1.1 Koulutuksen suunnittelu

Auditointiryhmän arvio

Oppiminen SeAMKissa -pedagoginen malli ja korkeakoulun strategia tukevat oppimista

Oppiminen SeAMKissa -malli on kehitetty yhteistoiminnallisesti ja osallistavasti. Malli edistää osaltaan opiskelijan oppimista ja osaamistavoitteiden saavuttamista. Pedagoginen malli on mukana korkeakoulun eri toiminnoissa. Auditointiryhmä sai näyttöä mallin soveltamisesta ja sen vaikutuksista. Auditointiryhmä kannustaa pedagogisen mallin soveltamiseen ja edelleen kehittämiseen myös jatkossa.

Tutkinnot vastaavat ennakkomateriaalien perusteella hyvin Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien kansallista viitekehystä. Koulutuksilla on selkeästi määritellyt yhteiset ja alakohtaiset osaamistavoitteet, jotka on esitetty kattavasti opetussuunnitelmissa. Opetussuunnitelmien osaamistavoitteiden tarkkuudessa on kuitenkin eroja yksiköiden ja tutkinto-ohjelmien välillä. Suunnitteluprosessissa on huomioitu myös kansainvälistyminen sekä jatkuvan oppimisen tarpeet. Itsearviointiraportissa SeAMK nostaa yhdeksi kehittämiskohteekseen jatkuvan oppimisen prosessin ja ohjauskäytänteiden kehittämisen. Auditointiryhmä suosittelee, että varsinkin tutkinto-opiskelijoiden tietoisuutta jatkuvan oppimisen mahdollisuuksista vahvistetaan edelleen. Koulutustarjonnan yhteyttä jatkuvaan oppimiseen on kuvattu tarkemmin luvussa 4.

SeAMKissa on systemaattiset menettelyt koulutuskokonaisuuksien suunnitteluun. SeAMK suunnittelee koulutukset siten, että opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt tukevat osaamistavoitteiden saavuttamista. Osaamistavoitteiden määrittelyssä ovat mukana korkeakoulun toimijoiden lisäksi keskeiset sidosryhmät, joten osaamistavoitteissa on huomioitu alueen työelämän näkökulmat ja tarpeet. Auditointiryhmä pitää tätä muun muassa sidosryhmähaastatteluissa esiin tuotua seikkaa erityisenä vahvuutena. Auditointiryhmä suosittelee, että sidosryhmät ja työelämän edustajat ovat koulutusten kohderyhmien lisäksi nykyistä aktiivisemmin mukana myös SeAMKin koulutusten toteutuksissa.

Itsearviointiraportin mukaan opetussuunnitelmien hyväksymisprosessia tulisi vielä kehittää. Lisäksi auditointiryhmä suosittelee, että opetussuunnitelmien osaamistavoitteiden kuvausten tarkkuustasot yhdenmukaistetaan ja varmistetaan näin koulutuksen suunnittelun tasalaatuisuus eri yksiköiden ja tutkinto-ohjelmien välillä. Haastattelujen perusteella opetus- ja muu henkilöstö tunnistaa suunnitteluprosessin hyvin ja suunnittelu etenee opintohallinnon ja opetuksen suunnittelujärjestelmän Pepin vuosikellon mukaisesti. Suunnittelussa osallistetaan myös keskeisiä sidosryhmiä sekä opiskelijoita tarkoituksenmukaisella tavalla ja hyödynnetään kattavasti alueen työelämäosaamista. Opiskelijoiden työmäärät määritellään ennakkomateriaalin perusteella ECTS-järjestelmän periaatteita käyttäen.