Bilaga 2: Novias nordiska nätverk

Nordplusnätverk som Novia koordinerar

Nordsam har under de senaste åren som tema i intensivkurserna valt att ta upp vård av problem såsom mental ohälsa, missbruk, övervikt och misshandel bland barn och unga i de nordiska och baltiska länderna. Studerandegrupperna har varit blandade så att det i varje grupp finns representanter från varje land. Intensivveckorna har varit lärorika och uppskattade av deltagande studerande och lärare.

Nordvind erbjuder 4-8 veckors praktikperioder för studerande och 1 veckas lärarutbyten mellan de fyra högskolor i Finland, Norge, Sverige och Danmark som ingår i nätverket. En intensivkurs om papperslösas hälso- och sjukvård kommer att ordnas i Finland 2018.

Socioped-nätverket fokuserar på att främja lärande i socialpedagogik via blended learning, d.v.s. en kombination av digitalt lärande och traditionellt ”klassrumslärarande”. Nätverket satsar i huvudsak på lärarnas utveckling via workshops. Inom nätverket testas olika metoder och best practice delas mellan partnerhögskolorna. Alla partners ansvarar för att utveckla och dela material inom nätverket.

Resursstarka barn i Norden har som mål att sprida kunskap och god praxis om aktuella frågor inom småbarnspedagogik i Norden. Nätverket har en egen hemsida där man samlar material och produkter. Ett annat mål är att bygga upp ett nätverk av daghem för att kunna erbjuda kvalitativa praktikplatser för studerande.

Teamlärande så in i Norden har fokus på att sprida pedagogiken kring teamlärande inom Norden. Teaminlärning har väckt stort intresse hos de studerande som deltagit i intensivkurserna och flera examensarbeten har skrivits som resultat. Teaminlärning stöder studerandes inlärning också efter studierna. Arbetsmiljöer förändras och teamarbete blir allt viktigare. Ständig utveckling i samarbete med andra är i fokus.

Nätverket IVSP inom maskin- och produktionsteknik ordnar årligen en intensivkurs i kraftverkssimulering vid Mälardalens högskola i Västerås, där Novias studerande under en vecka lär sig att driva det minikraftverk som finns på högskolan.

Inom Nordic-Baltic Network of Engineering möts specialister inom byggnadsteknik, byggnadsvård och konservering med fokus på att bevara det byggda kulturarvet i området kring Östersjön. Nätverket ordnar årliga intensivkurser kring temat.

SuWaCo bedriver främst mobilitetsverksamhet men önskar mer finansiering för att starta gemensamma projekt. Novias studerande har deltagit i kortkurser vid partnerhögskolorna. Inom nätverket vill man främja den nordiska gemenskapen för studerande och lärare och de olika högskolornas studerande har också kunnat delta i studiebesök till högskolor, företag och organisationer.

Nordplusnätverk som Novia aktivt medverkar i

BioNord har gått igenom innehåll och kompetenser i de delområdeskurser som hör till laboratorieverksamheten inom bioanalytik och delat framtaget material till nätverkets partnerhögskolor via en hemsida. Man har också kartlagt hur examensarbetet genomförs i de olika högskolorna. Nätverket har som önskemål att involvera de kliniska laboratorierna för att kartlägga praktikupplägg, kompetenser, innehåll och genomförande vid de olika högskolorna men för detta projekt har inte beviljats medel.

Norad satsar på praktikutbyte för studerande inom radiografi. Ett praktikutbyte ses som lärorikt och positivt av studerande både för yrkeskunnandet och för den personliga utvecklingen. Det finns önskemål om att anordna intensivkurser om finansiering beviljas. Interaktion och lärarande av andra är det mest givande för deltagare i intensivkurser.

Norlys ordnar årliga intensivveckor med samma tema i tre-års-perioder. Deltagande studerande får 3 studiepoäng. Nätverkets lärare är engagerade i nätverket och vill fortsätta arrangera och utveckla intensivveckor.

VAUM+ satsade tidigt på lärarutbyten så att lärare från deltagande högskolor turvis besökte varandra för att undervisa och bekanta sig med utbildningen. Det gjorde att också studerandemobiliteten fungerade bra. Periodvis har det varit svårt att ordna praktikplatser för studerande.

Umeå-nätverket har verkat sedan början av 1990-talet och nätverkets övergripande mål är att studerande och lärare skall knyta kontakter, utbyta erfarenheter och utveckla sjuksköterskeprofessionen och omvårdnadskunnandet i Norden.

Freja och Nordejordemodern har i huvudsak bestått av studerandemobilitet för studerande inom barnmorskearbete.  Freja är ett litet nätverk och samarbetet mellan partnerhögskolorna fungerar bra. Aktiviteten inom Nordejordemodern har varit låg men det finns planer på att aktivera nätverket.

Nordpaed inom sociala området har i år beviljats finansiering för ett utvecklingsprojekt gällande integrering av flyktingar och invandrare i de nordiska länderna. Syftet är att utveckla undervisningsmaterial och läromedel som kan användas i alla partnerhögskolor för att ge studerande kunnande och beredskap att möta personer från andra kulturer – både som arbetskollegor och som klienter. Alla högskolor i nätverket har nära kontakt med arbetsmarknaderna vilket underlättar arbetet med att hitta praktikplatser för utbytesstuderande. Samarbetet inom nätverket har lett till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan representanter för arbetsmarknaden och utbildningssektorn i Norden.

Norddiakoni är ett mångprofessionellt nordiskt nätverk med fokus på såväl sjukskötar- som socionomutbildningarna. Lärarna träffas i workshops inom projektet ”Sykepleije i Norden” för att skapa strukturer och system för ett effektiverat studerandeutbyte mellan partnerhögskolorna.

Turid är ett tvärvetenskapligt nätverk som arrangerar tre-åriga intensivkurser med samma huvudtema men i olika länder varje år. Tre studerande och en lärare har deltagit från varje högskola och studerande har jobbat i nära samarbete med det lokala näringslivet. Intensivkurserna har föregåtts av uppgifter som studerande utfört via olika plattformer såsom Fronter och Moodle. Studerande har också använt sig av videokonferenser och slutna Facebook-grupper för information och kommunikation. Intensivkurser erbjuder studerande från olika länder och kulturer att på ett konkret sätt lära sig att jobba tillsammans och vi har positiva erfarenheter av kurserna.

NordNatur består av 14 högskolor från samtliga nordiska och baltiska länder. Verksamhetsområdet omspänner hela naturbrukssektorn, naturresursförvaltning och hållbar utveckling. Förutom studerande- och lärarutbyten har nätverket årligen ordnat gemensamma intensivkurser och diskuterar ett gemensamt utbildningsprogram.

Inom kulturutbildningarna finns två nätverk för musik-studerande, Nordclassic och NordPuls. 10-15% av Novias studerande reser årligen som utbytesstuderande till nätverkens partnerhögskolor. Musik-studerande ansöker om utbytesplats via Nordplus men om nätverket inte har pengar för stipendier rekommenderas att de söker via Erasmus-programmet. Detta förfarande är problematiskt och leder till dubbelarbete för såväl studerande som personal. Flera lärare reser regelbundet som utbyteslärare till nätverkens partnerhögskolor.

Act-in-Art grundades 2018 för att stöda studerande inom kulturutbildningarna att utveckla ett tänkesätt som har fokus på entreprenörskap som hjälp för sitt framtida karriärbyggande.

Nordic-Baltic Business Network grundades 2018 och består av Novia och Vilnius Gediminas Technical University i Litauen och kommer att fokusera på lärar- och studerandeutbyte i form av seminarier, temaveckor och företagsbesök.

Exempel på nordiskt samarbete och nätverk i annan form än Nordplusnätverk

Erasmus+ projektet Den Digitala Bron där Novia samarbetar med Fotoskolan STHLM i Stockholm (Stockholms folkuniversitet) och Media College Denmark i Viborg. Samma parter fortsätter med ett nytt projekt Framtidens fotografutbildning. Detta har varit och är ett viktigt nätverk för profileringen Mediakultur och har lett till flera andra typer av samarbete tex utbyte av lärare och studerande från Fotoskolan som studerar på Novia med förberedande studier på Fotoskolan i Stockholm.