1 Osaamista luova korkeakoulu

Arviointialueella I arvioidaan niitä menettelytapoja, jotka tukevat opiskelijakeskeistä, työelämälähtöistä ja tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan perustuvaa koulutuksen suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä. Korkeakoululla on esittää esimerkkejä palaute- ja arviointitietoon perustuvien kehittämistoimien vaikuttavuudesta.

Arviointialue I on kehitystasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämiskohteet

Vahvuudet 

  • JAMKin Uuden sukupolven korkeakoulun strateginen malli tukee hyvin opiskelijakeskeistä ja työelämälähtöistä osaamista. Opiskelijakeskeisyys näkyy toiminnassa vahvasti ja JAMK on pystynyt vastaamaan erilaisten opiskelijoiden osaamistarpeisiin uusilla toimintamalleilla.
  • Monipuoliset oppimisympäristöt tukevat koulutuksen uudistumista sekä tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan ja koulutuksen yhteyttä.
  • Opiskelijapalaute on vaikuttavaa ja sitä kerätään kattavasti. JAMK on panostanut opiskelijapalautteiden yhteisölliseen kehittämiseen, josta hyvä esimerkki on JAMKOn organisoima Jupinaviikko ja Jupinajatkot. Jupinajatkoihin osallistuu opiskelijoiden lisäksi laajasti myös muuta henkilöstöä, mikä edesauttaa yhteiskehittämistä.

Kehittämiskohteet 

  • JAMKin vahvuusalojen ja TKI- työn merkityksen vahvistaminen koulutuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä. Opetussuunnitelmien uudistamisessa on hyvä nostaa esiin kysymys, millaiset ovat Uuden sukupolven korkeakoulun opetussuunnitelmat ja miten erilaisten opiskelijoiden osaamisen kehittymistä tuetaan.
  • Puolivälipalaute on hyväksi koettu käytäntö. Auditointiryhmä kannustaakin korkeakoulua laajentamaan käytännön kattamaan kaikki koulutukset.
  • JAMKin tulisi pohtia Uuden sukupolven korkeakoulun lähtökohdista opiskelijoiden ohjauksen tasalaatuista kehittämistä.