2 Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu

Arviointialueella II arvioidaan menettelytapoja, joilla johdetaan ja kehitetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta, edistetään korkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja taiteellisen toiminnan vaikuttavuutta sekä tuetaan kokeilevaa toimintakulttuuria.

Arviointialue II on tasolla erinomainen.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämiskohteet

Vahvuudet

  • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on oleellinen osa Laurean kokonaisstrategian toteuttamista. TKI-toimintaa toteutetaan koko korkeakoulussa, ja suhtautuminen siihen on innostunutta ja tavoitteellista.
  • Laurea kasvattaa yhteiskunnallisista ja alueellista vaikuttavuuttaan avainkumppaneiden avulla.
  • Laurean Living Lab -toiminta sekä kansalliset ja kansainväliset verkostot luovat pitkäjänteiseen kehittämiseen kannustavan ilmapiirin.

Kehittämissuositukset

  • TKI-toiminta tulee liittää nykyistä tiiviimmin korkeakoulun koulutukseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen sekä alueen työelämän tarpeisiin.
  • Hallituksen työskentelyn tulee olla nykyistä tavoitteellisempaa ja roolin nykyistä suurempi yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, vaikuttavuuden ja uudistamisen johtamisessa. Hallituksen ja ylimmän johdon sekä keskijohdon keskusteluyhteyttä tulee ylläpitää nykyistä aktiivisemmin.
  • Laurean TKI-toiminnan tunnettuutta tulee parantaa avainkumppaneiden avulla, luoda heidän kanssaan uusia yhteishankkeita ja kasvattaa niiden avulla TKI-toiminnan määrää.