2 Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu

Arviointialueella II arvioidaan menettelytapoja, joilla johdetaan ja kehitetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta, edistetään korkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja taiteellisen toiminnan vaikuttavuutta sekä tuetaan kokeilevaa toimintakulttuuria.

Arviointialue II on kehitystasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämiskohteet

Vahvuudet

  • JAMK vie verkostojaan rohkeasti tulevaisuuteen. Tätä tukee ennakoivan toimintaympäristöanalyysin tekeminen yhdessä sidosryhmien kanssa. Sidosryhmät ja TKI-kumppanit kommentoivat neuvottelukuntien kautta myös opetussuunnitelmatyötä, mikä on toimiva tapa edistää vaikuttavuutta ja uudistumista.
  • JAMKissa on vahva kokeilukulttuuri. Toiminnalle on luonteenomaista kokeilukulttuurin edistäminen, ennakkoluulottomuus, rajat ylittävyys ja rohkeus.
  • Hybridiluokat, laboratoriot sekä kokeilu- ja kehittämisalustat tukevat tiivistä työelämäyhteistyötä.

Kehittämiskohteet

  • Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden malli on vielä kehittymässä. Hankkeita ja verkostomuotoista toimintaa on runsaasti, mutta JAMK voisi edelleen kehittää ekosysteemin kokonaiskuvan muodostumista ja vaikuttavuuden analyysia, joka auttaisi ohjaamaan toimintaa tärkeimpiin teemoihin ja lupaavimpiin tulevaisuusaloihin myös jatkossa.
  • Vaikuttavuutensa tehostamiseksi JAMK voisi hyödyntää vielä paremmin kansainvälisiä verkostojaan ja alumniverkostojaan. Tässä erinomainen voimavara on JAMKin 12.000 alumnin LinkedIn verkosto. Alumnitoiminnan merkitystä ja roolia JAMKin koulutuksessa, TKI- toiminnassa ja jatkuvassa oppimisessa voisi vielä parantaa.
  • JAMKilla on erinomaiset mahdollisuudet rakentaa uudenlaisia osaamisyhdistelmiä ekosysteemeiksi. Osaamisalueiden rajojen ylittäminen ja yllättävätkin yhdistelmät eri koulutus- ja TKI-alueiden välillä voivat synnyttää vielä ennakoimatonta tulevaisuuden osaamista. Tätä yhteiskuntaa uudistavaa kehitystyötä auditointiryhmä kannustaa jatkamaan.