1.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Valtakunnallisen eAMK-hankkeen koordinointi

OKM:n rahoittama eAMK-hanke (2017–2020), jossa ammattikorkeakoulut rakentavat yhteistä digitaalista ja ympärivuotista opintotarjontaa. Hankkeen teemoina ovat yhteinen digitaalinen opintotarjonta, työelämälähtöiset oppimisen ekosysteemit ja AMK-pedagogiikan digitalisaatio. Hankkeessa rakennetaan ammattikorkeakoulujen yhteistä ympärivuotista CampusOnline.fi-verkko-opintotarjontaa, toteutetaan laadukas verkkototeutus -valmennusta ja ristiinopiskelupilottia. Lisäksi hankkeessa on laadittu verkkototeutusten laatukriteerit.

 

Pedagenttitoiminta

Opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan pedagoginen kehittämisohjelma ns. pedagenttitoiminta vuosina 2017–2020, jonka ensisijainen tehtävä on tukea monimuotoisen oppimisen ja opetuksen kehittämistä. Kehittämisohjelmaa toteutetaan käytännössä yksiköissä toimivien tukihenkilöiden eli pedagenttien avulla, joiden tehtävinä on toimia organisaation sisäisinä valmentajina, pedagogisina mentoreina ja opettajina sekä tukea kollegojaan monimuotoisen oppimisen pedagogisissa haasteissa. Pedagenttitoiminnan vertaistuki on koettu vaikuttavaksi keinoksi parantaa koulutuksen laatua ja muuttaa toimintamalleja kohti avoimempaa ja yhteisöllisempää toimintakulttuuria. Henkilöstöä digitaalisuuden hyödyntämisessä tukevat myös yksiköissä toimivat verkkopedagogiikan suunnittelijat.

 

EduFutura-yhteistyö

JAMK on osa EduFutura-yhteistyötä Jyväskylän yliopiston ja koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa. Edufutura-yhteistyön tavoitteena on rakentaa opiskelijoiden opintopolut tehokkaiksi ja joustaviksi varmistamalla mm. ristiinopiskelu, sujuvat siirtymiset sekä hyväksilukemisen menettelyt eri koulutusasteiden välillä. Lisäksi yhteistyössä kehitetään pedagogiikkaa, opiskelijoiden ohjausta ja tukipalveluja sekä karsitaan päällekkäistä koulutusta ja luodaan yhteistoteutuksia. Opetussuunnitelmatyön yhteiskehittäminen EduFuturan piirissä on aloitettu. EduFuturassa on nimetyt kärkialat (kotimaiset: Suomalainen musiikkikampus, yrittäjyyden edistäminen, sovellettu kyberturvallisuus, biotalous; kansainväliset: oppimisen uudistaminen, terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta, koulutusvienti).

 

Keski-Suomen avoimen korkeakouluopetuksen verkosto

JAMK, Humak, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän kesäyliopisto, Gradia, Alkio-opisto ja Kristillinen opisto ovat toteuttaneet avoimen korkeakouluopetuksen kesäopintokampanjoita yhdessä. Lisäksi Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kanssa on tehty yhteistyötä mm. koulutustarjonnan suunnittelussa Äänekoskelle. Koulutusta on toteutettu myös Jämsässä ja Keuruulla. Avoimen korkeakoulun opetusta on saatu laajennettua paikkakunnille, joilla sitä ei aiemmin tai pitkään aikaan ole ollut.

 

Tutkinto-ohjelmien kansainväliset akkreditoinnit, esimerkkinä EPAS

Degree Programme in International Business aloitti EFMD:n EPAS-akkreditointiprosessin vuonna 2010. Prosessiin kuuluva itsearviointi ja Peer Review Teamin (PRT) arviointi on toteutettu nyt kolme kertaa. Kolmelta eri kansainväliseltä PRT:ltä saaduilla arvioinneilla ja kehittämisehdotuksilla on ollut merkittävä vaikutus yksikön ja tutkinto-ohjelman toimintaan. Prosessin aikana johtaminen ja strategian toteutus on virtaviivaistunut sekä tutkimustoiminta aktivoitunut. Koulutusohjelman oppimistavoitteiden arkkitehtuuri on systematisoitunut ja oppimistavoitteiden arviointi harmonisoitunut. Kokonaisuutena akkreditoinnilla on ollut myös merkittävä vaikutus yksikön ja tutkinto-ohjelman kansainväliseen tunnettuuteen, arvostukseen ja partneriverkoston laadun paranemiseen.

 

Jyväskylän korkeakoululiikunta – UMove

Korkeakoululiikunta on Jyväskylän yliopiston, JAMKin ja Humakin liikuntapalvelukokonaisuus. Korkeakoululiikunta tarjoaa vapaa-ajan liikunta- ja hyvinvointimahdollisuuksia korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilökunnalle. Toimintaan osallistuminen edellyttää vain edullisen korkeakoululiikunnan lukuvuosi- tai lukukausitarran hankkimista.