2.2 Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta

Auditeringsgruppens bedömning

TKI-toiminnalle on asetettu tavoitteet ja tuloksia seurataan

Rohkea tulevaisuussuuntautuneisuus on asia, josta JAMK sai kiitosta auditointivierailun haastatteluissa kautta linjan. TKI-toiminnalle asetetut tavoitteet rakennetaan asiakkaiden tarpeita kuullen ja toimintaympäristön muutoksia ennakoiden. TKI-toiminnan tavoitteiden ja tulosten seuranta perustuvat strategiaan, ja vahvuusalat liittyvät alueellisiin ja kansallisiin innovaatioekosysteemeihin, joissa JAMKilla on keskeinen rooli. Tätä kuvaa todensivat sekä auditointivierailun haastattelut, työpajat että aiemmat ulkoiset arvioinnit.

Yksittäisten TKI-projektien seurannan ja palautteen purkamista päätöskokouksissa voitaisiin vielä kehittää eteenpäin, mikäli projekteja ja niiden seuranta- ja ohjausryhmiä tuotaisiin yhteen avainalueittain, temaattisiin foorumeihin. Mittareiden seurannan ja dialogisen oppimisen yksityiskohdat ja menetelmät ovat vielä kehittymässä. Arviointiryhmä pitää hyvänä käytäntönä, että avoimella TKI-toiminnalla on ohjeet ja ne ovat julkaistu JAMKin ulkoisilla www-sivuilla. TKI-toiminnan kehittämisessä on myös tehty tärkeitä avauksia, mukaan lukien ulkoisen arvioinnin systemaattinen hyödyntäminen.

Viestintää voisi vahvistaa verkostomaisella toiminnalla

JAMKin kaikista TKI-projekteista laaditaan viestintäsuunnitelma ja viestintäkanavia on monipuolisesti, mikä lisää hankkeista tiedottamisen vaikuttavuutta. Viestinnän kokonaiskuvaa voisi kuitenkin edelleen vahvistaa. Tämä ei välttämättä ratkea lisäresursseilla, vaan verkostomaisella toiminnalla, jossa kukin toiminnassa mukana oleva viestijä oppii käyttämään vaikuttavimpia ja tilanteeseen sopivimpia menetelmiä ja viestinnän muotoja. Parhaassa tapauksessa sidosryhmät saadaan viemään hankkeiden viestiä eteenpäin. 

Sama pätee avoimen TKI-toiminnan laajentamiseen, jossa voitaisiin pohtia myös tiedon tuottajien jalostamisen, viestinnän ja hyödyntämisen uusia aktiivisia toimintamalleja ”knowledge brokering” -ajatuksen tyyppisesti. Perinteinen tieteellinen julkaiseminen edistää edelleen hyvin vuorovaikutusta, mutta TKI-toiminnan hyödyntäminen ja välittyminen käytännön toimintaan sekä tulevaisuustyöhön on myös tärkeää.

JAMKin tulevaisuuden osaamisaloilla on edellytyksiä uudistaa yhteiskuntaa

JAMKilla on edellytyksiä olla vaikuttava tekijä yhteiskunnallisesti. Esimerkiksi JYVSECTEC:n ponnistelut kyberturvallisuuden osaamisen vahvistamiseksi ja verkostoyhteistyön edistämiseksi tulevaisuuden osaamisalalla on erinomainen aloite. Tässä JAMKilla on mahdollisuus profiloitua  todella vahvasti kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Toisaalta eturintamassa toimiminen ei aina edellytä kansainvälisesti uusia sisältöavauksia. Myös perinteisemmillä aloilla voidaan toimia ja on toimittu rohkeasti kokeillen ja paikallista innovaatioympäristöä rikastaen. Esimerkiksi Musiikkikampus, Biotalousinstituutti ja KeHO ovat kaikki yhteistyömuotoja, joissa huomioidaan alueen erityispiirteet ja ne tuovat koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimet laajemman verkoston käyttöön edistäen avoimen tiedon hyödyntämistä yhteiskunnallisesti. 

JAMK on luonut TKI-toiminnassa toimintaa tukevia sekä fyysisiä että virtuaalisia alustoja, jotka auttavat tulevaisuussuuntautuneen edelläkävijyyden vahvistamisessa. JAMK on myös integroinut TKI-toiminnan opetukseen ja onnistunut tässä hyvin. Opetuksen ja TKI-toiminnan vuorovaikutus ruokkii uusia innovaatioita ja vaikuttavuutta sekä mahdollistaa tutkimus- ja kehittämistiedon välittymisen nopeasti opetukseen. Tässä myös innovatiiviset ja oppijaystävälliset tilaratkaisut ovat tärkeitä ja tähän JAMK on kiinnittänyt erityistä huomiota viime vuosina. Ratkaisut, joissa uusia oppimisympäristöjä kehitetään viihtyisyyden ja yhdessä tekemisen iloa tukemalla, ovat auditointivierailun kokemuksen pohjalta erinomainen tapa rakentaa myös TKI-toiminnan kannalta toimiviksi. 

JAMKin strategian keskiössä on tutkimusalueita, jotka ovat myös merkittäviä globaaleja haasteita, kuten kyberturvallisuus, kestävä matkailu tai biotalous, jossa alueellisen elinvoiman rinnalla vastataan globaaleihin haasteisiin jätteiden käsittelyssä tai uusissa proteiinin lähteissä. Rajojen ylittäminen ja yllättävätkin yhdyspinnat eri koulutus- ja TKI-alueiden välillä voivat synnyttää vielä ennakoimatonta tulevaisuuden osaamista. Tätä yhteiskuntaa uudistavaa kehitystyötä auditointiryhmä kannustaa jatkamaan.