5 Vertaisoppimisen kuvaus

Auditointiryhmän arvio

JAMK valitsi vertaisoppimiskumppaniksi Esslingenin ammattikorkeakoulun Saksasta, joka kertoo JAMKin kansainvälisesti orientoituneesta asenteesta. Vertaisoppimisen kohteena oli opiskelijalähtöisyys, opintojen yhteys työelämän kanssa ja verkko-oppiminen. Näiden teemojen lisäksi vertaiskumppani halusi oppia JAMKin yrittäjyydestä.

Prosessin suunnitelma oli tavoitteellinen sekä selkeä ja vierailua valmisteltiin useissa verkkokokouksissa. Auditointiryhmä pitää hyvänä käytäntönä, että vertaisoppimisvierailuun JAMKista osallistui monipuolisesti eri toimijoita: opiskelija, laatuvastaavat kustakin tulosyksiköstä, opetushenkilön edustaja, laatupäällikkö ja vararehtori. Näin opituista teemoista voidaan reflektoida laajasti omassa korkeakouluyhteisössä korkeakoulun kehittämistyössä.

Tavoitteet saavutettiin osittain, koska vertaisoppimisen vastavierailu ei JAMKista riippumattomista syistä toteutunut. Vastavierailun toinen puoli järjestettiin kuitenkin webinaarina vertaiskorkeakoululle yrittäjyys-teemasta.

JAMK teki lopuksi vertaisoppisesta analyysin, jonka pohjalta päätti toimenpiteistä, jota auditointiryhmä pitää tärkeänä prosessin seurannan ja arvioinnin kehittämisosana. Analyysin tuloksena JAMK päätti soveltaa koulutukseen liittyvän osion lisäksi vertaisoppimista TKI-toiminnan tutkimusryhmien organisointiin sekä palveluliiketoimintaan.