2.3 Uudistumista edistävä toimintakulttuuri

Auditointiryhmän arvio

Laurean toimintakulttuuri on kehittämismyönteinen ja uuteen kannustava

Haastatteluiden ja muun aineiston perusteella Laureassa vallitsee kehittämismyönteinen ja uuteen suuntautunut ilmapiiri. Henkilöstön keskinäiset suhteet vaikuttivat välittömiltä ja luottamukselliselta. Auditointihaastatteluissa kerrottiin, että henkilöstö ei anna kehittämistyöstä kielteistä palautetta, vaan ovat ylpeitä tehdystä työstä sekä ammattitaidostaan ja saavat tehdä työtään melko itsenäisesti. Laureassa rohkaistaan kokeiluihin eikä epäonnistumisista rangaista. Kehittämistyö ja kokeilut ovat olleet hyvin pitkäjänteisiä. Laurealle on tyypillistä eri henkilöstöryhmien osallistaminen ja sitouttaminen kehittämiseen. Henkilökunta ja opiskelijat osallistuvat eri toimintoihin laajasti ja ovat mukana eri kehittämisryhmissä.

Esimerkki pitkäjänteisestä kehittämisestä on innovatiivinen Living Lab -toiminta, jossa Laurea on kansainvälisestikin arvostettu. Itsearviointiraportin ja haastatteluiden mukaan Laurea on maamme johtava korkeakoulu Living Lab -toiminnassa. Living Labeissä on kyse käyttäjälähtöisistä avoimista innovaatioekosysteemeistä, jotka yhdistävät tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan eri toimintaympäristöissä. Laurea on ollut mukana toiminnassa vuodesta 2006 lähtien ja se on vakiintunut yhdeksi sen innovaatiotoiminnan muodoista. Lähestymistapa on itsessään innovatiivinen, ja se jo menetelmänä hakee yhteyttä toimintaympäristön kanssa. Auditointiryhmän mukaan Living Lab -toiminta sopii mainiosti nimenomaan ammattikorkeakoulujen toimintamalliksi.

Laurea on haluttu yhteistyökumppani

Laurea on sekä omistajarakenteensa että sisäisen organisaationsa kautta vakiinnuttanut paikkansa toimintaympäristössään. Kunnat ja kuntayhtymät Laurean omistajina auttavat tässä. Tätä on täydennetty lisäksi alueneuvottelukunnilla, jotka juurruttavat Laurean myös Uudenmaan eri seutukeskuksiin ja näin hyödyttävät koko maakunnan aluetta. Alueneuvottelukunnat tuovat paikallista näkökulmaa Laurean toimintaa ja niiden lähestymistapa on käytännönläheinen.

Laurea on haluttu yhteistyökumppani alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti sekä se on aktiivinen verkostoituja. Tämä näkyy hyvin hankkeissa ja projekteissa, joissa Laurea on mukana. Laurean alueelliset neuvottelukunnat tuovat lisäarvoa alueelliselle kehittämiselle, mikä luo yhteyksiä kuntiin ja elinkeinoelämään. Tämän mahdollistaa aluetta kehittävä avainkumppanuusmalli ja sen tehokas organisointi (ks. luku 4). Auditointiryhmä kannustaa Laureaa lisäämään suoraa yritysrahoitusta esimerkiksi osana avainkumppanuusmallin toteuttamista. Avainkumppanuuksia hallinnoidaan PRM-järjestelmällä ja se on lähes kaikkien laurealaisten käytössä.

Laurea on aktiivinen toimija ammattikorkeakoulujen kansallisessa yhteistyössä. Laurean rehtori on puheenjohtajana yhdessä ammattikorkeakoulujen rehtoreiden neuvoston (Arene) valiokunnassa. Laurea on mukana myös ammattikorkeakoulujen alakohtaisissa kansallisissa verkostoissa.

Alueellisen ja kansainvälisen vaikuttavuuden näkökulmasta tärkein on kolmen ammattikorkeakoulun, Laurean, Metropolian ja Haaga-Helian 3AMK-liittoutuma. Sen neljä yhteistyöaluetta vahvistavat jokaista mukanaolevaa ammattikorkeakoulua. Yhteistyöalueet ovat oppimistoiminta, yrittäjyys ja innovaatiot, vaikuttava TKI-toiminta ja koulutusvienti. Tekoälyn hyödyntäminen toimii läpileikkaavana kehittämistoimintana. Lisäksi 3AMK tarjoaa yhteiset kirjasto- ja liikuntapalvelut. Oppimistoiminnan yhteistyöalue mahdollistaa korkeakoulujen välisen ristiinopiskelun. Yrittäjyys ja innovaatiot alueellisen kehittämisen teemana vie eteenpäin uusmaalaista elinkeinoelämää. Vaikuttava TKI-yhteistyö tuo selkeää roolijakoa korkeakoulujen välille, karsii päällekkäisyyksiä ja vahvistaa kaikkien menestymistä kansainvälisessä kilpailussa. Auditointiryhmä suosittelee, että tulevaisuudessa Laurea laajentaa yhteistyötään myös neljän muun alueella toimivan ammattikorkeakoulun, DIAKin, Arcadan, Humakin ja Novian, kanssa.

Haastatteluiden mukaan Laurea on aloittanut yhteistyön kehittämisen ja luo kumppanuuksia myös yliopistojen kanssa. TKI-hankkeita oli jo käynnissä tai niitä pyrittiin käynnistämään muun muassa Helsingin, Turun, Itä-Suomen ja Tampereen yliopistojen kanssa. Lisäksi yhteistyöverkostot tutkijaurapolkuja varten olivat kehitysvaiheessa. Auditointiryhmä suositteleekin, että Laurea jatkaisi yhteistyön kehittämistä yliopistojen kanssa. Haastatteluiden perusteella nykyiset yhteydet perustuvat pääasiassa TKI-henkilöstön henkilökohtaisiin suhteisiin eikä niissä ole systematiikkaa.

Ammattikorkeakoulujen yhteistyötehtävään kuuluu yhteistyö toisen asteen koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa. Auditointihaastatteluiden perusteella tämä näkyy pääasiassa kurkistuskurssien ja väylä- ja polkuopintojen tarjoamisena toiselle asteelle, mutta muuten se näkyy vain vähän Laurean julkaisuissa tai muussa toiminnassa. Lisäksi Laurealla on kumppanuussopimuksia ammatillisten oppilaitosten kanssa. Uudellamaalla on kuitenkin 35 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, joista valmistuu paljon myös mahdollisia tulevia Laurean opiskelijoita. Auditointiryhmä suositteleekin, että yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa voisi entisestään vielä vahvistaa.

Laurea on aktiivinen alumniensa kanssa sekä hyödyntää alumneja aktiivisesti kehittämistyössä. Alumni Advisory Board (AAB) täydentää työelämän kehittämisryhmien työtä. Alumneista on kerätty luennoitsijapankki, jota voidaan hyödyntää opetuksessa vierailuluentojen muodossa. Sitä kautta Laurean opiskelijat saavat myös harjoittelu- ja työllisyysmahdollisuuksia. Alumni Advisory Boardin haastatellut jäsenet olivat hyvin sitoutuneita toimintaan ja toivoivat, että tapaamisia ja erilaisia työpajoja voisi olla nykyistä enemmän.

 

Kansainväliset verkostot ovat merkityksellisiä Laurealle ja ne uudistavat toimintaa

Laurea on kehittänyt erilaisia verkostoitumisen muotoja aktiivisesti. Apuna kansainvälisessä kehittämisessä on International Advisory Board (IAB). Esimerkkinä kansainvälisestä verkostoitumisesta on liittyminen Pioneer Alliance -verkostoon ja tavoite saada European University -status.

Osana kansainvälistymissuunnitelmaa Laurea on liittynyt Euroopan yliopistoaloitteeseen (European University Initiative) ja hakenut European University -statusta. Laurea voi tätä kautta lisätä kansainvälisiä suhteitaan ja parantaa myös rahoitusasemiaan suhteessa Euroopan komissioon. Tämä koskee ennen muuta ERASMUS+-ohjelmaa. European University -status laajentaisi merkittävästi muun muassa Laurean opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella muissa eurooppalaisissa korkeakouluissa ja yliopistoissa. Hankkeeseen Laurea on valjastanut sekä jäsenyytensä eurooppalaisessa Pioneer Alliance -korkeakouluverkostossa että kytkenyt myös kansainvälisen neuvonantajaryhmän (International Advisory Board) mukaan valmistelutyöhön. Pioneers-verkosto keskittyy kaupunkikehitykseen, opetukseen, TKI-toimintaan ja henkilöstön vaihto-ohjelmiin.

Näiden yleisten verkostojen lisäksi Laurealla on merkittävä rooli kahdessa eurooppalaisessa yhteistyöverkostossa: European Network Of Living Labs sekä turvallisuusalan eurooppalaisessa verkostossa European Network of Security. Erityisesti ENoLL-verkosto on merkityksellinen soveltavan tutkimuksen kehittämisen kannalta. Laurean nettisivujen mukaan Laurea on näiden lisäksi aktiivinen kymmenessä muussakin kansainvälisessä ja alakohtaisessa verkostossa.