Tiivistelmä

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Auditointi on hyväksytty.

Laatuleima on voimassa

23.1.2025

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: hyvä taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: hyvä taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: erinomainen taso

Oppiva korkeakoulu – Novian valitsema arviointialue

Novian pohjoismaiset verkostot ja pohjoismainen yhteistyö

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen ja TKI-toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja uudistuminen Varsinais-Suomen alueella, case merialan koulutus ja TKI

Kumppani: Turun ammattikorkeakoulu

Novian keskeiset vahvuudet ja kehittämiskohteet auditointiryhmän mukaan

Vahvuudet

  • Työelämärelevanssi on koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen keskiössä kaikilla organisaation tasoilla.
  • Novian viisi kampusaluetta on kehitetty vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Alueelliset kampukset luovat hyvät edellytykset korkeakoulun toiminnalle.
  • Laatujärjestelmää sovelletaan tavalla, joka tukee korkeakoulun strategista kehittämistyötä.
  • Novian pohjoismainen yhteistyö ja pohjoismaiset verkostot rikastuttavat ja kehittävät korkeakoulun toimintaa.

Kehittämiskohteet

  • Uudesta opintojaksopalautejärjestelmästä tulisi luoda hyödyllinen koulutuksen kehittämisen työkalu.
  • Novia voisi vahvistaa sekä yksiköiden että painopistealojen välistä tiedon ja osaamisen jakamista.
  • Novia voisi edelleen kehittää menettelyjä, jotka tukevat hyvien käytäntöjen systemaattista levittämistä koko korkeakoulussa.
  • Novia voisi kehittää pohjoismaisen toiminnan strategisten tavoitteiden seurantaa korkeakoulun tasolla. Tavoitteiden seurannassa voisi nykyistä enemmän painottaa toiminnan laadun kehittämistä.