2.3 Uudistumista edistävä toimintakulttuuri

Kokeileva toimintakulttuuri TAMKissa

TAMKissa yhteisesti kehitetty yrittäjämäisen toiminnan ohjelma kannustaa, rohkaisee ja ohjaa kokeilevaan ja yrittäjämäiseen tapaan tehdä töitä. Malli linkittyy strategian tavoitteisiin ja kriittisiin menestystekijöihin sekä arvoihin. Yrittäjämäisen toimintakulttuurin kautta vahvistetaan henkilöstön innovatiivista ja kehittävää työotetta, jolla on vaikutus työelämäyhteistyöhön, verkostojen laajentamiseen ja kansainvälistymiseen. Tätä tukee myös tiimimäinen toimintamalli, jota on kehitetty koko organisaation kanssa yhdessä.

TAMK panostaa merkittävästi tutkimus-, demonstraatio-, innovaatio- ja oppimisympäristöjen kehittämiseen ja hyödyntämiseen ketterien monialaisten kokeilujen alustoina. Nämä ympäristöt tarjoavat paitsi alustan ideoiden ja kokeilujen testaamiselle ja validoinnille TAMKin sisällä, myös avoimen polun yhteiskehittämiseen yhdessä innovaatioekosysteemin eri sidosryhmien kanssa. Neljäntenä ulottuvuutena ovat kansalaisten ja yksilöiden mukaan ottaminen kokeiluihin, Living Lab -ajattelun mukaisissa toimintaympäristöissä. Ne tukevat paitsi tiedon siirtoa myös ideoiden ja innovaatioiden kaupallistamista sekä niiden käyttöönottoa. Alustojen toimintamallien ja uusien palvelumallien kehittämiseen TAMKissa ja korkeakouluyhteisössä on kehitetty yhteisiä kriteerejä ja mittaristoa. TAMK on avaintoimija myös Mediapolis-kampuksella, jossa tehdään tiivistä ja kokeilevaa yhteistyötä kumppaniverkoston kuten Ylen, media-alan ja älyteollisuuden sekä ammattiopisto Tredun kanssa.

Innovaatio-osaamisen ja ongelmanratkaisukyvykkyyden kehittäjänä vuosia toiminut HUBS tuottaa koko Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijoille monialaisia projektiopintoja (Sprint, Sprint Innovation Festival), joissa ratkotaan aitoja yrityselämän, julkisen ja kolmannen sektorin haasteita. HUBS tuottaa myös opintojaksoja yrittäjyydestä ja yritystoiminnasta, ja sen kautta sparrataan vuosittain useita kymmeniä tiimejä kohti yritystoimintaa.

Koulutusvienti on tuonut kyvykkyyttä kokeilevaan kehittämiseen ja nopeaan reagointiin muuttuvissa ja yllättävissä olosuhteissa. Siinä yhdistyy vaatimus korkeatasoiseen substanssin ja pedagogiikan osaamiseen sekä kyky soveltaa näitä paikallisiin tarpeisiin, kohderyhmiin ja olosuhteisiin. Asiakas- ja opiskelijapalautteen kautta toimintaa kehitetään jatkuvasti.

Korkeakouluyhteisön yhteistyön mahdollisuuksien edistäminen ja osaamisen hyödyntäminen

TAMKin arvoissa ja laatutyön periaatteissa korostuu yhdessä tekeminen, mikä näkyy laajasti toiminnassa. Useilla on oman työtehtävänsä ohella rooleja ja vastuita matriisimaisessa toiminnassa, ja työryhmissä on osaamista laajasti eri yksiköistä. Yhteyspäälliköt vahvistavat osaamisyksiköiden yhteistyötä liiketoimintayksikön kanssa. Tällä mallilla osaamisyksiköiden erityisosaamisia kanavoidaan myytäviksi palveluiksi liiketoimintalähtöisesti. Tiimimäinen toimintamalli rohkaisee monialaiseen yhteistyöhön, yhteisopettajuuteen ja uusiin kokeiluihin.

Monialaisten tutkimusryhmien tavoitteena on yhdistää osaamisaloja ja osaajia soveltavan tutkimuksen ja julkaisemisen keinoin, ja tämän kaksivuotisen kokeilun tuloksia seurataan vuosittain. Tampereen korkeakouluyhteisön yhteistyötä edistää mm. Tampereen yliopiston, TAMKin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteinen kliinisten taitojen oppimisympäristö, Taitokeskus. Uudelle kaupungin keskustassa sijaitsevalle Nokia Arenalle tuleva Paidia-niminen Living Lab -tila, jossa pelillisyyden keinoin tuodaan yhteen tutkijoita, opettajia, opiskelijoita, kaupunkilaisia ja areenan vieraita, edistää vaikuttavaa yhteistyötä.

Yhteistyötä alumnien kanssa

Alumnitoiminta on monipuolista yhteistyötä, jossa tiedottamisen ja tapahtumien rinnalle on kehitteillä Bazaar-alusta, jonka tavoitteena on lisätä toiminnan vastavuoroisuutta ja kanavoida jatkuvan oppimisen tarjontaa. Tampere Alumni -toiminta kokoaa Tampereen korkeakouluyhteisön yhteistä tarjontaa alumneille, ohjaa eri alojen alumneja esim. sosiaalisen median verkostoihin ja tuottaa alumnitarinoita viestinnän kanaviin. Korkeakoulut valitsevat vuoden alumnit.

Tietyillä aloilla alumniyhteistyö on tiiviistä ja jatkuvaa; alumnit ovat saumattomasti osa yhteisöä. Tästä esimerkkinä ovat Proakatemia ja CARDE-tutkimusryhmän yhteistyö kansainvälisten Master of Leadership Education -koulutusohjelman opiskelijoiden kanssa.

Uraseurantakyselyn omassa osuudessa, neljän vaikuttavuusväittämän avulla TAMK saa laajasti tietoa siitä, millaisena toimijana ja työelämäkumppanina TAMK näyttäytyy alumneille viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Lisäksi väittämillä kootaan tietoa TAMKissa hankitun osaamisen hyödyntämisestä vastaajien oman alan tai sen työkäytäntöjen kehittämisessä.

Yhteistyötä eri toimijoiden ja verkostojen kanssa

Alueellisen yhteistyön rooli on vahva TAMKin strategiassa. Aktiivinen työ harjoittelun, opinnäyte- ja projektitöiden osalta korostuu erityisesti suurten työllistäjien kanssa. Sähköiset työkalut (mm. JobTeaser ja Jobiili) linkittävät kysyntää ja tarjontaa.

Yhteistyölle raameja tuovien kumppanuussopimusten ohella Pirkanmaan liiton, Business Tampereen, ELY-keskuksen ja yliopiston kanssa yhteinen Startup-allianssitoiminta tukee uuden yritystoiminnan syntymistä. Tampereen kauppakamarin useissa valiokunnissa toimii TAMKin henkilöstöä. TAMKilla on myös aktiivinen rooli Tampereella sote-kentän yhteistyöverkostossa.

TAMK toimii kansallisissa verkostoissa laajasti ja vaikuttaen ammattikorkeakoulutoiminnan näkyvyyteen, kehittymiseen ja TAMKin rooliin verkostoissa. Kansainvälisessä yhteistyössä TAMKilla on laaja kumppaniverkosto ja kolme strategista korkeakoulukumppania. Niiden kanssa toteutetaan mm. opetusyhteistyötä ja yhteisiä TKI-hankkeita. Lisäksi Tampereen yliopiston kanssa on määritelty eurooppalaiset verkostot, joiden kautta pyritään vahvistamaan EU-rahoituksen saamista, ja nimetty näihin edustajat. Koulutusviennin kumppaneiden kanssa Latinalaisessa Amerikassa tehdään vaikuttavuustutkimusta toteutetuista koulutuksista.

Yhteistyöverkostojen kehittämiseen ja uudistamiseen on määritetty strategisen kumppanuuden kriteerit kv-yhteistyössä. Keväällä 2021 selvitettiin sidosryhmäyhteistyötä ja käynnistettiin kv-kumppaneiden arviointityö.

 

Vahvuudet Kehittämiskohteet
HUBS korkeakouluyhteisön yrittäjyyden edistäjänä Sidosryhmäyhteistyön systematiikan kehittäminen
Tiivis ja toimiva yhteistyö paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa Proaktiivinen ote yhteistyön rakentamiseen toimintakulttuurin ja kumppanuustoiminnan mallin kehittämisellä
Kv-kumppanuusverkoston kehittäminen erityisesti TKI-rahoituksen vahvistamiseksi Kumppanuuksien hallinnan tiedon jakaminen, kokonaisvaltaisuus ja saatavuus
Tutkimus-, demonstraatio-, innovaatio- ja oppimisympäristöt ketterien monialaisten kokeilujen alustoina Sidosryhmäyhteistyön laajentaminen vastuiden tarkentamisella ja resurssien kohdentamisella