2.1 Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtaminen

Yhteiskunnallista vuorovaikutusta tavoitteellisesti

TAMKissa vaikuttavuus on toiminnan lähtökohtana. TAMKin 2030 strategian painopisteet on valittu kaikkia aloja ja toimintaa läpileikkaaviksi työelämään ja sen kehittämiseen vaikuttamisen pohjalta. Lisäksi yksi strategian päätavoite on tuottaa vaikuttavuutta yhdessä Tampereen yliopiston kanssa. Laatujärjestelmän ytimessä on uusi osaaminen ja uudistuminen, joka syntyy koulutuksen, TKI-toiminnan ja työelämäyhteyden kautta.

Työelämän osaamistarpeista lähtevä koulutuksen ja TKI-toiminnan kehittäminen nivotaan strategiaan ja konkretisoidaan vuosisuunnittelun tavoiteasetannan ja seurannan kautta. Tulosmittareiden säännöllinen seuranta sekä vuosittainen tulosanalyysi tuottavat tiedon onnistumisista mutta myös kehittämisen kohteista.

Systemaattinen työelämäyhteistyö

Osaamis- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja TAMKin perustoiminnan kyky vastata niihin on osa neuvottelukuntien tehtäviä. Neuvottelukuntien asiantuntemusta hyödynnettiin esimerkiksi strategiaprosessin aikana toimintaympäristöanalyysin ja toiminnan suuntaamisen tukena. Alueen toimijoiden, kuten Pirkanmaan liiton ja ELY-keskuksen kanssa käytävä vuoropuhelu on jatkuvaa ja tuottaa tietoa siitä, miten toiminnassa onnistutaan ja mihin sitä tulisi kohdentaa. Tampereen kauppakamari -yhteistyöstä esimerkkinä on valiokuntatyö ja Bazaar-alustan kehittäminen.

Kumppanuustoiminnan malli tuo systemaattisuutta kumppanuuksien johtamiseen ja kehittämiseen. Tähän liittyen organisaatiota uudistettiin elokuussa 2021 keskittämällä kumppanuuksien koordinointivastuuta. Myös sidosryhmien palautekäytäntöjä on uudistettu ja kehitetään edelleen entistä kokonaisvaltaisemman näkemyksen saamiseksi. Kevään 2021 sidosryhmäkartoituksen ja -tutkimuksen avulla koottiin tietoa kumppanuuksista ja kehittämisajatuksia johtamisen tueksi.

Toimintaympäristön muutoksia analysoidaan ennakointiyhteistyötä hyödyntämällä, esimerkiksi maakunnallisesti ja valtakunnallisen AMK-rahoituksen Osviitta-työkalun avulla. Futures Platform -työkalun tietoa hyödynnetään kumppaneiden, kuten maakuntakorkeakoulukumppanit ja Tampere-talo, kanssa tehtävässä yhteistyössä. Ennakointi on osana opetussuunnitelmatyötä, ja TAMKin henkilöstöä osallistuu esim. OPH:n osaamisen ennakointifoorumin ryhmien toimintaan. TAMKin oman toiminnan kehittämiseen liittyvää ennakointiosaamista on tarve tietyiltä osin vahvistaa, ja siihen kohdennetaan voimavaroja.

Vaikuttavuutta on vahvistettu myös kumppanuussopimusten kautta strukturoidulla yhteistyöllä. Kumppanuussopimuksista tuoreimpia ovat TAMKin sopimus Tampereen Messujen kanssa ja Tampereen korkeakouluyhteisön sopimukset Tampereen kaupungin ja Ylen kanssa. Kumppanuuksien teemoja ja painotuksia on työstetty laajasti osallistavilla työpajoilla, ja toimintaa arvioidaan sopimuksissa kuvatuilla malleilla.

Yksi keino lisätä alueellista vaikuttavuutta on maakuntakorkeakouluyhteistyö, jossa tavoitteena on Pirkanmaan pohjois- ja luoteisosien elinvoimaisuuden kehittäminen osaamisen tuottamisen ja kehittämisyhteistyön keinoin. Sopimuskumppaneiden kanssa arvioidaan yhteistyön tuloksia kahdesti vuodessa sekä säännöllisellä raportoinnilla.

Ulkoisen toimintaympäristön muutoksia ennakoidaan ja seurataan suunnaten resursseja ja toimintaa tarvittaviin muutoksiin. Kyky vastata muutoksiin korostui vuoden 2020 pandemiatilanteessa: opintojen, harjoittelun, opinnäytetöiden, yritysyhteistyön ja taiteellisen toiminnan tueksi kehitettiin digitalisaatiota hyödyntävää toimintaa kulloinkin voimassa olevat turvallisuusmääräykset huomioiden. Esimerkiksi virtuaalisten tapahtumien toteuttamiseen ja tuottamiseen kehitettiin Liiketoiminta ja media -yksikössä opiskelijoita osallistava toimintamalli.

Yhteistyö yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa ja vaikuttavuudessa

TAMKin strategisen kumppanin, Hanze University of Applied Sciences kanssa toteutettiin 2020–2021 vertaisoppimisen kokonaisuus, jonka osana Hanzen asiantuntijat sovelsivat sisäisen auditointinsa mallia yhdessä tamkilaisten kanssa TAMKin Circular & Bioeconomy Actions (CBA) -tutkimusryhmän ja sen hanketoiminnan arviointiin (ks. arviointialue 5 ja TAMKjournal). Auditoinnin havaintojen ja palautteiden avulla saatiin kehittämisajatuksia TAMKin sisäisen auditointimallin rakentamisen pohjaksi.

Tampereen korkeakouluyhteisössä yhteistyö yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden osalta näkyy koulutuksessa ja TKI-toiminnassa, kansainvälisten opiskelijoiden integroinnissa, Tampere Alumni -toiminnassa sekä eurooppalaisissa TKI-verkostoissa toimimisessa. Tutkimus- ja kehitysinfrastruktuurien yhteiskehittäminen työelämän kanssa, Tampereen kaupungin kanssa tehtävä kumppanuustoiminta, yhteisen hiilineutraaliustavoitteen mukainen ja kestävää kehitystä edistävä toiminta kuvaavat yhteistyön kohdentumista. Korkeakouluyhteisön yhteistyötä seurataan yhteisissä johdon tapaamisissa.

 

Vahvuudet Kehittämiskohteet
Työelämäyhteistyön monimuotoisuuden kautta osaamistarpeiden yhteinen tunnistaminen Kumppanuuksien systematiikan kehittäminen tukemaan strategian toimeenpanoa
Vaikuttavuus toiminnan lähtökohtana ja strategisena tavoitteena Vaikuttavuustavoitteiden konkretisoiminen ja indikaattorien kehittäminen osana mittariston kehitystyötä
Aktiivisuus alueellisessa ja valtakunnallisessa kehittämistoiminnassa Ennakointityön systematiikan vahvistaminen