Tiivistelmä

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Jyväskylän ammattikorkeakoulun auditointi on hyväksytty.

Laatuleima on voimassa 20.5.2025 asti.

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: hyvä taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: hyvä taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: erinomainen taso

Oppiva korkeakoulu – Jyväskylän ammattikorkeakoulun valitsema arviointialue

Koulutusviennin laadunhallinta

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Osaamista luova korkeakoulu

Kumppani: Esslingenin ammattikorkeakoulu

Keskeiset vahvuudet ja kehittämiskohteet auditointiryhmän mukaan

Vahvuudet 

  • JAMK on onnistunut luomaan uudistamiseen kannustavan ja osallistavan laatujärjestelmän, joka tukee korkeakouluyhteisön arjen työtä. Korkeakoulu on luonut innovatiivisesti erilaisia menettelyitä ideoiden ja työssä onnistumisten jakamiseen. Laatujärjestelmä on vaikuttava ja sen tuottamaa tietoa käytetään monipuolisesti johtamisessa ja toiminnan uudistamisessa. Laatukulttuuri läpäisee koko korkeakouluyhteisön. 
  • JAMKin Uuden sukupolven korkeakoulun strateginen malli tukee hyvin opiskelijakeskeistä toimintaa ja opiskelijoiden työelämäosaamista. Opiskelijakeskeisyys näkyy toiminnassa vahvasti, ja JAMK on pystynyt vastaamaan erilaisten opiskelijoiden osaamistarpeisiin uusilla toimintamalleilla. Monipuoliset oppimisympäristöt tukevat koulutuksen uudistumista sekä tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan ja koulutuksen yhteyttä. Hybridiluokat, laboratoriot sekä kokeilu- ja kehittämisalustat tukevat tiivistä työelämäyhteistyötä.
  • JAMKissa on vahva kokeilukulttuuri. Kokeilukulttuurin edistäminen, ennakkoluulottomuus, rajat ylittävyys ja rohkeus leimaavat toimintaa. JAMK vie verkostojaan rohkealla otteella tulevaisuuteen. Tätä tukee toimintaympäristöanalyysin tekeminen yhdessä sidosryhmien kanssa.
  • Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen panostus kansainvälisyyteen on rakentanut edellytykset menestykselliseen koulutusvientitoimintaan. Koulutusvientiprojektit ovat lisänneet henkilöstön kansainvälisyysosaamista, joka heijastuu myös koulutukseen.

Kehittämiskohteet 

  • JAMK on siirtymässä verkostomaiseen tiimityöhön yli yksikkörajojen ja rakentaa Uuden sukupolven korkeakoulua vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. JAMKin uusia vahvuusaloja voisi vielä vahvistaa koulutuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä. Opetussuunnitelmien uudistamisessa on hyvä nostaa esiin kysymys siitä, millaiset ovat Uuden sukupolven korkeakoulun opetussuunnitelmat ja miten erilaisten opiskelijoiden osaamisen kehittymistä tuetaan.
  • Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden malli on vielä kehittymässä. Hankkeita ja verkostomuotoista toimintaa on runsaasti, mutta JAMK voisi edelleen kehittää ulkoisen ekosysteemin kokonaiskuvan muodostumista ja vaikuttavuuden analyysia, joka auttaisi ohjaamaan toimintaa lupaavimpiin tulevaisuusaloihin myös jatkossa.
  • JAMKilla on erinomaiset mahdollisuudet rakentaa uudenlaisia osaamisyhdistelmiä. Osaamisalueiden rajojen ylittävä toiminta ja yllättävätkin yhdistelmät ja yhdyspinnat eri koulutus- ja TKI-alueiden välillä voivat synnyttää vielä ennakoimatonta tulevaisuuden osaamista. Tätä yhteiskuntaa uudistavaa kehitystyötä auditointiryhmä kannustaa jatkamaan.