Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Jyväskylän yliopiston auditointi

Tekijät

Helka-Liisa Hentilä, Kimmo Levä, Max Liikka, Auli Toom, Mira Huusko & Mirella Nordblad

Jyväskylän yliopiston itsearviointi (toim.) Katja Mielonen & Hanna-Leena Pesonen

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Jyväskylän yliopiston auditointi on hyväksytty 24.2.2021.

Laatuleima on voimassa 24.2.2027 asti.

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: hyvä taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: hyvä taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: hyvä taso

Oppiva korkeakoulu – Jyväskylän yliopiston valitsema arviointialue

Yksikkörajat ylittävä, monitieteinen koulutus

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Opettajien pedagogisen osaamisen jatkuva kehittäminen

Kumppani: Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Jyväskylän yliopistossa koulutustoimintaa johdetaan systeemisesti yhteistyössä koulutuksesta vastaavan vararehtorin, varadekaanien, erillislaitosten johtajien ja laitosten varajohtajien kanssa.
  • Yliopistolla on sidosryhmien tunnistama ja vahva rooli alueen kehittäjänä ja edunvalvojana.
  • Yliopisto tukee ja edistää monipuolisesti henkilöstön hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
  • Jyväskylän yliopistossa arvostetaan monitieteisyyttä, mikä konkretisoituu monitieteisissä koulutusohjelmissa. Monitieteiset koulutusohjelmat ovat rohkeita avauksia ja niiden toteuttamiseksi tehdään laajaa yhteistyötä yliopiston sisällä.

Kehittämissuositukset

  • Palautteiden kerääminen, analysointi ja niiden pohjalta tehtävä opetuksen ja oppimisen kehittäminen tulee saada toimivaksi ja läpinäkyväksi koko yliopistossa.
  • Yliopiston yhteiskunta- ja sidosryhmäyhteistyölle tulee asettaa seurattavat tavoitteet ja mittarit.
  • Yliopiston laatujärjestelmää tulee täydentää yhteiskunnallisen vaikuttavuutta ja yhteiskunnallisen vuorovaikutusta koskevilla osioilla.
  • Monitieteisten koulutusohjelmien suunnittelun, toteutuksen ja vaikuttavuuden kehittämiseksi sisäisen toiminnanohjauksen ja kannustinjärjestelmien on tuettava paremmin tiedekuntien välistä yhteistyötä.