2.3 Uudistumista edistävä toimintakulttuuri

Auditeringsgruppens bedömning

Sidosryhmäyhteistyön vahvistamisessa ja yhtenäistämisessä vielä kehitettävää

Jyväskylän yliopiston mission mukaan yliopisto kannustaa ajattelemaan tuoreesti, innostamaan toisia sekä rohkaisee kokeiluihin. Yliopistolla onkin useita hyviä käytännön esimerkkejä, joilla kannustetaan kokeiluihin kumppaneiden kanssa ja vahvistetaan edellytyksiä luovan ilmapiirin rakentumiseen ja vahvistumiseen sidosryhmien kanssa. Auditointiryhmä sai haastatteluissa näyttöä siitä, että Jyväskylän yliopistossa kokeilut ovat keino kehittää toimintaa. Kokeiluja on toteutettu opetuksen, tiedekuntien välisen yhteistyön ja uudenlaisen liiketoiminnan kehittämiseksi eri tiedekunnissa.

Hyvä esimerkki uutta luovasta alueellisesta, toiminnallisesta ja systemaattisesta yhteistyöstä keskeisten paikallisten sidosryhmien kanssa on EduFutura -yhteistyö. Kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä kumppanuuksia on rakennettu muun muassa yliopiston kiihdytinlaboratorion yhteyteen. Lisäksi yliopisto tekee paljon kahdenvälistä yhteistyötä yritysten ja muiden tutkimusta ja koulutusta tarjoavin kumppaneiden kanssa. Yritysyhteistyössä onnistumisesta saatiin näyttöjä erityisesti informaatioteknologian, kauppatieteiden ja liikuntatieteen tiedekuntien osalta.

Sidosryhmien kanssa tehdään auditointihaastattelujen perusteella huomattava määrä yhteistyötä, jonka perustana ovat muun muassa yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvottelukunta, yhteiset edunvalvonnalliset hankkeet ja muu epämuodollinen yhteydenpito. Hyvänä esimerkkinä tavoitteellisesta yhteistyöstä nousi esiin kumppanuus Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Kun arvioidaan yliopiston roolia ja toimintaa Jyväskylän ja Keski-Suomen alueellisessa kehittämisessä, auditointiryhmä suosittelee alueellisten ja muiden yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen pitkäjänteisten tavoitteiden määrittelyä yhdessä sidosryhmien kanssa. Tällä hetkellä nämä tavoitteet ovat yhteiskunnan uudistamisen näkökulmasta lyhytjänteisiä, kuten esimerkiksi yhteiseen edunvalvontaan ja hankerahoitukseen liittyviä tavoitteita.

Kampuksen kehittämisohjelman mukaan ”JYU-identiteetti vahvistuu opintojen aikana ja kantaa alumneillamme opintojen jälkeiseen elämään”. Auditointihaastatteluissa nousi esiin viime vuosina aktivoitunut alumnitoiminta, joka on näkynyt aikaisempaa aktiivisempana ja systemaattisempana yhteydenpitona sekä alumnien hyödyntämisenä luennoitsijoina ja yritysyhteistyön rakentajina. Auditointiryhmä rohkaisee Jyväskylän yliopistoa etenemään tavoitteellisesti kampuksen kehittämisohjelman toteuttamisessa myös alumnitoiminnan kehittämisen näkökulmasta ja alumnien hyödyntämisessä kehittämistyössä. Auditointiryhmä ei  saanut vielä konkreettista näyttöä siitä, miten alumneja on systemaattisesti hyödynnetty kehittämistyössä ja millaisia tavoitteita alumnitoiminnalle on asetettu.

 

Yhteistyö kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa monipuolista

Jyväskylän yliopiston yhteistyö kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa tukee toiminnan kehittämistä ja yhteistyö on monipuolista. Jyväskylän yliopisto on tunnistanut sidosryhmä- ja verkostoyhteistyönsä monipuoliseksi myös kansainvälisellä tasolla ja tekee tutkimusyhteistyötä kansainvälisten korkeakoulujen, yritysten ja organisaatioiden kanssa. Yhteistyö tukee toiminnan kehittämistä esimerkiksi koulutuksen ja pedagogiikan alueilla, tutkimuksessa yhteis- ja työelämäprofessuurien muodossa, kansainvälistä ja monitieteistä verkostoitumista UNESCO-professuurien kautta sekä opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälisen liikkuvuuden suhteen.

Yliopistolla on toimivia menettelytapoja, joilla se tukee henkilöstön ja opiskelijoiden osaamisen hyödyntämistä ja verkostoitumista. Yliopiston henkilöstön ja opiskelijoiden verkostoitumisessa sekä osaamisen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittämisessä tärkeänä kansainvälisenä verkostona nousi haastatteluissa esiin FORTHEM (Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility) -konsortio. Auditointiryhmälle jäi kuitenkin vielä epäselväksi, miten tämän ja muiden verkostojen toiminnalle asetetaan tavoitteet sekä miten toimintaa seurataan ja arvioidaan.

Sidosryhmiä ja yhteistyöverkostoja on kutsuttu mukaan yhteistyöhön, kehittämistoimintaan ja kokeiluihin. Tätä kautta yhteistyöverkostoja ja sidosryhmäsuhteita pyritään hallitsemaan ja uudistamaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Auditointihaastatteluissa yliopisto miellettiin sekä vahvaksi alueelliseksi ja kansalliseksi että monipuoliseksi kansainväliseksi toimijaksi. Toisaalta tuotiin esille, että yliopiston kansainvälisiä verkostoja voisi hyödyntää vielä enemmän ja tavoitteellisemmin alueellisessa kehittämistyössä. Auditointiryhmä suosittelee siksi tavoitteiden asettamista myös kansainväliselle verkostotoiminnalle.