3 Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Arviointialueella III arvioidaan laatujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistä sekä järjestelmän hyödyntämistä strategisessa johtamisessa. Lisäksi arvioidaan niitä menettelytapoja, joilla tuetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hyvinvointia.

Arviointialue III on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla erinomainen.

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • SeAMKin strategia ja laatujärjestelmä liittyvät tiiviisti toisiinsa ja ohjaavat tuloksellisesti korkeakoulun toimintaa.
  • Henkilöstön osaamisen kehittämismahdollisuudet ovat poikkeuksellisen laajat ja monipuoliset. SeAMK Akatemia ja SeAMKin henkilöstön kehittämisrahasto ovat hyviä osaamisen kehittämisen toimintamalleja.
  • Ulkoiset sidosryhmät, avainkumppanit ja verkostot osallistuvat aktiivisesti SeAMKin laatu- ja strategiatyöhön luoden merkittävää lisäarvoa sekä korkeakoululle että sidosryhmille.

Kehittämissuositukset

  • Laatujärjestelmän kehittämistoimien seurantaa ja niistä viestimistä henkilöstölle ja opiskelijoille tulee vahvistaa.
  • Henkilöstön osaamisen johtamista tulee systematisoida sähköisen tietojärjestelmän avulla yhteistyössä SeAMK Akatemian kanssa.
  • Laatujärjestelmän ja sen dokumentoinnin keventämistä kannattaa harkita.