1.3 Koulutuksen arviointi ja kehittäminen

Auditointiryhmän arvio

Opiskelijapalauteprosessin kehittäminen vaatii aktiivisuutta

Arviointiaineiston perusteella SeAMKin keskeiseksi kehittämiskohteeksi muodostuu opintojaksopalautteen hyödyntämisen kehittäminen. Auditointiryhmä tiedostaa, että Peppiin integroitu opiskelijapalautejärjestelmä on uusi, sillä se on otettu käyttöön syksyllä 2020. Lisämateriaalin perusteella palautekyselyn vastausprosentit ovat alhaiset, mikä vaikuttaa tulosten validiteettiin ja tätä kautta kaventaa palautetiedon soveltamismahdollisuuksia. SeAMKissa tehdään laajamittaisesti opintojen kehittämistyötä ja erilaisia kehittämistoimenpiteitä, joiden vaikuttavuuden arvioinnissa opiskelijapalaute voisi toimia tärkeänä tiedonlähteenä.

Auditointiryhmä suosittelee vastapalautejärjestelmään panostamista keinoksi opiskelijapalautteen vastausaktiivisuuden parantamiseen. Opiskelijat aktivoituvat antamaan palautetta huomatessaan, että he voivat vaikuttaa opiskeluunsa liittyviin päätöksiin. Tämä vahvistaa myös opiskelijoiden osallisuutta ja hyvinvointia. Vastapalautteessa opettaja kuvaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita hän on palautteen perusteella tekemässä. Tehokas keino vastapalautteen antamiselle ovat opiskelijafoorumit, jotka toimivat Liiketoiminta ja kulttuuri -yksikössä, Ruoka-yksikössä ja useimmissa sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmissa. Niissä opiskelijoiden antamaa palautetta voidaan käsitellä yleisellä tasolla osana yhteiskehittämistä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa.

Opiskelijapalautteen vastausaktiivisuuden lisäämiseen on SeAMKissa jo hyviä ideoita, kuten opiskelijoiden aktiivisesti seuraaman Tuudo-palvelun hyödyntäminen palautteenannosta tiedottamiseen. Auditointiryhmä suosittelee, että opiskelijoiden ja henkilöstön itse esille nostamia toimivia käytänteitä otetaan käyttöön SeAMKissa nykyistä systemaattisemmin. Lisäksi auditointiryhmä kannustaa välipalautteen nykyistä laajempaan käyttöön. Tällöin opiskelijoiden on mahdollista huomata palautteen antamisen vaikutukset vielä saman opintojakson aikana.

Osaamistavoitteiden saavuttamisen arviointia tulee selkeyttää

Koulutusten toteutusta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti vuosikellon mukaisesti. AVOP-kyselyn tulosten perusteella SeAMK on onnistunut opetuksessa erinomaisesti. Koulutus on ajankohtaista ja vastaa sekä yhteiskunnan että työelämän muuttuviin tarpeisiin. Tukipalvelujen kehittämisessä on huomioitu kattavasti henkilöstön ja opiskelijoiden tarpeet. Esimerkkejä onnistuneista kehittämistoimista ja käytänteistä ovat Oppiminen SeAMKissa -pedagoginen malli, uudet joustavat väylät toiselta asteelta korkeakouluun, opiskelijahyvinvoinnin kehittäminen sekä työelämäläheiset oppimisympäristöt, joista auditointiryhmä sai vakuuttavia näyttöjä auditointivierailun aikana.

Koulutuksen tuottamaa osaamista arvioidaan pääasiassa työelämältä ja maakunnallisilta verkostoilta saatavan palautteen perusteella. Tällaisia ovat opiskelijoiden yrityslähtöisten projektiopintojen ja harjoittelun palautekeskustelut, pyöreän pöydän neuvottelukunnat ja avainkumppanuusverkostot. Auditointiryhmälle jäi epäselväksi, miten systemaattisesti opiskelijat saavat palautetta omasta oppimisestaan. Palautteen saanti omasta osaamisen kehittymisestä saattoi olla opiskelijan oman aktiivisuuden tai yksittäisen opettajan varassa. Arviointiryhmä kannustaa SeAMKia kiinnittämään huomiota opiskelijoiden oppimisen ja osaamistavoitteiden saavuttamisen arviointiin osana koulutuksen vaikuttavuuden arviointia.

Opettajien käyttämät menetelmät osaamistavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi eivät tulleet aineistossa selkeästi esille. Haastatteluissa viitattiin opintojaksopalautteeseen, mutta nykyinen osaamistavoitteiden saavuttamiseen liittyvä kysymys palautelomakkeessa (”opintojakson oppimismenetelmät tukivat hyvin opintojakson tavoitteiden saavuttamista”) on valinnainen eli se ei ole mukana peruslomakkeessa, johon kaikki opiskelijat vastaavat. Näin ollen kokonaisvaltaisen kuvan muodostaminen opiskelijoiden osaamistavoitteiden saavuttamisen arvioinnista voi jäädä vajaaksi.

Auditointiryhmä suosittelee, että opetuksessa kiinnitetään huomiota nykyistä systemaattisemmin osaamisen jatkuvaan arviointiin ja palautteenantoon koko opintojen ajan. Näin Oppiminen SeAMKissa -mallin mukainen osaamislähtöinen opiskelijan oppimisprosessin tukeminen toteutuu entistä paremmin. Auditointiryhmä suosittelee, että opintojaksopalautteen peruslomakkeeseen lisätään kysymys, jossa opiskelija arvioi sitä, miten hyvin hän saavutti opintojakson tai opintokokonaisuuden osaamistavoitteet. Koska opiskelijapalaute toteutetaan Peppi-järjestelmän avulla, kysymyksen yhteyteen on mahdollista lisätä linkki, jonka kautta opiskelija pääsee kertaamaan kyseisen toteutuksen osaamistavoitteet.