Högskolans organisation och strategi

Yrkeshögskolan Novia och dess organisation

Visionen är att Novia är en högklassig och attraktiv högskola samt en viktig regional arbets- och näringslivsutvecklare. Inom sina fokusområden är Novia föregångare bland yrkeshögskolorna i Finland och konkurrenskraftig och  framgångsrik också i ett internationellt perspektiv.

Novia är en svenskspråkig yrkeshögskola med verksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad och god förankring i regionerna Österbotten och sydvästra Finland. Novia är verksam inom flera branscher. Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 300 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Högskolan deltar i utvecklingen av regionernas närings- och arbetsliv och främjar hållbar utveckling. Högklassiga och moderna utbildningar ger studerande en bra plattform för sina framtida yrkeskarriärer. Högskolan har ett aktivt samarbete i Norden, speciellt inom sina fokusområden.

Novias värderingar ligger till grund för verksamheten inom högskolan.

  • Vi sätter studerande och lärande i centrum.
  • Vi beaktar arbetslivets behov
  • Vi står för fördomsfrihet, dynamik och kreativitet.
  • Vi utvecklas ständigt i våra arbetsuppgifter.
  • Vi värdesätter varandras kunskap och utvecklar arbetsgemenskapen.
  • Vi verkar för en hållbar samhällsutveckling.
  • Vi bedriver verksamheten så att den långsiktigt står på en stabil ekonomisk grund.
  • Vi verkar för främjande av öppen vetenskap och forskning.

Novias organisationsschema (utdrag ur Novias kvalitetsmanual)

Närmare beskrivning av organisationen finns som fortsättning i manualens kapitel 5.3, samt mer detaljerade uppgifter i beskrivningar enhetsvis.

Novias viktigaste strategiska målsättningar

I Novias övergripande strategi Novia 2020+ konstateras:

Basen för Novias verksamhet och strategi är att ge högklassig utbildning enligt arbetslivets och samhällets nuvarande och kommande behov, samt att bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) som stöder utbildningen, stärker kompetensen och skapar mervärde för våra samarbetsparter. Verksamheten är starkt förankrad i regionerna och bygger på en fortlöpande samverkan med strategiska och långsiktiga externa samarbetspartner. Verksamheten bedrivs effektivt och resultatrikt för att säkerställa de resurser som krävs för upprätthållande av god kvalitet.

Under de senaste åren har en yrkeshögskolereform genomförts med målsättningen att det finska högskoleväsendet som helhet år 2020 ska vara mera högklassigt, mer internationellt, mer genomslagskraftigt och effektivare än idag. Yrkeshögskolornas finansiering har även ändrats så att den sedan 2014 är nästan helt prestationsbaserad. Det ställer höga krav på effektivitet och anpassning.

Marknaden för högskoleutbildning blir allt mer global, vilket innebär nya möjligheter för högskolesektorn. Högskolorna blir samtidigt allt mera internationellt konkurrensutsatta på grund av en växande internationell rörlighet bland finländska ungdomar och utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologi.

Novia möter förändringarna genom en målmedveten kvalitets- och kompetensutveckling, samt satsning på valda fokusområden. Att vara föregångare inom fokusområdena förutsätter långsiktighet. Detta uppnås genom en professionell, engagerad och pedagogiskt reflekterande personal som medvetet utvecklar didaktiska tillvägagångssätt och möjligheter till tvärfackliga och mångprofessionella samarbeten och forskningsprojekt.

Under målavtalsperioden 2017-2020 fortsätter det systematiska arbetet med att säkerställa hög kvalitet och resultatrik verksamhet enligt yrkeshögskolornas finansieringsmodell. Därtill har tre utvecklingslinjer valts för att säkerställa högklassig, stabil och resultatrik verksamhet också på lång sikt.

Novia 2020+ – högskolans strategi

Novias kvalitetshandbok (beskrivning av ledningssystemet)

Omfattning och struktur av kvalitetssystemet på Novias intranät

Novias läroplaner

Anvisningar för identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens, finns fastställt i Yrkeshögskolan Novias examensstadga (paragraf 20 om till godo räkning av studier), samt även i detalj beskrivet i blanketten för anhållan och beslut om validering

Uppföljningsinformation från de senaste åren om utexaminering och studietakt

Novias likabehandlingsplan (revideras under år 2018 och kommer att sammanföras med Novias jämställdhetsplan under hösten 2018).