2 Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu

Arviointialueella II arvioidaan menettelytapoja, joilla johdetaan ja kehitetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta, edistetään korkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja taiteellisen toiminnan vaikuttavuutta sekä tuetaan kokeilevaa toimintakulttuuria.

Arviointialue II on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla erinomainen.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • SeAMKin johtamis- ja laatujärjestelmä tukee aluekehittämistä ja elinkeinorakenteen uudistamista koko maakunnan alueella ja se kattaa keskeiset kohde- ja sidosryhmät.
  • SeAMK on rakentanut aluekehittämiseen ja elinkeinorakenteen uudistamiseen vaikuttavia toimintamalleja ja TKI-toiminnan muotoja, joita se kehittää jatkuvasti alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeet huomioon ottaen.
  • SeAMKin yrittäjähenkisyys ja sitä edistävät monipuoliset toimintamuodot tukevat korkeakoulun kokeilukulttuuria.

Kehittämissuositukset

  • SeAMKin tulee vahvistaa kokeiluympäristöjen ja kehittämispalveluiden tunnettuutta ja saavutettavuutta alueen pienten ja mikroyritysten keskuudessa.
  • SeAMKin kannattaa laatia kansainvälistymisen edistämiseen hybridistrategia, jonka toimeenpanossa hyödynnetään pandemian myötä kehittyneitä etäosallistumisen ja -yhteistyön mahdollisuuksia.
  • SeAMKin tulee panostaa hyvien aluekehittämisen toimintamallien jakamiseen korkeakoulukentällä ja hyödyntää siitä syntyvä vuorovaikutus toimintamallien jatkokehittämisessä.