2.1 Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtaminen

Auditeringsgruppens bedömning

Yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen johtaminen pohjaa strategiaan

Jyväskylän yliopisto kehittää systemaattisesti yhteiskunnallista vuorovaikutustaan ja vaikuttavuuttaan. Jyväskylän yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tavoitteet ja keinot on määritelty vuoteen 2030 ulottuvassa strategiassa ”Osaava ja hyvinvoiva ihminen”. Strategiaa toteutetaan johdonmukaisesti yliopiston eri tasoilla. Strategisen johtamisen ytimessä on viisi kehittämisohjelmaa, jotka sisältävät kehitystavoitteet ja mitattavat tulokset. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista tuetaan selkeällä johtamisjärjestelmällä sekä asioiden käsittelyllä koulutus- ja tiedeneuvostoissa sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvottelukunnassa. YVV-neuvottelukunta koostuu pääsääntöisesti yliopiston ulkopuolisista jäsenistä lukuun ottamatta rehtoria puheenjohtajana ja yhteiskuntasuhdepäällikköä sihteerinä.

Strategisten tavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta analysoidaan vuosittain suhteessa toimintaympäristön muutoksiin neuvostoissa, joissa käydään toimintaympäristöanalyysit läpi ja priorisoidaan niiden pohjalta seuraavan vuoden tavoitteet. Haastatteluissa tuli ilmi, että lähtökohtana on, että strategiset tavoitteet konkretisoituisivat toimenpiteinä, joita pystytään seuraamaan laadullisesti ja määrällisesti.

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden vahvistaminen on määritelty yhdeksi Jyväskylän yliopiston strategiaa läpileikkaavaksi tavoitteeksi. Yliopisto haluaa olla ”vaikuttava sivistysyliopisto”. Haastattelujen mukaan yhteiskunnallinen vuorovaikutus tukee kokonaisstrategian toteutumista niin paikallisella kuin kansallisellakin tasolla. Haastattelujen mukaan strategian toteutumisesta raportoidaan yliopiston johtoryhmälle. Lisäksi yliopiston hallitus seuraa strategian toimeenpanon kokonaisuutta ja asetetuissa tavoitteissa onnistumista.

 

Tavoitteet ja mittarit kaipaavat jatkokehittelyä

Jyväskylän yliopiston vaikuttavuutta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta koskevat tavoitteet ja mittarit ovat vielä kehittämisvaiheessa, mikä näkyy puutteena vaikuttavuuden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tavoitteellisessa johtamisessa, toteutumisen seurannassa ja arvioinnissa sekä siinä, miten yliopistoyhteisö ja sidosryhmät tunnistavat ne osaksi yliopiston toimintaa ja sen kehittämistä. Auditointihaastattelujen perusteella yliopiston toimintaympäristöstään tekemiin analyyseihin ja skenaarioihin liittyvä työ näyttää hieman hajanaiselta.

Toisaalta yliopiston kampuksen kehittämisohjelmassa on useita strategisia tavoitteita, jotka koskettavat suoraan yhteiskunnallista vuorovaikutusta, kuten kampuksen käyttäminen akateemisen, yritystoiminnan ja kansalaistoiminnan yhteistyöpaikkana ja innovaatiotoiminnan keskuksena. Yliopisto on tunnistanut kampuksen merkityksen toiminnalleen. Kampuksen kehittäminen perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteille (Agenda 2030).

Yliopiston strategia ja strategian toimenpideohjelmat ovat voimassa vuoteen 2030 asti. Koulutuksen ja tutkimuksen toimenpideohjelmissa on käsitelty suhteellisen vähän yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja vaikuttamiseen liittyviä asioita. Auditointiryhmä suositteleekin, että seuraavia koulutuksen ja tutkimuksen toimenpideohjelmia täydennetään yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tavoitteilla ja toimenpiteillä.