3.1 Laatujärjestelmän hyödyntäminen strategisessa johtamisessa

Auditeringsgruppens bedömning

Laatujärjestelmä edistää erinomaisella tavalla strategian toteuttamista

SeAMKin laatupolitiikka on julkinen ja kattava. Osakeyhtiön hallituksen hyväksymä laatupolitiikka sisältää laatutyön päämäärät ja laatutyötä ohjaavat periaatteet. Laatupolitiikka korostaa ajatusta, jonka mukaan henkilöstö omistaa laadun ja laatu on mukana jokaisen seamkilaisen työssä.

Korkeakoulu on kehittänyt laatujärjestelmäänsä rinnakkain strategiatyön kanssa. PDCA-viitekehykseen perustuva järjestelmä kattaa korkeakoulun perustehtävät ja luo perustan toiminnalle. Laatujärjestelmä määrittää koulutuksen ja TKI-toiminnan systemaattiset menettelytavat PDCA-kehyksen eri vaiheissa, ja strateginen johtaminen integroidaan näihin vaiheisiin. Auditointiaineiston mukaan henkilöstö mieltää strategian ja laatujärjestelmän yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä edistää henkilöstön vahvaa sitoutumista.

SeAMKin strateginen ohjaus on vahvaa, tuloksellista ja kattavaa. Laatujärjestelmä tukee strategista johtamista sekä tavoitteen asettelun että toimintatapojen osalta. Toimintasuunnitelmat täsmentävät kunkin yksikön, toiminnon, työryhmän ja tiimin tavoitteita vahvistaen näin toiminnanohjauksen tuloksellisuutta. Laatujärjestelmän vastuut ja tehtävät on määritelty huolellisesti ja ne toteutuvat myös käytännössä.

Laatujärjestelmä tukee johtamista, korkeakoulun profilointia ja toiminnan tehostamista

SeAMKin laatujärjestelmä selkeyttää ja tehostaa toimintaa sekä tukee johtamista organisaation eri puolilla ja sen kaikilla tasoilla. Laatujärjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään systemaattisesti johtamisessa ja se auttaa tunnistamaan koulutus- ja TKI-toiminnan kehittämiskohteet. Strategisten kehittämisohjelmien kautta laatujärjestelmä tukee myös SeAMKin profiilia. Kehittämisohjelmien ja toimintasuunnitelmien avulla henkilöstö sitoutetaan strategia- ja laatutyöhön.

SeAMK varmistaa eri tavoin, että henkilöstö tunnistaa oman työnsä yhteyden korkeakoulun tavoitteisiin. Auditointiaineistossa korostuu erityisesti yhteisökeskustelujen, yksikkötason henkilöstökokousten, työryhmien, kehityskeskustelujen ja tiimipalaverien merkitys. Laatutyöstä ja strategiasta viestitään aktiivisesti.

Korkeakoulun kansainvälistymistavoitteet ovat kunnianhimoiset. Auditointiryhmä suosittelee kansainvälisen TKI-yhteistyön lisäämistä ja englanninkielisten koulutusten systemaattista kehittämistä. Henkilöstön kielitaidon vahvistaminen tukee näitä molempia ja edistää kotikansainvälistymistä. Koulutuksen osalta auditointiryhmä rohkaisee SeAMKia kokeilemaan myös uutta, kuten partnerikorkeakoulun kanssa yhdessä toteutettuja englanninkielisiä verkko-opintojaksoja ja yhteisopettajuutta. SeAMKin yrittäjyysosaaminen on yksi mahdollinen osaamisalue, jota kannattaa jatkojalostaa yhdessä kansainvälisten korkeakoulujen ja innovaatioverkostojen kanssa.