1.3 Utvecklande av utbildning

Auditointiryhmän arvio

Uppföljning av studerandes upplevelser av studierna

Novia har välfungerande kvalitetsrutiner för uppföljning av utbildningen, där de studerandes resultat och synpunkter följs upp regelbundet, och förbättringar planeras på alla nivåer.

Studerandebarometern är ett viktigt verktyg för att årligen mäta de studerandes upplevelser av studierna. I Studerandebarometern ingår bland annat frågor om innehållet i studierna, bedömning, lärmiljöer, stöd och feedback, likabehandling och studiernas belastning. Det finns en välstrukturerad process som säkerställer en kontinuerlig uppföljning av resultaten på olika nivåer i organisationen, studerandekårens medverkan i processen samt återkoppling till de studerande angående de planerade åtgärderna i utbildningarna. Dokumentationen på intranätet bekräftar att uppföljningen och återkopplingen fungerar på ett systematiskt sätt och att enkätsvaren har lett till förbättringar. Svarsprocenten i Studerandebarometern har varit relativt låg (2018 27%, 2017 35%, 2016 19%) dvs. inte representativ för studerandepopulationen. Å andra sidan en del teman, som t.ex. teman nämnda i kapitel 1.2, med lägre poängantal har varit återkommande i den årliga enkäten. Dessa återkommande teman ger ett intryck av antingen att åtgärderna inte har varit effektiva på alla plan eller att de studerande inte informerats tillräckligt väl om åtgärderna eller orsakerna till varför åtgärder inte är möjliga. Att söka lösningar till de identifierade utvecklingsområdena tillsammans med den berörda utbildningens studerande är att föredra, om detta inte redan gjorts.

Kursutvärderingar

Däremot fungerar inte kursutvärderingen efter genomförd kurs på samma systematiska sätt som Studerandebarometern. Det är främst på kursnivå där det finns ett tydligt utrymme för förbättring av kvalitetssystemet. Tekniken för kursutvärderingar har länge krånglat och Novia står nu i begrepp att införa ett nytt system. Auditeringsgruppens intryck är dock att frågan diskuteras med ett ganska snävt fokus på tekniken och svarsfrekvenserna. I samband med utformningen av och införandet av det nya systemet kan det vara värt att diskutera tankarna bakom kursutvärderingen. Först av allt behöver syftet övervägas och kommuniceras klart: är det till för att kontrollera lärare eller kan det fungera som lärares trygga utvecklingsinstrument för kurser. I det ena fallet mäter man nöjdhet – vilket talar för kvantitativa ”ratings”, medan i det andra fallet försöker man undersöka hur kursen fungerar för de studerande och förstå hur den kan fås att fungera bättre – vilket snarare talar för kvalitativa data som ger mer användbar information.

Återkoppling på kursutvärderingars resultat

När det gäller den årliga Studerandebarometern informeras de studerande om resultaten och utvecklingsåtgärderna som vidtagits. Däremot fungerar inte återkopplingen till de studerande angående kursutvärderingarnas resultat på samma systematiska sätt. En viktig aspekt att beakta i samband med att kursutvärderingsverktyget förnyas är de studerandes roll och hur de kan vara mer delaktiga i kursutvärderingen och -utvecklingen. I ett bra upplägg kan de studerande få systematisk återkoppling på vad som framkommit i utvärderingen, och de kan delta i att tolka situationen och diskutera möjliga åtgärder.

Uppföljning efter examen

Arbetslivets centrala ställning i högskolans organisationskultur märks när lärare beskriver exempel på utveckling av kurser eller utbildningar. Ofta nämner de – närmast i förbigående – studerande som blivit framgångsrika i arbetslivet på ett sätt som validerar de utvecklade aspekterna. På samma sätt kan ett utvecklingsbehov aktualiseras av signaler från arbetsgivare eller alumner att någon viktig kunskap saknas, i samband med examensarbete eller arbetsuppgifter inom en anställning. För lärarna är det ingen abstrakt idé att de studerande ska förberedas för arbetslivet, utan det handlar om hur det går för individer med namn och ansikte. Sysselsättningsgraden, som i allmänhet är på hög nivå bland högskolans utexaminerade, följs upp systematiskt. Det att de utexaminerade får jobb tas som ett mått på att man gör rätta saker i utbildningarna och att utbildningsverksamheten har genomslagskraft i regionen och i samhället.

Kollegial dialog

Den kollegiala dialogen för att förbättra kurser och program skulle möjligen också kunna stärkas något. Det saknas dock inte utmärkta exempel på aktiviteter. På vissa håll förekommer programmöten (t.ex. på sociala området). EduLab erbjuder pedagogisk hjälp för digitalisering. Det förekommer dagar med fortbildning i pedagogik, då goda exempel framhålls. Andra värdefulla impulser kommer via nationella nätverk och samarbeten mellan Novias olika campus, liksom samarbeten mellan Vasas olika lärosäten, liksom i Åbo. Pedagogiska frågor och utveckling diskuteras även på högskolenivå i ett pedagogiskt forum. Det pedagogiska forumet är relativt nytt, men deltagandet har inte motsvarat förväntningarna så forumet söker ännu sin form. Det finns önskemål bland lärare att ha mer tid och möjligheter för samarbete kurslärare emellan och för fortbildning. Ofta går diskussionerna om utveckling via de utbildningsansvariga och det är huvudsakligen de som har helhetsbilden. Diskussioner lärare emellan sker främst på enhets- eller avdelningsnivå. Där sker problemlösning och utbyts idéer om pedagogiska förbättringar genom informella kanaler som kaffebord och delade rum, men även vid diskussioner på avdelningsmöten.

De mindre utbildningarna har mycket få fast anställda lärare, utan en stor del av undervisningen görs av timlärare. Detta ska inte ses som en nackdel, eftersom de har en stark arbetslivskoppling och är mycket högt uppskattade av de studerande, men de kan av naturliga skäl vara mindre insatta i utbildningen som helhet, och ha begränsade möjligheter att delta i diskussioner och utvecklingsarbete.

Utvärdering av utbildningar

Uppnåendet av lärandemålen utvärderas i samband med att studerandes prestationer i kurser bedöms samt via de studerandes synpunkter i kursutvärderingarna och Studerandebarometern (’Bedömningar jag får motsvarar mitt kunnande’). Däremot samlas inte systematisk information om hur väl man i utbildningarna uppnår lärandemålen på en mer övergripande Novia-nivå.

Högskolan genomför idag ett antal cykliska uppföljningar av utbildningarna (kursutvärderingar, Studerandebarometer, Avop, interna och externa auditeringar). Utöver de enkäter som de studerande fyller i slutet av sin utbildning (Avop) så rekommenderar auditeringsgruppen att högskolan även utformar och genomför cykliska uppföljningar eller utvärderingar av utbildningens kvalitet, dvs. sådana som svarar emot det europeiska kriteriet ESG 1.9. Auditeringsgruppen rekommenderar att dessa uppföljningar eller utvärderingar av utbildningarna som helhet genomförs med i huvudsak externa bedömare, studerande och företrädare för arbetslivet.