4 Oppiva korkeakoulu: korkeakoulun itse valitsema arviointialue

Koulutusviennin laadunhallinta

Arviointialueella IV arvioidaan korkeakoulun itse valitsemaa kohdetta, josta se haluaa ulkopuolista palautetta kehittääkseen toimintaansa. Korkeakoulun itse valitsemasta arviointialueesta ei anneta kehitystason arvioita eikä sitä oteta huomioon auditoinnin läpäisyä arvioitaessa.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämiskohteet

Vahvuudet

  • JAMKin strateginen tavoite on integroitunut hyvin ammattikorkeakoulun arkeen ja läpileikkaa opetuksen ja TKI-toiminnan. Koulutusvienti, kansainvälisyys, TKI-toiminta ja opetus muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa eri toimet täydentävät toisiaan ja luovat synergiaa.
  • Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen panostus kansainvälisyyteen on rakentanut edellytykset menestykselliseen koulutusvientitoimintaan. Vahvojen kansainvälisten yhteistyösuhteiden ansiosta on päästy pitkäaikaisiin sopimussuhteisiin, mikä luo toimintaan vakautta ja ennakoitavuutta.
  • Kansainvälisyys ja koulutusvienti näkyvät ja vaikuttavat opetuksessa. Kokemukset koulutusvientiprojekteista uudistavat opetusta. Opiskelijoiden osallistuminen koulutusvientihankkeisiin vahvistaa heidän osaamistaan ja luo edellytyksiä kansainväliseen uraan.

Kehittämiskohteet

  • JAMKin tulisi kehittää koulutusvientiin ja eri kulttuurien välisiin kohtaamisiin liittyvän osaamisen kehittämisen johtamista. Opettajien ja muun henkilöstön osaamista tulee kehittää suunnitelmallisesti tavoitteiden mukaisesti.
  • JAMKin koulutusvientitoiminnan tavoitteet voisi luoda yhä vahvemmin yhteyksiä alueellisen elinkeinopolitiikan ja kansainvälisten suhteiden kanssa. Muun
    muassa uudessa digisairaalassa on ainesta maakunnan yhteiseksi vientituotteeksi.
  • JAMK voisi luoda selkeämmän kuvan koulutusviennin tuotekehitysprosessista. Esimerkiksi, miten uusista ideoista tai tunnistetuista tarpeista tuotteistetaan koulutusviennin tuotteita ja millä tavoin uusia tuote- ja palveluideoita kansainvälisten kehittämishankkeiden kuluessa.