Sammandrag

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Auditeringen är godkänd.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med

20 maj 2025

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: god nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: utmärkt nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som JAMK valde

Kvalitetshantering av utbildningsexport

Tema och partner för benchlearning

Tema: En kompetensskapande högskola

Partner: Esslingen Yrkehögskola

Auditeringsgruppen identifierade följande som JAMK:s främsta styrkor och utvecklingsområden

Styrkor

  • JAMK har lyckats med att skapa ett kvalitetssystem som uppmuntrar till förnyelse och delaktighet och som stöder högskolegemenskapens dagliga arbete. Högskolan har innovativt skapat olika sätt för utbyte av idéer och framgångar i arbetet. Kvalitetssystemet är effektivt och den information som systemet producerar används mångsidigt i ledningen och förnyandet av verksamheten. Kvalitetssystemet genomsyrar hela högskolegemenskapen.
  • Den nya generationens högskola är en strategisk modell för högskolan som stöder väl en studerandecentrerad verksamhet och utvecklingen av arbetslivsinriktade kompetenser hos de studerande. Det studentcentrerade angreppssättet syns starkt i verksamheten och med nya verksamhetsmodeller har högskolan kunnat beakta olika studerandes kompetensbehov i utbildningen. Mångsidiga lärmiljöer stöder förnyandet av utbildningen samt kopplingen mellan forsknings-, utbildnings- och innovationsverksamheten och utbildningen. Hybridklasser, laboratorier samt försöks- och utvecklingsplattformer stöder ett nära samarbete med arbetslivet.
  • Högskolan har en verksamhetskultur som starkt främjar experimentering. Främjande av experimentering, fördomsfrihet, överskridande av gränser och djärvhet präglar verksamheten. JAMK leder sina nätverk modigt in i framtiden. Detta stöds av att man genomför omvärldsanalyser tillsammans med intressentgrupper.
  • En långsiktig och planmässig satsning på internationalisering har gett förutsättningar för en framgångsrik utbildningsexportverksamhet. Utbildningsexportprojekt har ökat personalens internationella kompetens, vilket också återspeglas i utbildningen.

Utvecklingsområden

  • JAMK håller på att övergå till ett nätverksbaserat teamarbete som överskrider enhetsgränser och bygger upp Den nya generationens högskola i interaktion med det omgivande samhället. JAMK:s nya fokusområden kunde ännu förstärkas i förhållande till planering, genomförande och utveckling av utbildningen. Vid förnyandet av läroplaner är det bra att lyfta fram frågan om hurdana läroplanerna är för Den nya generationens högskola och hur man i utbildningsverksamheten bäst kan stöda kompetensutvecklingen av studerande med olika behov.
  • Modellen för verksamhetens genomslagskraft i samhället håller fortfarande på att ta form vid högskolan. Det finns många projekt och mycket verksamhet som sker i nätverk, men JAMK kunde vidareutveckla sätt som skapar en övergripande bild av det externa ekosystemet samt analysen av verksamhetens genomslagskraft. Detta skulle bidra till att också i fortsättningen styra verksamheten mot lovande framtidsbranscher.
  • JAMK har utmärkta möjligheter att skapa nya kombinationer av kompetensområden. Gränsöverskridande verksamhet och överraskande kombinationer och kopplingar mellan olika utbildnings- och FUI-områden kan ge upphov till framtidskompetens som inte ännu går att förutse. Auditeringsgruppen uppmuntrar yrkeshögskolan att fortsätta detta utvecklingsarbete som förnyar samhället.