3.2 Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyvinvoinnin tukeminen

Auditeringsgruppens bedömning

Henkilöstön osaamista kehitetään ja työhyvinvointiin panostetaan

Itsearviointiraportin mukaan KAMKissa kartoitetaan henkilöstön osaamistarpeita vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa. Näiden pohjalta työntekijöille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa kuvataan tärkeimmät kehittämistarpeet ja -menetelmät aikatauluineen. KAMKissa on käytössä sähköinen kehityskeskustelulomake, johon sovitut asiat kirjataan.

Itsearviointiraportin perusteella KAMKissa on tunnistettu, että vaikka kehityskeskustelumalli on koko korkeakoululle yhteinen, käytänteet eri yksiköiden välillä vaihtelevat. Auditointihaastattelujen perusteella kehityskeskustelut ovat tärkeä kehittämisen työkalu, ja usean henkilöstöryhmän sekä organisaatiotason edustajat kommentoivat kehityskeskusteluita myönteisesti. Vaikka kehityskeskustelukäytänteet vaihtelevat yksiköiden välillä, auditointivierailun perusteella varmistui se, että korkeakoululla on toimivat menettelytavat, joilla se tunnistaa henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet.

Itsearviointiraportin mukaan henkilöstön osaamisen kehittäminen nähdään laajana kokonaisuutena, johon kouluttautumisen lisäksi sisältyvät muun muassa tiimiopettajuus, hanketoiminta, työelämävaihdot, tekemällä oppiminen, mentorointi, henkilöstöpäivät, henkilöstötilaisuudet sekä asiantuntijavaihto. Pedagogisen osaamisen kehittämiseen liittyen verkkotyöpajoissa nousi esiin koulutuksiin pääsyn vaihtelu opettajien välillä. Toisten opettajien mielestä koulutuksiin on päästy melko hyvin. Yksittäisiä kriittisiä kommentteja nousi siitä, että osaamisen kehittämistä ei ole tuettu riittävästi, eivätkä lähiesihenkilöt ole aina huomioineet asiaa. Se, että pienessä korkeakoulussa opettajat ja muu henkilökunta ovat monessa mukana, aiheuttaa työaikaresurssirajoitteiden kanssa sen, että vaikka tarvetta kouluttautumiseen on, siihen ei ole välttämättä aikaa arjessa. Erityisesti etäopetuksen toteuttamiseen kaivattaisiin lisää koulutusta. Auditointiryhmä sai käsityksen, että pedagogisen osaamisen kehittäminen on pitkälti yksilön itsensä varassa ja että siihen toivotaan yhtenäisempää otetta sekä resursseja KAMKilta. Auditointiryhmä suosittelee, että KAMK kiinnittää tähän jatkossa huomiota ja varmistaa yhtenäisen toiminnan koko organisaatiossa henkilöstön pedagogisen osaamisen kehittämisessä.

KAMKilla on läpinäkyvät toimintatavat henkilöstön rekrytoinnissa. Rekrytoinneissa noudatetaan korkeakoulun hallituksen hyväksymiä rekrytointiperiaatteita. Avoimet työpaikat tulevat hakuun pääsääntöisesti julkisissa kanavissa, joita ovat esimerkiksi Kuntarekry ja korkeakoulun omat internet-sivut. Itsearviointiraportin mukaan haettaville tehtäville asetetaan vain sellaisia vaatimuksia, jotka ovat merkityksellisiä tehtävän hoitamisen kannalta. Hakemukset käsitellään ja niistä tehdään vertailutaulukko. Itsearviointiraportin mukaan rekrytointien koetaan kuitenkin aiemmin olleen nykyistä avoimempia ja läpinäkyvämpiä.

Perehdyttämisen osalta opettajatyöpajoissa nousi esille, että perehdytys ei kaikilta osin toteudu yhtenäisesti. Auditointiryhmä suosittelee, että henkilöstön systemaattisella perehdytyksellä varmistetaan, että jokainen uusi työntekijä tuntee riittävässä määrin KAMKin yhteiset ohjeistukset ja menettelytavat.

Henkilöstön työhyvinvointia tukee korkeakoulun avoin ja välitön keskustelukulttuuri, henkilöstöpalautejärjestelmä sekä henkilöstön osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Näistä auditointiryhmä teki useita havaintoja vierailun aikana, joten KAMKin strategia ”Pieni suuri korkeakoulu” toteutuu tältä osin.

KAMK on kuvannut itsearviointiraportissaan useita systemaattisia menettelytapoja, joilla tuetaan henkilöstön hyvinvointia. Auditointivierailun aikana hyvänä käytänteenä nousivat lisäksi esille rehtorin pitämät viikkopalaverit koronapandemian aikana, joihin viitattiin useasti myönteiseen sävyyn haastatteluissa ja verkkotyöpajoissa.

KAMKissa on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Itsearviointiraportin mukaan suunnitelma käydään läpi henkilöstön kanssa yksikkökokouksissa. Auditointihaastatteluissa nousi kuitenkin esille, että vaikka haastateltavat tiesivät tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman olemassaolosta, he eivät pystyneet antamaan esimerkkejä sen vaikuttavuudesta käytännön toimintaan. Vaikka tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sisältö ei ollut haastattelujen perusteella kaikkien tiedossa, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus vaikuttaa haastatteluissa saadun tiedon perusteella toteutuvan korkeakoulussa.

Tasa-arvoisuutta palkkauksen näkökulmasta varmistetaan myös työn vaativuuden arvioinnilla, jota varten luotu järjestelmä on hyväksytty YT/TS-ryhmässä. Korkeakoulun intranetissä oli suhteellisen vaivattomasti löydettävissä oleellisimmat henkilöstöhallintoa ja työsuhteita koskevat ohjeet ja dokumentit.