1 Osaamista luova korkeakoulu

Arviointialueella I arvioidaan niitä menettelytapoja, jotka tukevat opiskelijakeskeistä, työelämälähtöistä ja tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan perustuvaa koulutuksen suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä.

Arviointialue I on tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Jyväskylän yliopistossa koulutustoimintaa johdetaan systeemisesti yhteistyössä koulutuksesta vastaavan vararehtorin, varadekaanien, erillislaitosten johtajien ja laitosten varajohtajien kanssa.
  • Opiskelijoiden oppimisen tukemisesta, ohjaamisesta ja hyvinvoinnista huolehditaan kokonaisvaltaisesti.
  • Koulutusta toteutetaan linjakkaasti niin, että osaamistavoitteet, sisällöt, opetusmenetelmät ja arviointimenetelmät ovat linjassa keskenään ja ne tukevat opiskelijoiden oppimista.

Kehittämissuositukset

  • Palautteiden kerääminen, analysointi ja niiden pohjalta tehtävä opetuksen ja oppimisen kehittäminen tulee saada toimivaksi ja läpinäkyväksi koko yliopistossa.
  • Henkilöstön pedagoginen koulutus tulee järjestää systemaattisesti ja tehdä siitä henkilökunnalle jatkuva polku.
  • Yliopiston ulkoisten sidosryhmien osallistumista koulutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin tulee systematisoida.