2.2 Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt konstnärlig verksamhet med genomslagskraft

Auditointiryhmän arvio

Fokusområden och strategiska mål

Novia har omfattande FoU-verksamhet som omfattar ca 100 aktiva projekt och 100 ansökningar per år. Högskolans FoU-verksamhet styrs av dess lagstadgade uppgift som yrkeshögskola och de fem strategiska fokusområdena (bioekonomi, fartygssimulation, hållbar energiteknik, hälsa och välfärd samt kultur och entreprenörskap) som FoU-verksamheten ska stärka. Högskolans fokusområden med koppling till de olika verksamhetsorterna framstår som tydliga och är tillräckligt generella för att inte begränsa verksamheten för mycket.

Viktiga aspekter i FoU-verksamheten som framhävs i Novia 2020+ är tvärfackliga och mångprofessionella forskningsprojekt, samordningen med Åbo Akademi som även omfattar FoU för att förstärka genomslagskraften och att FoU-verksamhetens resultat ska produktifieras/ kommersialiseras.

Fem grundpelare för forskning och utveckling vid Novia presenteras i strategin. Dessa är:

  • Generera ny kunskap genom internationellt och nationellt samarbete som främjar samhällets välfärd och arbetslivets utveckling.
  • Identifiera utvecklingsbehov och initiera samarbete i tvärfackliga nätverk som höjer kompetensen såväl inom högskolan som i regionerna.
  • Engagera speciellt lärare, studerande, samarbetspartner och regionens aktörer i syfte att skapa kunskapskluster och innovationer.
  • Utveckla FoU-baserad undervisning genom dynamiskt samarbete mellan studerande, lärare och FoU-personal.
  • Kommunicera och sprida information bl.a. genom diskussion, debatt, seminarier och publikationer och produktioner samt synlighet i media.

Utgångspunkter för FoU-verksamheten är att den ska främja samhällets välfärd, bidra till nytänkande och förnyelse i arbetslivet. Därtill genomförs FoU ofta i samarbete med arbetslivet. Denna profil som verksamheten har anses inom högskolan garantera per automatik genomslagskraft i samhället.

En koppling till helhetsstrategin sker också via de strategiska fokusområdena. Den konstnärliga verksamheten har inte speciellt framträdande roll i Novias helhetsstrategi. Däremot att kultur och entreprenörskap, där nya affärsmodeller och entreprenörstänk i kombination med professionellt konstnärskap är i fokus, är ett definierat strategiskt fokusområde garanterar att även den konstnärliga verksamheten har en tydlig koppling till helhetsstrategin.

Koppling till ledningssystemet

FoU-verksamheten och den konstnärliga verksamheten kommer in i ledningssystemet via den årliga verksamhetsplaneringen och -uppföljningen. I enheternas målavtal för 2018–2020 har enheternas mål och åtgärder specificerats angående högklassig utbildning samt forsknings- och utvecklingsverksamhet, samordningen med Åbo Akademi för kvalitet och kostnadseffektivitet, digitalisering av undervisning och tjänster för ökade tillgänglighet och servicekvalitet, samt affärsutveckling och breddning av finansieringsbasen. Det har redan konstaterats att processen fungerar väl och säkerställer en tydlig koppling till högskolans strategi samt en systematisk uppföljning och utveckling av verksamheten. Det som man kan lägga märke till är att det finns en del variation i vilken utsträckning målen och åtgärderna berör FoU/konstnärlig verksamhet. Detta kan förstås ha att göra med de olika profileringarna som de olika enheterna (Vasa, Jakobstad, Åbo och Raseborg) har inom FoU. Mål eller åtgärder som skulle beröra FoU-verksamhetens genomslagskraft är ganska osynliga i målavtalen. Det förblir även oklart hur ”grundpelarna” som nämns ovan kommer in i verksamhetsutvecklingen.

Målavtalen omfattar även målsättningar för de kvantitativa målen (indikatorer) som högskolan årligen följer upp. Novias centrala mätare för FoU-verksamheten samt den konstnärliga verksamheten är de statliga finansieringsindikatorerna: volymen på extern finansiering samt antalet publikationer och produktioner. Dessa är även mätare som högskolan använder för att följa upp FoU-verksamhetens genomslagskraft.

Högskolan har en process för projektansökan där en intern bedömning avgör huruvida projektidén är livskraftig. Detta är även en rutin där man avgör FoU-projektens samstämmighet med Novias profil. Först efter en godkänd ansökan kan projektplaneringsskedet inledas.

Kommunicering och spridning av resultaten

Det finns en tydlig process där projektets styrgrupp ska analysera och säkerställa att de erfarenheter, metoder, processer eller produkter som anses ha god bruks- eller utvecklingspotential ska gynna så många som möjligt både internt och i samhället.  I projekthandboken ges anvisningar för hur information om FoU-projekten och resultaten ska spridas internt, till projektets referens- och målgrupper samt till allmänheten. Novia har i sin självvärdering gett en beskrivning av hur detta förverkligas inom FoU och den konstnärliga verksamheten. Utgångspunkten är att i och med att det mesta görs med allmänna medel, bör resultaten även ställas till allmänhetens förfogande. Novia har också bundit sig strategiskt att främja öppen vetenskap och forskning. Auditeringsgruppen anser att det finns utrymme för Novia att vidare förstärka FoU-verksamhetens synlighet och göra Novias brand och FoU-verksamheten mer känd utanför de regioner där högskolan verkar.

Uppföljning av genomslagskraft i samhället

Under platsbesöket poängterades att man inom FoU-verksamheten arbetar väldigt nära finansiärerna, som kommer främst från EU samt nationell och regional nivå. Dialogen med finansiärerna ses som ett sätt att säkerställa att man gör saker som det finns beställning för speciellt inom regionerna. Därutöver innehåller finansieringsinstrumenten detaljerade indikatorer som långt utgår ifrån regional utveckling. En utmaning är att indikatorerna varierar till en del mellan finansiärerna. Det att man överhuvudtaget får extern finansiering ses som en indikator på kvalitet och att man gör rätt saker i högskolan. Via den ekonomiska omfattningen av FoU-verksamheten kan man få information om hur mycket FoU görs i regionen. Trots detta är det tydligt att det finns få mätare för FoU-verksamheten och inga tydliga mätare för att mäta verksamhetens genomslagskraft i samhället. De nuvarande mätarna omfattar inte heller flera av de strategiska målsättningarna/riktlinjerna som framställs i Novia 2020+. Därmed rekommenderar auditeringsgruppen att Novia ser över hur omfattningen av FoU-verksamhetens och den konstnärliga verksamhetens genomslagskraft kunde följas upp på ett bättre sätt. Det finns inte heller några systematiska sätt att samla in feedback från Novias projektpartners. Mer systematisk insamling av feedback från projektpartners kunde hämta nyttig information för vidareutveckling av verksamheten och bidra till att öka dess genomslagskraft.