3.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Tutkintoon johtavan koulutuksen ja opettajankoulutuksen määräaikaisarviointi

Koulutuksen määräaikaisarviointi on JAMKin kehittämä arviointimenetelmä, jolla vastataan eurooppalaisen laadunvarmistusstandardin (ESG) vaatimukseen määräajoin toteutettavasta tutkinto-ohjelmien arvioinnista. Määräaikaisarviointi on myös JAMKin vastaus laatujärjestelmän auditoinnista ja kansainvälisistä tutkinto-ohjelmien akkreditoinneista saatuihin suosituksiin. Ohjelman määräaikaisarviointi toteutetaan kerran viidessä vuodessa. Arvioinnin kohteet ja kriteerit ovat JAMKin valitsemia. Arvioinnin kohteena ovat opetussuunnitelma, oppimisprosessi ja tulokset. Arvioinnissa tunnistetaan ohjelman vahvuuksia, hyviä käytänteitä ja parantamisalueita. Arvioinnin toteuttaa vähintään nelihenkinen puolueettomien ja toisistaan riippumattomien arvioijien ryhmä, joista puolet on JAMKin ulkopuolisia asiantuntijoita. Ohjelma valitsee kehittämiskohteet arviointipalautteen perusteella. Arviointien tuloksista julkistetaan tiedote intranetissä sekä tiivis yhteenveto www-sivuilla. Ohjelmien valitsemat kehittämiskohteet hyväksytetään yksiköiden johtoryhmissä ja kirjataan JAMKin arviointien huoltokirjaan. Päälliköt johtavat kehittämistoimenpiteiden toteutusta ja raportoivat aikaansaadut tulokset yksikön johtoryhmässä.

 

JAMKOn Jupinaviikko

Opiskelijakunta JAMKOn palautteenkeruukonsepti Jupinaviikot on tärkeä keino opiskelijoiden yhteisten asioiden, koulutuksen sekä JAMKin ja JAMKOn toiminnan kehittämiseen. Kerran vuodessa järjestettävällä Jupinaviikolla JAMKO kartoittaa opiskelijoiden mielipiteitä opetuksesta, opetustiloista, opiskelijakunnan ja ammattikorkeakoulun toiminnasta sähköisellä kyselyllä ja pitää yllä palautteen antamisen tärkeyttä vaikutuskeinona. Palauteviikon aikana jupinapalautteen esittely- ja vastaamispiste on esillä jokaisella kampuksella. Kertynyt palaute raportoidaan yksiköihin ja tuloksista järjestetään palautekeskustelut opiskelijoiden ja henkilöstön kesken. Kaksi viikkoa kestävät Jupinaviikot ovat erinomainen esimerkki siitä, kuinka opiskelijakunta voi ottaa vastuuta koulutuksen ja yhteisten toimintojen kehittämisestä. Jupinaviikot on noteerattu osaksi JAMKin laatujärjestelmää, ja niitä on järjestetty keväästä 2010 saakka.

 

Arjen laatuteko -kampanja

Arjen laatuteko -kampanja on joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuma, jossa pienet arjen laatuteot nostetaan esiin. Arjen laatuteko -kampanja on toteutettu tähän mennessä kaksi kertaa, vuosina 2015 ja 2017. Ehdotuksia arjen laatuteoiksi kootaan opiskelijoilta ja henkilöstöiltä. Laatuteko voi olla pieni tai iso teko tai toimintatapa, joka osaltaan edistää laatua JAMKissa. Kampanjassa halutaan nostaa esiin konkreettista arjen työtä, josta laatu rakentuu. Samalla voidaan jakaa hyviä käytänteitä.

Molemmilla kerroilla on saatu yli sata ehdotusta arjen laatuteoksi. Näistä JAMKin laadunhallinnan kehittämisryhmä on valinnut muutaman tunnustuksen saajan, joille on jaettu kunniakirjat JAMKin puurojuhlassa joulun alla. Lisäksi vuoden aikana julkaistaan intran uutisissa säännöllisesti kampanjassa esiin nousseita laatutekoja.

 

Tulosten ja talouden raportoinnin kehittäminen

Tiedon kokoamista, raportointia ja analysointia on tehostettu raportointityökalun (Power BI) avulla. Työkalu tuottaa ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi. Visuaaliset raportit auttavat hahmottamaan talouden ja tulosten tilaa. Tähän mennessä on tuotettu raportit talousseurantaan, TKI-toimintaan ja tuloskortin seurantaan.

 

Laatujulisteet

Laadunhallintaa koulutuksessa, TKI-toiminnassa ja palveluliiketoiminnassa on konkretisoitu laatujulisteilla. Ne ovat visuaalisia ja käytännönläheisiä kuvauksia laadunhallinnasta arjen toiminnassa. Laatujulisteet on julkaistu sekä laatukäsikirjassa että Laatukäsikirjasessa, joka on saatavilla myös www-sivuilla suomeksi ja englanniksi.

 

Henkilöstökyselyn kehittäminen

JAMKissa on kehitetty aiempien ulkopuolisten tahojen toteuttamien henkilöstökyselyjen tilalle omista lähtökohdista laadittu sähköinen henkilöstökysely, JAMK ilmapuntari. Ilmapuntari toteutetaan vuosittain. Tulokset raportoidaan koko JAMKin, yksiköiden ja tulosalueiden tasolla. Tulosalueilla henkilöstö itse valitsee kehittämistoimenpiteet seuraavalle vuodelle. Valitut toimenpiteet kirjataan ilmapuntarin huoltokirjaan. Niiden toteutuminen arvioidaan seuraavassa ilmapuntarissa. Tuloksia käsitellään myös yksiköiden ja JAMKin johtoryhmissä.

 

Osaamismerkit

Open badge on digitaalinen osaamismerkki, jota voidaan käyttää korkeakoulussa mm. suoritusmerkkinä koulutuksesta, tietystä osaamisesta tai tapahtumaan osallistumisesta. Osaamismerkin vastaanottaja voi liittää merkin sähköisiin portfolioihin ja ansioluetteloihin, www-sivuille, sosiaalisen median palveluihin (esim. LinkedIn) tai esim. henkilöstöintran omiin tietoihin. Osaamismerkit otettiin JAMKissa käyttöön vuonna 2014. Osaamismerkkejä myönnetään ansioituneille henkilöstön jäsenille, mm. pedagenteille, opintojen ohjaajille, opettajatutoreille, verkkopedagogiikassa ansioituneille opettajille, aktiviisille esimieskoulutukseen osallistujille jne. Osaamismerkeillä halutaan kannustaa henkilöstöä kehittämään tärkeänä pidettyä ammatillista osaamista ja viestimään hankitusta osaamisesta.