2.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen raportointi

Laurea on julkaissut vuodesta 2016 lähtien korkeakoulun yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta tarkastelevan raportin. Raporttiin on koottu korkeakoulun yhteiskunnallisen vaikuttavuuden hyviä käytänteitä sekä määrällisiä ja laadullisia näyttöjä Laurean toimenpiteiden lyhyen ja pitkän ajan vaikuttavuudesta. Ihmisläheisten esimerkkien ja käytännön toimintaa esittelevien case-kuvausten kautta pystytään osoittamaan etenkin vaikuttavuuden pitkäkestoisia, laadullisia piirteitä.

Raportissa on jaoteltu ihmisiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan vaikuttavia toimenpiteitä Laurean strategian teemojen mukaisesti. Case-kuvauksissa tutustutaan mm. koulutusten kehittämiseen osallistuviin opiskelijaedustajiin, kumppaniorganisaatioiden toimintaa kehittäviin opiskelijaprojekteihin sekä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa toteutettaviin TKI-hankkeisiin.

Toimenpiteiden kuvaukset vahvistavat keskinäistä dialogia ja sidosryhmien tarpeiden ymmärrystä, jotka palautteen perusteella on koettu arvokkaaksi osaksi Laurean vaikuttavuuden dokumentointia. Raportit vuosilta 2016201720182019, ja 2020 ovat luettavissa Laurean verkkosivuilla.  

Työelämän systemaattinen osallistaminen tutkintokoulutusten ja jatkuvan oppimisen tarjonnan suunnitteluun tukee työelämän tarpeisiin ja tulevaisuuden haasteisiin vastaamista

Yhteiskunnallista vuorovaikutusta, työelämään integroitumista ja työelämän tarpeita vastaavien koulutusten suunnittelua tukevat työelämän ohjausryhmät ja Alumni Advisory Board (AAB). Laurean jokaisessa AMK-tutkinnossa (10 kpl) toimii työelämän ohjausryhmä, joihin jokaiseen kuuluu 6–10 työelämän edustajaa tutkinnon osaamisalueisiin liittyen. Työelämän ohjausryhmätoiminnan vaikuttavuus ilmenee mm. tutkintojen opetussuunnitelmien painotusten ja osaamistavoitteiden määrittämisessä (esim. liiketalouden ja sairaanhoitajan koulutusten kehittäminen, kiertotalouden huomioiminen OPS-työssä) sekä TKI-toiminnan suuntaamisessa.

AAB:iin kuuluu 20 Laurean alumnia, jotka edustavat laajasti työelämän eri toimialoja sekä koulutustaustoiltaan eri koulutuksia. AAB:n tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia teemoja liittyen Laurean koulutustoimintaan ja sen kehittämiseen tulevaisuuden työelämätarpeita vastaavaksi. Tapaamisissa luodaan konkreettisia aihioita ja kehittämisideoita jatkuvan oppimisen palveluiden tarjontaan ja vahvistetaan asiakasymmärrystä. Tällä systemaattisella työelämän osallistamisella koulutusten kehittämiseen saadaan ennakointitietoa yhteiskunnan ja työelämän muuttuvista tarpeista.

Kriittisillä muutoshankkeilla vaikuttavuutta kumppaniverkoston laajentamiseen ja TKI-toimintaan

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen vahvistamiseksi on Laureassa käynnistynyt v. 2019 kaksi muutoshanketta. Kumppanuuksiin liittyvässä kriittisessä muutoshankkeessa on käynnistetty avainkumppanuustoiminta, ja hankkeessa laajennetaan ja syvennetään kansainvälistä kumppaniverkostoa. Avainkumppaneiden määrä on 59 (tilanne joulukuussa 2021) ja sidosryhmäpalautteen yleisarvosana ja suosittelijoiden osuus ovat pysyneet hyvällä tasolla (yleisarvosana 2019: 4,1/5; 2020: 4,0/5 suosittelijoiden osuus 2019: 81%; 2020: 80%). Avainkumppanuudet mahdollistavat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mm. yhteisten kehitysprojektien kautta, ja vahvistavat Laurean opiskelijoiden työnantajaverkostoja.

TKI-toimintaan liittyvässä kriittisessä muutoshankkeessa on uudistettu Laurean tutkimusohjelmat, laajennettu TKI-työhön osallistuvan henkilökunnan määrää, laajennettu ja parannettu TKI-hankehakemusten laatimisen tukea, käynnistetty tutkijan urapolku sekä käynnistetty toimintatapa, jossa Laurean opiskelijat keräävät pitkittäistä tutkimusdataa osana opiskeluaan. Laurean ulkopuolinen T&K-rahoitus on kasvusuuntainen (2018: 3,5 M€; 2019: 4,5 M€; 2020: 4,3 M€), samoin julkaisujen määrä (2018: 313 kpl; 2019: 396 kpl; 2020: 528 kpl), ja sidosryhmäpalaute TKI-toiminnan osalta on pysynyt hyvällä tasolla.

Monialaiset teematiimit korkeakouluyhteisön yhteistyön ja osaamisen vahvistajina

Teematiimit ovat monialaisia asiantuntijayhteisöjä, joiden tavoitteena on ideoida uusia hankkeita ja tukea TKI-toiminnan ja opetuksen integraatiota sekä yhteistyötä korkeakouluyksiköiden ja koulutusalojen välillä. Teematiimit vahvistavat TKI-hankkeiden valmistelua sekä hankehakemusten ja hankkeiden toteutuksen laatua. Teematiimit levittävät osaamista ja ennakoivat pitkän aikavälin osaamistarpeita. Ne tukevat uusien työntekijöiden perehdytystä ja korkeakouluyhteisöön kiinnittymistä. Teematiimit toimivat sekä tutkimusohjelmien tunnistetuilla painopistealueilla (esim. kotona asumisen tukeminen) että henkilöstön omista kiinnostuksen kohteista lähtien (esimerkiksi ennakointiosaaminen).

Teematiimejä on toiminnassa 19, joista esim. ennakointiosaamisen, palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen sekä työhyvinvoinnin kehittämisen tiimit yhdistävät eri tutkimusohjelmien ja koulutusalojen osaamista. Palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen teematiimi on mm. esitellyt palvelumuotoilun työkaluja ja järjestänyt henkilöstön koulutusta. Tiimin toiminnan vaikutuksesta on Laurea mukana Sitran Tulevaisuustaajuus-menetelmän kumppanuusohjelmassa.

Yhteiskehittämistä sidosryhmien kanssa case: Lohjan ja Kivenlahden kampus- ja tilasuunnittelu

Lohjan kampus Kauppakeskus Lohessa avattiin syksyksi 2019. Pienen kampuksen ja palvelujen onnistunut kokonaisuus on tulosta vahvasta yhteistyöstä korkeakouluyhteisön, Lohjan kaupungin, kauppakeskuksen omistajan Suur-Seudun osuuskaupan, toisen asteen oppilaitoksen Luksian, alueen muiden toimijoiden ja eri asiantuntijoiden kanssa.

Uudenlaisen korkeakoulukampusmallin toteutuksessa hyödynnettiin rohkeasti kokeilukulttuuria ja samalla varmistettiin, että tärkeistä palveluista ja ratkaisuista ei jouduttu tinkimään, vaikka ne toteutettiinkin perinteisistä ratkaisuista poiketen. Kampuksella ei esim. ole omaa lounasravintolaa eikä kahvilaa, kirjastolla ei ole omaa seinällistä tilaa, mutta kaikki palvelut on saatu toteutettua hyvin yhteistyömallilla tai innovatiivisilla tilaratkaisuilla. Yhteistyö Suur-Seudun Osuuskaupan kanssa tiivistyi entisestään, kun osuuskauppa solmi Laurean kanssa avainkumppanuussopimuksen, jonka myötä Kauppakeskus Lohen johtoryhmään kuuluu nyt Laurean opiskelijoita. Lohjan kampuksen valmistumisen jälkeen tehdyssä opinnäytetyötutkimuksessa tutkittiin tilojen käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta.

Lohjan kampuksesta saadut palautteet ja muut opit olivat mukana tarpeiden ja vaateiden määrittely- ja suunnitteluvaiheessa, kun 2020-2021 työstettiin sopimusta uudesta kampuksesta Kivenlahdessa. Kivenlahden kampuksen kehittämisessä ja kestävään kehitykseen sekä hyvinvointiin keskittyvän profiilin määrittämisessä käytettiin yhteiskehittämisen ja ennakoinnin menetelmiä sekä huomioitiin alueen vahvuudet ja tiedossa olevat toimijat. Sopimus syntyi kesällä 2021 ja kampuksen on tarkoitus olla toiminnassa viimeistään syksyllä 2025.