vertaisoppimisen suunnittelu

Vertaisoppimisen kohdeorganisaatiota pohdittiin SAMKin johtoryhmässä, opetuksen johtoryhmässä ja laaturyhmässä syksyn 2019 aikana. Johtoryhmä teki päätöksen joulukuussa 2019 ja vertaisoppimiskumppanuudesta päätettiin tehdä ehdotus Seinäjoen ammattikorkeakoululle.

SeAMK valikoitui kumppaniksi, koska korkeakoulujen välillä oli jo pitkään tehty monialaista yhteistyötä, suoritettu arkitason benchmarkausta ja korkeakoulun toiminnoissa olevien samankaltaisten haasteiden ratkomista. Lisäksi korkeakoulut ovat samassa kokoluokassa ammattikorkeakoulukentässä ja molemmissa organisaatioissa oli lähiaikoina ollut pohdittavana erilaiset yhteistyömahdollisuudet uudelleen organisoituneen Tampereen yliopiston kanssa.

Vertaisoppimisen kohteeksi valittiin osa-alue ”Osaamista luova korkeakoulu”. SAMK esitti SeAMKille haluavansa benchmarkata heidän käytäntöjään alumnitoiminnasta, työelämäyhteyksistä ja opintojen ohjauksesta. SeAMK esitti haluavansa benchmarkata SAMKin jatkuvan oppimisen ja sen organisoinnin käytäntöjä. SeAMKin toimijat toivat esille, että SAMKin nostamista kohteista heillä olisi parhaiten esittää hyviä käytäntöjä opintojen ohjauksesta.

Vertaisoppimisen tavoitteeksi SAMKissa asetettiin 1) saada tietoa kokonaisvaltaisen ohjauksen toteuttamisesta ja 2) saada tietoa ympärivuotisen opiskelun onnistuneesta järjestämisestä. Tavoitteet pohjautuivat AVOP-väittämiin ”Opintojen ohjaus oli tasokasta” (AVOP 22) ja ”Korkeakouluni opintojen tarjonta mahdollisti ympärivuotisen opiskelun” (AVOP 20). SAMKissa opintojen ohjaus oli keskeisenä kehittämisen kohteena.

SAMKin ja SeAMKin laatupäälliköt laativat vertaisoppimissopimuksen ja järjestelivät vierailuja kevään 2020 aikana. Sopimukseen kirjattiin oppimisen teemat, tavoitteet ja tarkoitukset, sekä benchmarkausten ajankohdat. Rehtorit allekirjoittivat sopimuksen keväällä. Koronapandemian takia vierailut toteutettiin kokonaan verkossa. SAMK isännöi verkossa 27.5.2020 omaa benchmarkaustaan ja SeAMK omaansa 16.9.2020.

Vertaisoppimisen toteutukset

Vertaisoppimispäivinä hyviä käytäntöjä hakeva korkeakoulu toimitti oppimiskumppanille hyvissä ajoin oppimisen tavoitteista johdetut tarkennetut teemat. Kumppani toimitti näihin runkokysymyksiin pohjautuvat kattavat esitykset omista käytännöistään. Verkkototeutuksiin osallistui molemmista korkeakouluista substanssiasiantuntijoita kattavasti ja etenkin opiskelijaedustusta pidettiin tärkeänä.

Verkkoneuvottelun teknistä toimivuutta testattiin ja päivien toteutus suunniteltiin sekä aikataulutettiin tarkkaan. Päivät aloitettiin osallistujien yhteisellä tilaisuudella, jossa esittäydyttiin, käytiin läpi päivän tavoitteet ja kulku, sekä avattiin valittuja teemoja. Sitten jakauduttiin erillisiin sessioihin, joihin oli sovittu puheenjohtajat ja kirjurit. Korkeakoulujen edustajat esittelivät keskustelujen pohjaksi omaa toimintaansa, ja osallistujilla oli mahdollisuus pyytää tarkennuksia etukäteismateriaalin ja pidettyjen esitysten pohjalta. Jo sessioissa vaihdettiin näkemyksiä ja kokemuksia korkeakoulujen tavoista toimia. Päivät päättyivät yhteiseen tilaisuuteen, jossa jaettiin puolin ja toisin koettuja hyviä käytäntöjä ja oivallettuja asioita.

Vertaisoppiminen verkkototeutuksena onnistuu, mutta se vaatii täsmällisesti suunnitellun aikataulutuksen etukäteen. Tiedostettiin, että tarkka aikataulutus voi rajoittaa tilannelähtöistä oppimiskokemusta, sillä  spontaanille ideoimiselle ei jää mahdollisuutta. Lisäksi face to face –vuorovaikutus olisi voinut tuoda lisäarvoa mahdollisille toisenlaisille oppimiskokemuksille.

Vertaisoppimisen tulokset

Laatupäällikkö, opetuksen vararehtori ja kehittämispäällikkö, sekä ohjauksen koordinaattori laativat vertaisoppimisesta sisältöraportin ja toimenpiteisiin johtaneet oppimishavainnot. Toimenpiteet kirjattiin vastuutettuina ja aikataulutettuina. Vertaisoppimistulokset käsiteltiin opetuksen johtoryhmässä, johtoryhmässä, laaturyhmässä ja opetuksen kehittämisryhmässä. Dokumentit ovat henkilöstön ja opiskelijakunnan nähtävillä intrassa.

Oman organisaation hyvät käytännöt Kumppaniorganisaation hyvät käytännöt
Opiskelijoiden ohjausta on tehostettu valitsemalla ohjauksen prosessia kehittävä koordinaattori ja opinto-ohjaajia

Opinnäytetyöprosessin kehittäminen on aloitettu opintojen eri vaiheissa

Opettajien hyvä digiosaaminen

Opettajien sekä opiskelijoiden käytössä olevat hyvät prosessikuvaukset

Opiskelijalähtöisyys toteutuu näkyen strategiaa avaavassa kehittämisohjelmassa ja opettajien ja opiskelijoiden arjessa

Opiskelijalähtöisyys on saatu näkyviin nettisivuilla niin, että se välittyy myös hakijoille

Pedagogiset lähtökohdat on kuvattu selkeäasti strategiaan ja niitä on avattu tarkemmin kehittämisohjelmissa

Opiskeluhyvinvointia seurataan säännöllisesti tehtävän opiskelijabarometrin avulla

–> opiskelijoiden ohjauksen henkilökohtaistaminen on onnistunut, ja tämä on tehostanut opinnäytetyöprosessia, ympärivuotista opiskelua, sekä jatkuvan oppimisen prosessia

Auditointiryhmän palaute

SAMKissa panostetaan opiskelijoiden ohjauksen kehittämiseen, mitä vahvisti se, että SAMK valitsi opiskelijoiden ohjauksen vertaisoppimisen kohteeksi. Vertaisoppimisen kumppaniksi SAMK valitsi Seinäjoen ammattikorkeakoulun. Kumppanin valinta on itsearviointiraportissa hyvin perusteltu. Vertaisoppimisen tavoitteet on asetettu selkeästi ja konkreettisesti ja vertaisoppimisen prosessi toteutettiin suunnitelmallisesti. Prosessi dokumentoitiin intraan siten, että henkilöstöllä ja opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua vertaisoppimisen prosessiin ja tuloksiin. Vertaisoppimisen tuloksia käsiteltiin SAMKissa johto- ja kehittämisryhmissä. Auditointiryhmä pitää hyvänä toimintatapana vertaisoppimisen dokumenttien jakamista SAMKin henkilöstölle ja opiskelijoille sekä tulosten käsittelyä eri ryhmissä. Tämä edesauttaa vertaisoppimisen perusteella tehtyjen toimenpiteiden käyttöönottoa ja kehittämistä.

Itsearvioinnin mukaan vertaisoppimisen tuloksena SAMKissa aiotaan ottaa tai on jo otettu käyttöön useita hyviä käytäntöjä. Haastatteluissa vertaisoppimisen prosessia pidettiin hyvänä ja innostavana. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä vertaisoppimisen tulosten hyödyntämisestä on opinnäytetyöprosessin kehittäminen ja uuden Wihi-työkalun käyttöönotto opinnäytetyöprosessin ohjauksessa. Auditointiryhmä suosittelee hyvien vertaisoppimisessa saatujen käytänteiden kehittämistä SAMKin toimintaan sopivaksi sekä käytäntöjen hyödyntämisen ja kehittämisen systemaattista seuraamista. Kehittämistyöhön kannattaa edelleenkin osallistaa laajasti henkilöstöä ja opiskelijoita.