Auditeringens utgångspunkter och genomförande

De grundläggande principerna för verksamheten vid Nationella centret för utbildningsutvärdering är utvecklande utvärdering och att producera verkningsfull information som stöd för utvecklandet av utbildningen.

Auditeringsmodellens syfte är att:

 • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
 • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till kontinuerlig förbättring av verksamheten och om det leder till effektiva utvecklingsåtgärder
 • uppmuntra högskolorna till internationalisering, experimentering och skapandet av en kreativ miljö i högskolorna samt
 • samla öppen och transparent information om finländska högskolornas kvalitetsarbete.

Auditeringar av högskolor har utförts i Finland i enlighet med principen om utvecklande utvärdering sedan 2005.

Principerna för auditeringsmodellen beskrivs mer i detalj i auditeringshandboken.

Genomförande av auditeringen

Auditeringen genomfördes av en nordisk auditeringsgrupp som bestod av fyra medlemmar:

 • Teknologie doktor Håkan Wiklund, professor i kvalitetsteknik, Mittuniversitetet, Sverige (ordförande)
 • Teknologie doktor Kristina Edström, universitetslektor i ingenjörsutbildningens utveckling, Kungliga tekniska högskolan, Sverige
 • Annika Eskman, styrelsemedlem, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK, Finland
 • Socialråd Stefan Mutanen, f.d.verkställande direktör, Samfundet Folkhälsan, Finland.

Utvärderingsexpert Mirella Nordblad från Nationella centret för utbildningsutvärdering var projektledare.

Auditeringen baserar sig på en självvärderingsrapport och övrigt utvärderingsunderlag som högskolan sammanställt samt ett platsbesök vid högskolan 2-3 oktober 2018. Auditeringsgruppen hade även tillgång till högskolans intranät. Auditeringsprocessens faser och tidtabell var följande:

 

Avtalsförhandlingar 23.8.2017
Auditeringsgruppen tillsattes 22.3.2018
Högskolan levererade självvärderingen och auditeringsmaterialet 10.7.2018
Auditeringsbesöket 2-3.10.2018
Sektionen för utvärdering av högskolorna fattade beslut om auditeringens resultat 23.1.2019
Rapporten publicerades 23.1.2019
Avslutande seminarium 30.1.2019
Uppföljning av utvecklingsarbetet 2022

Utvärderingskriterier

Utvärderingsområdena (I–III) utvärderades som helheter med hjälp av utvecklingsfaserna utmärkt, god, bristfällig.

 • Utvecklingsfasen god som krävs för godkännande beskrivs i rapportens bilaga 1.
 • Utvecklingsfasen utmärkt innebär att högskolans systematiska verksamhetsutveckling och utvecklingsåtgärder skapar särskilt mervärde för högskolan, intressenterna eller bådadera. Högskolan kan ge övertygande exempel på åtgärder den vidtagit för att utveckla verksamheten.
 • Utvecklingsfasen bristfällig innebär att högskolan i utvärderingsområden (I-III) helt eller till centrala delar saknar systematiska, välfungerande och inkluderande rutiner och att det inte finns belägg för kvalitetsarbetets effektivitet i förhållande till verksamhetsutvecklingen.