2.2 Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta

Auditeringsgruppens bedömning

SeAMKin TKI-toiminta perustuu korkeakoulun ja maakunnan vahvuuksille

SeAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on korkeakoulun kokoon ja resursseihin nähden laajaa ja vaikuttavaa. SeAMK on keskittänyt TKI-toimintaansa vahvuusaloilleen, jotka on valittu maakunnan työ- ja elinkeinoelämän painopisteiden mukaisesti. Korkeakoulun osaamisprofiilin rakentaminen maakunnan tarpeiden pohjalta on omiaan kasvattamaan SeAMKin TKI-toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Se on merkittävä menestystekijä korkeakoulun aluekehittämistehtävää ajatellen.

Etelä-Pohjanmaalla toimivat yliopistoyksiköt ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortion, jonka painoalat vastaavat Seinäjoen ammattikorkeakoulun painoaloja. Lisäksi suunnitelmallista yhteistyötä tehdään useiden ammattikorkeakoulujen kanssa, joista tärkeimpiä sopimuskumppaneita ovat Tampereen, Satakunnan, Jyväskylän ja Vaasan ammattikorkeakoulut.

SeAMK päivittää TKI-toimintaansa toimintaympäristön muuttuessa. Tästä esimerkkinä on käynnissä oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteita merkittävällä tavalla muuttava maakuntauudistus. Uudistuksen myötä SeAMK on sote-alaa tarjoavana korkeakouluna ja hyvinvointiteknologian asiantuntijaorganisaationa käynnistänyt keskustelut uuden hyvinvointialueen TKI-tarpeista. Tässä työssä korkeakoulun kannattaa ottaa huomioon myös pienten sote-palveluyritysten kehittämis- ja oppimistarpeet.

Ohjeet, tavoitteet ja seuranta tuovat SeAMKin TKI-toimintaan systemaattisuutta

SeAMK on kuvannut TKI-toiminnan prosessit seikkaperäisesti laatujärjestelmässään. Haastattelujen perusteella järjestelmän sisältämät TKI-toiminnan ohjeet ovat henkilöstön hyvin sisäistämiä ja aidosti hyödyntämiä. Tämä edistää osaltaan toiminnan tavoitteellisuutta, systemaattisuutta ja tasalaatuisuutta sekä edesauttaa uuden TKI-henkilöstön perehdyttämistä. SeAMKin kannattaa tuottaa ohjeistusta jatkossa enemmän myös englanniksi.

SeAMK on strategiassaan asettanut TKI-toimintansa keskeisiksi tavoitteiksi ulkopuolisen ja kansainvälisen TKI-rahoituksen ja julkaisujen määrän nostamisen. SeAMK seuraa myös TKI-toimintansa ulkoista vaikuttavuutta keräämällä järjestelmällisesti asiakaspalautetta NPS-työkalua hyödyntäen. Palautteenkeruu ja pitkäkestoiset kumppanuudet varmistavat, että TKI-hankkeet suunnitellaan työ- ja elinkeinoelämän tarpeita vastaaviksi. SeAMK menestyy erinomaisesti ammattikorkeakoulujen sidosryhmille ja hankekumppaneille tehdyissä kyselyissä.

SeAMK levittää uutta tietoa laajalle käyttäjäjoukolle avoimen tieteen periaatteisiin nojaten

SeAMK pyrkii systemaattisesti siirtämään TKI-toiminnassa syntynyttä uutta tietoa koulutusten suunnitteluun. Koulutuksen näkökulma huomioidaan TKI-hankkeita suunniteltaessa ja tuloksia läpikäytäessä. Esimerkkinä voidaan nostaa markkinoinnin koulutuskokonaisuuden opetussuunnitelma, joka perustuu SeAMKin kasvuyrityksiä koskevan tutkimuksen tuloksiin.

SeAMK levittää TKI-toiminnan tuloksia korkeakouluyhteisöä laajemman käyttäjäjoukon hyödynnettäväksi. Tätä tukee se, että TKI-hankkeissa tehdään aina viestintäsuunnitelma, jonka toteuttamista tukee SeAMKin monipuolinen viestintätoiminta sekä läheinen yhteistyö alueen työ- ja elinkeinoelämän sidosryhmien kanssa. Myös TKI-hankkeiden yhteydessä toteutettavat koulutukset edistävät inhimillisen pääoman uudistumista alueen yrityksissä ja muissa organisaatioissa.  SeAMK on vahvistanut TKI-henkilöstön projektinhallintaosaamista tähän kohdennetulla koulutuskokonaisuudella, mikä on saanut henkilöstöltä myönteistä palautetta.

SeAMK on sitoutunut avoimen tieteen periaatteisiin ja hyvään tieteelliseen käytäntöön sekä tutkimusetiikkaan, joiden systemaattista toteutumista korkeakoulu edistää TKI-toiminnan ohjeistuksella ja laatukäsikirjalla. Avoimen TKI-toiminnan osaamistaan SeAMK on jakanut viimeisinä vuosina valtakunnallisesti muun muassa koordinoimalla ammattikorkeakoulukentän yhteistä avoimen TKI-toiminnan, oppimisen ja innovaatioekosysteemin hanketta.

SeAMKin julkaisutoiminta on aktiivista. Henkilöstöä tuetaan julkaisutoiminnassa ja väitöskirjatöissä sekä osallistetaan TKI-hankkeiden ideointiin. Hiljattain käyttöön otettu tenure track -urapolkumalli tarjoaa mahdollisuuksia SeAMKin väitelleiden työntekijöiden urakehitykselle ja sitouttaa näin osaavaa henkilöstöä korkeakouluun.

SeAMKin kannattaa parantaa kehittämisympäristöjen ja -palveluiden tunnettuutta

Maksullisen palvelutoiminnan ja yritysrahoituksen osuus SeAMKin ulkopuolisessa TKI-rahoituksessa on matalahko, mikä on myös korkeakoulun itsensä tunnistama kehittämisen kohde. Osuuden kasvattaminen edellyttää vahvempaa palveluiden tuotteistamista ja muotoilua erityisesti pienten ja mikroyritysten tarpeet ja resurssirajoitteet tiedostaen. Myös käytössä olevia matalan kynnyksen julkisia TKI-avustuksia, kuten innovaatioseteliä, kannattaa hyödyntää täysimääräisesti. Yritys- tai yrittäjätaustaisen TKI-henkilöstön rekrytoiminen auttaa asiaa. Tähän SeAMK onkin uusia TKI-toiminnan projektipäälliköitä etsiessään pyrkinyt. TKI-toiminnan liiketoimintalähtöisyyden vahvistamiseksi SeAMK voisi kokeiluluonteisesti perustaa keskeisille TKI-sektoreilleen osa-aikaisia kehittämis- ja projektityötehtäviä, jotka olisi suunnattu työ- ja elinkeinoelämässä meritoituneille kotimaisille ja kansainvälisille asiantuntijoille.

Pandemiakausi on pakottanut monet pienyritykset kehittämistyöhön. Talouden isot murrokset, kuten digitalisaatio ja ympäristövastuu, takaavat sen, ettei tarve pienyrityskentän uudistumiselle vähene. SeAMKin onkin syytä aktiivisesti etsiä uusia tähän tarpeeseen vastaavia toimintamalleja yhdessä alueen yritys- ja yrittäjäjärjestöjen sekä kärkiyritysten ja näiden alihankintaverkostojen kanssa. SeAMK voisi tulevaisuudessa välittää yrityksille entistä tehokkaammin markkinoiden murroksista kertovia hiljaisia signaaleja. Pandemia-aikana yrityskentässä yleistyneet matalan kynnyksen etä- ja hybriditoteutukset tarjoavat korkeakoululle tämän roolin vankistamiseen oivia työkaluja ja kanavia.

Alueen suuryritykset ja isommat pk-yritykset tuntevat SeAMKin kehittämis- ja testauspalvelut hyvin. Itsearvioinnissa ja haastatteluissa pienten ja mikroyritysten tietoisuus palveluista arvioitiin selvästi vähäisemmäksi kuin suuryritysten tietoisuutta, minkä oletettiin johtuvan osittain pienyritysten niukemmista resursseista. SeAMKin kannattaakin keskittyä vahvistamaan tutkimus- ja kokeiluinfrastruktuurinsa sekä muiden TKI-palveluiden tunnettuutta ja saavutettavuutta pienten ja mikroyritysten keskuudessa. Pk-yrityksille suunnatun sähköisen yhteydenottokanavan perustaminen on hyvä alku. SeAMKin on suositeltavaa kehittää yhden luukun palvelukokonaisuutta eteenpäin yhdessä erityisesti pienimpien asiakasorganisaatioiden kanssa.