2.3 Uudistumista edistävä toimintakulttuuri

Auditointiryhmän arvio

Yrittäjähenkisyys kannustaa seamkilaisia kokeilemaan ja uudistamaan

SeAMK on valinnut yhdeksi arvokseen yrittäjähenkisyyden, mikä tukee korkeakoulua uudistumista edistävän toimintakulttuurin rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Haastattelujen ja muun aineiston perusteella SeAMK toimii arvonsa mukaisesti: henkilökuntaa ja opiskelijoita kannustetaan paitsi sisäiseen yrittäjyyteen eli kokeiluihin ja luovuuteen myös ulkoiseen yrittäjyyteen eli yritystoimintaan.

SeAMKilla on kehittänyt yrittäjyyttä tukevan opiskelijoiden tunteman ja palkitun Y-Zone-toimintamallin. Mallia on myös kehitetty jatkuvasti, mistä viimeisimpänä esimerkkinä on oppilaitososuuskunnan käyttöönotto. Osuuskunnassa opiskelijoilla ja henkilökunnalla on mahdollisuus päästä kehittämään yritysideaansa ja kokeilemaan yrittäjyyttä esimerkiksi tuotteitaan ja osaamistaan myyden ja laskuttaen osuuskunnan kautta.

Korkeakoulun kokeilukulttuuri on ilmennyt pandemiakaudella poikkeuksellisin järjestelyin toteutetuissa yritys- ja muissa tapahtumissa. Laatujärjestelmä ohjaa SeAMKin henkilöstöä arkisten toimintojen ja niissä edellytettävän osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

SeAMK on verkottunut kattavasti alueellaan ja kansallisesti

SeAMK tekee läheistä yhteistyötä maakunnan keskeisten työ- ja elinkeinoelämän sidosryhmien kanssa ja kuuntelee näiden tarpeita ja kehittämisideoita sekä pyrkii niihin aktiivisesti tarttumaan. SeAMKin maakuntakorkeakoulukonsepti varmistaa, että korkeakoulun toiminta levittäytyy maakuntakeskusta laajemmalle alueelle ja että maakunnan reuna-alueiden toimijat ja näiden koulutus- ja kehittämistarpeet tulevat huomioiduksi. Avainkumppanuusyhteistyö varmistaa, että SeAMKilla on välitön yhteys alueen kärkiyrityksiin ja muihin keskeisiin organisaatioihin sekä työ- ja elinkeinoelämän verkostoihin. Se, että avainkumppanuuksista SeAMKissa vastaavat opetus- ja TKI-toiminnan arjessa kiinni olevat henkilöt, nopeuttaa kumppanuuksista saatuihin kehittämissyötteisiin reagoimista ja syventää opetus- ja TKI-toiminnan sidosryhmäsuhteita.

SeAMKin johto toimii keskeisissä valtakunnallisissa ja alueellisissa korkeakoulu- ja koulutuskentän verkostoissa, ja korkeakoulun hallituksen jäsenet ovat mukana alueen päätöksentekoelimissä. Näin SeAMK varmistaa, että se pystyy viestimään intresseistään laajasti eri suuntiin ja olemaan tavoitteensa mukaisesti kokoaan suurempi korkeakoulu. Myös SeAMKin opetushenkilöstö hyödyntää alansa kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja, mikä edistää korkeakoulun kehittymistä ja uudistumista. Henkilöstön mukaan verkostoitumiseen myös kannustetaan ja sille annetaan tilaa.

Alumniyhteistyö on yksi SeAMKin itsensä määrittelemistä kehittämiskohteista, mihin se on myös viime aikoina järjestelmällisesti panostanut viestintää ja asiakashallintatyökaluja terävöittämällä. Alumnien merkitys SeAMKin toiminnalle on potentiaalisesti suuri ajatellen kumppanuuksia, jatkuvan oppimisen palveluita ja opetus- ja TKI-toimintaa, joten sen kehittämiseen on kannattaa panostaa. Yksi suositeltava tapa vahvistaa alumnitoimintaa on lisätä tutkinto-opiskelijoiden tietoisuutta alumneille tarjottavista koulutus- ja muista palveluista sekä verkottumismahdollisuuksista. SeAMKin on syytä pohjustaa alumni-identiteettiä jo tutkinto-opintojen aikana.

SeAMKin kannattaa hyödyntää kansainvälistymisessä etäaikakauden mahdollisuudet

Kansainvälisyys on SeAMKin itsensä määrittelemä kehittämiskohde, joka on yhteydessä koko maakunnan kansainvälistämistavoitteeseen ja sen toteutumiseen. Perinteiset kansainväliset korkeakoulukumppanuudet, vaihto-ohjelmat ja hankkeet näyttelevät SeAMKin kansainvälistymispyrkimyksissä merkittävää roolia. Strategiassaan SeAMK on asettanut tavoitteeksi kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrän huomattavan kasvattamisen.

Kansainvälisyys muuttaa oletettavasti pandemian jälkeisessä etätyöskentelyn ajassa luonnettaan. Digitaalisuus avaa vetovoimaisten kaupunkikeskittymien ulkopuolella toimivalle SeAMKille uusia mahdollisuuksia, oli kyse sitten yhteistutkinnoista, vierailijaluennoitsijoista, virtuaalivierailuista tai TKI-yhteistyöstä. SeAMKin kannattaakin pohtia yhdessä maakunnan avaintoimijoiden kanssa, mikä on sen hybridistrategia kansainvälisen toiminnan ja verkostojen kehittämisessä. Tämän lisäksi SeAMKin on syytä yhdessä Seinäjoen kaupungin, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa kokeilla rohkeasti uusia tapoja kiinnittää ulkomaisia opiskelijoita maakunnan työmarkkinoille. Esimerkiksi vieraskielisille opiskelijoille ja työelämän edustajille suunnatut mentorointiohjelmat voivat tarjota yhden kokeilumahdollisuuden. Mentoroinnissa voitaisiin vahvistaa yhtäältä työelämän valmiuksia ottaa vastaan vieraskielisiä osaajia ja toisaalta parantaa ulkomaisten henkilöiden paikallisia työelämäyhteyksiä.