Sammandrag

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Auditeringen är godkänd.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med

23 januari 2025

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: god nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: utmärkt nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Novia valde

Novias nordiska nätverk och samarbete

Tema och partner för benchlearning

Högskoleverksamhetens genomslagskraft och utveckling regionalt, case klustret inom sjöfart och marin teknik i Åboregionen.

Partner: Turun ammattikorkeakoulu

Auditeringsgruppen identifierade följande som Novias främsta styrkor och utvecklingsområden

Styrkor

  • Utbildningarna planeras och genomförs med arbetslivsrelevansen som ledstjärna, på alla nivåer.
  • Novias fem campus är ett resultat av högskolans aktiva samverkan med näringslivet och andra aktörer på respektive ort. Dessa campus bildar en helhet som tillsammans ger goda förutsättningar för högskolans verksamhet.
  • Kvalitetssystemet tillämpas på ett sätt som stöder högskolans strategiska utvecklingsarbete.
  • Det nordiska samarbetet och nätverken berikar och främjar verksamheten vid högskolan.

Utvecklingsområden

  • Det nya kursutvärderingssystemet bör utformas som ett användbart verktyg för kursutveckling.
  • Det interna kunskapsutbytet inom Novia kan förstärkas både mellan enheterna och mellan fokusområdena.
  • De rutiner som högskolan har för att belysa god praxis skulle kunna utvecklas så att goda exempel sprids på ett systematiskt sätt inom hela högskolan.
  • Novia kan vidareutveckla den högskolegemensamma uppföljningen av den nordiska verksamheten så att uppföljningen blir ännu mer kvalitetsdrivande.