4 Oppiva korkeakoulu: korkeakoulun valitsema arviointialue

Arviointialueella IV arvioidaan korkeakoulun valitsemaa kohdetta, josta se haluaa ulkopuolista palautetta kehittääkseen toimintaansa. Korkeakoulun valitsemasta arviointialueesta ei anneta arviointiasteikon mukaista arvioita eikä sitä oteta huomioon auditoinnin läpäisyä arvioitaessa.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Jyväskylän yliopistossa arvostetaan monitieteisyyttä, mikä konkretisoituu monitieteisissä koulutusohjelmissa. Monitieteiset koulutusohjelmat ovat rohkeita avauksia ja niiden toteuttamiseksi tehdään laajaa yhteistyötä yliopiston sisällä.
  • Uusiutuvia viestintä- ja kieliopintoja sekä monitieteisiä maisteriohjelmia kehitetään pitkäjänteisesti.
  • Uusiutuvat viestintä- ja kieliopinnot ovat innovatiivinen tapa toteuttaa viestintä- ja kieliopintoja substanssiopintojen yhteydessä, joissa keskeistä on opiskelijan viestintään ja kieliin liittyvät oppimistarpeet.

Kehittämissuositukset

  • Monitieteisten koulutusohjelmien suunnittelun, toteutuksen ja vaikuttavuuden kehittämiseksi sisäisen toiminnanohjauksen ja kannustinjärjestelmien on tuettava paremmin tiedekuntien välistä yhteistyötä.
  • Monitieteisten koulutusohjelmien ohjeistusta on selkiytettävä koulutuksen suunnittelun, toteutuksen ja seurannan vastuita koskien.
  • Ainelaitosten ja Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (Movi) tulee tiiviissä yhteistyössä kirkastaa opiskelijoille uusiutuvien viestintä- ja kieliopintojen keskeiset periaatteet ja osaamistavoitteet.