3.3 Laatujärjestelmän toimivuus ja kehittäminen

Auditointiryhmän arvio

Laurealla on toimiva ja sen perustehtävät kattava laatujärjestelmä. Laurean laatujärjestelmän kehittäminen on pitkäjänteistä sekä järjestelmän toimivuudesta ja vaikuttavuudesta on näyttöä. Laurea pystyy laatujärjestelmänsä ja johtamisen avulla tunnistamaan kriittiset muutostarpeet, joiden kehittämistä seurataan aktiivisesti. Laurean laatujärjestelmän kehittäminen pohjautuu selkeään tavoitteiden asettamiseen. Systemaattinen toiminta tähtää tavoitteiden saavuttamiseen ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Auditointihaastatteluiden mukaan laatujärjestelmää on kehitetty muun muassa sitä visualisoimalla, opiskelijapalautejärjestelmää uudistamalla sekä keräämällä TKI-toiminnasta palautetta myös sidosryhmiltä.

Laureassa on vahva palaute- ja työryhmäkulttuuri, jossa osallistetaan laajasti sekä korkeakoulun sisäisiä että ulkoisia sidosryhmiä. Auditointiryhmä suosittelee, että jatkossa sidosryhmien ja avainkumppaneiden näkemykset huomioidaan nykyistä enemmän eri toimintoja kehitettäessä. Sidosryhmien edustajat toivoivat, että neuvottelukuntien ja työryhmien osallistujat valmistautuisivat tapaamisiin paremmin esimerkiksi ennakkotehtävien avulla, jolloin tapaamisissa päästäisiin syvemmälle kehittämiseen.

Laurea toimii esimerkillisesti siinä, kuinka suuressa organisaatiossa henkilöstölle viestitään sisäisesti. Henkilöstön intranet on aktiivisessa käytössä ja sieltä löytyy uutiskirjeitä ja videoituja infoja. Osa henkilökunnasta tosin piti intranettiä sekavana ja ehdotti, että viestintäkanavia määriteltäisiin uudelleen ja tehdään niistä viestinnällisesti nykyistä tehokkaampia.