1.2 Koulutuksen toteutus

Auditeringsgruppens bedömning

Opiskelijalähtöisyys näkyy koulutuksen toteutuksessa joustavina opintopolkuina ja ohjaukseen satsaamisena

JAMK tukee koulutuksessaan opiskelijalähtöisyyttä muun muassa panostamalla opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaukseen, luomalla yhteyksiä työelämään sekä tukemalla opintopolkujen joustavuutta.

Opiskelijat saavat ensimmäisenä lukuvuotenaan valmiiksi laaditut HOPS-pohjat, joita voidaan opintojen edetessä muokata yksilöllisten valintojen pohjalta. Ohjausta on hyvin saatavilla, esimerkiksi viikottaisten ”Tutoring pop-up” tilaisuuksien muodossa. Auditointiryhmä pitääkin tätä helposti saavutettavaa, matalan kynnyksen avausta ohjausprosesseissa hyvänä käytäntönä ja kannustaa vastaisuudessakin vastaaviin avauksiin.

JAMKilla on käytössään opiskelijoiden ohjausjärjestelmä, joka sisältää opintojen ohjauksen, uraohjauksen sekä ammatillisen kasvun ohjauksen. Opettajatutorit ja opintojen ohjaajat seuraavat opintojen sujuvuutta ja etenemistä pyrkien ennaltaehkäisemään opintojen keskeyttämistä. Vaikka opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia, niin opintojaksojen arviointi on kuitenkin usein suoritusperustaista. JAMKin onkin syytä pohtia, miten arviointikäytänteitä saataisiin yhdenmukaistettua kohti osaamisperustaista arviointia. 

Opintojen joustavuudessa oli havaittavissa jonkin verran alakohtaista vaihtelua, ja esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa opiskelijat kokivat nopeutetun valmistumisen haastavaksi. Pääpiirteittäin opetussuunnitelmat koettiin opiskelijahaastatteluissa kuitenkin kohtuullisen joustaviksi.

Opiskelijoiden tutorointi on kokonaisuudessaan hyvin systemaattista ja monipuolista. Sitä toteutetaan niin opettajatutoreiden kuin vertaistutoreidenkin avulla. Vertaistutorointi koskettaa lähinnä ensimmäisen vuoden opiskelijoita, mutta opiskelijakunta JAMKO tarjoaa myös jo opinnoissaan edistyneille vertaistukea ja -ohjausta mentoroinnin muodossa. Esimerkiksi loppuvaiheen opiskelijat tarjoavat tukeaan käytännön asioissa aina harjoittelupaikkojen etsimisestä opinnäytetyön aiheen pohtimiseen. Mentorointi ei kuitenkaan kata kaikkia koulutusaloja. Auditointiryhmä ei saanut vierailuohjelman aikana kattavaa näyttöä mentoroinnista käytännössä, joten kyseessä lienee uusi, joskin mielenkiintoinen ja kannatettava avaus opiskelijoiden vertaistuen ja -ohjaamisen kehittämisessä. 

Kampusten tilat ovat viihtyisiä ja ne tukevat opiskelijoiden tiimityötä. Tukipalvelut ovat helposti saatavilla ja opiskelijoiden Intrassa on selkeät ohjeet opintojen suorittamisesta, opiskelijoiden videoita harjoittelukokemuksista ja esimerkkitarinoilla tuettua AHOT-ohjeistusta. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisprosessista on viestitty hyvin konkreettisin esimerkein ja tieto on saatavilla jo opintoihin hakeutumisen yhteydessä. Opiskelijat kokivat AHOT-prosessin saavutettavaksi ja helposti ymmärrettäväksi.