1.2 Koulutuksen toteutus

Auditeringsgruppens bedömning

Opiskelijakeskeisyys ja joustavuus kannustavat opiskelijaa ottamaan aktiivisen roolin omasta opiskeluprosessistaan

Opiskelijakeskeisyys nousi haastatteluissa ja verkkotyöpajoissa monin tavoin esille KAMKin vahvuutena. Opiskelijatyöpajoihin osallistuneet kertoivat esimerkkejä siitä, miten opiskelijakeskeisyys ja joustavuus ovat näkyneet opintojen aikana. Erityisesti ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat ja monimuoto-opiskelijat arvostavat opintojen aikataulujen joustavuutta ja sitä, että työelämän ja opiskelun yhdistäminen on helppoa. Opiskelijoilla on pääsääntöisesti laajat mahdollisuudet valita opintoja KAMKin sisällä ja ulkopuolella (erityisesti CampusOnline-tarjonta), mikä tuo opintopolkuun joustavuutta. Opettajatyöpajassa korostui KAMKin pienuuden merkitys opiskelijakeskeisyyden kannalta: ”opiskelijat eivät huku massaan, vaan ovat yksilöitä”.

Itsearviointiraportissaan KAMK on nostanut vahvuudekseen opiskelijoiden ohjauksen toimintamallin. Auditointiryhmä sai näyttöä siitä, että opiskelijoiden opintojen ohjaus toimii myös käytännössä – tosin opintojen ohjaus ei näytä kattavan kaikkia opiskelijaryhmiä yhtä hyvin. Uusien opiskelijoiden vastaanottamiseen panostetaan ja opintojen hyvään aloitukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Tuutorointi nostettiin vahvuudeksi sekä opettaja- että opiskelijatyöpajoissa. Opiskelijatyöpajassa opettajatuutorin kanssa käydyt keskusteluhetket kuvattiin tärkeiksi erityisesti siinä vaiheessa, kun suunnitellaan omaa opiskelupolkua ja tulevaisuutta. Myös opiskelijatuutorit kokevat, että tuutorointiprosessi ja siihen liittyvä vastuunjako ovat selkeitä. Sen sijaan valmistumisvaiheessa olevat sekä opiskelijat, joiden opinnot ovat venyneet, kokivat opiskelijatyöpajojen mukaan tulevansa helposti unohdetuksi. Myös avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat eivät mielestään saa tarpeeksi tukea ja ohjausta opintojensa edistämiseen. Jatkossa auditointiryhmä suosittelee panostamaan erityisesti näiden opiskelijaryhmien ohjauksen kehittämiseen.

Opintojen hyväksilukuprosessin kehittäminen on nostettu KAMKin itsearviointiraportissa kehittämiskohteeksi. Haastattelujen ja työpajojen mukaan KAMKilla on selkeät prosessit aiemmin hankitun osaamisen arvioimiseen ja tunnustamiseen, mutta niitä ei vielä osata täysimääräisesti hyödyntää. Opettajatyöpajassa todettiin, että yhteiset AHOT- ja opinnollistamisen käytänteet eivät ole käytössä kaikissa koulutuksissa eikä kaikilla opettajilla ole niistä riittävästi tietoa. Syyslukukauden 2020 alusta käyttöönotettu Peppi-järjestelmän eAHOT-toiminto ei haastattelujen mukaan ole vielä kattavasti tunnettu opettajien parissa, vaikka ohjeistuksia on jaettu ja aiheesta on järjestetty webinaareja. Myös opiskelijatyöpajassa hyväksilukukäytänteiden yhdenvertainen soveltaminen nostettiin kehittämisen kohteeksi. Auditointiryhmä suosittelee huolehtimaan, että yhteiset toimintamallit ovat systemaattisesti käytössä organisaation eri puolilla.

Opiskelijoiden hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta tuetaan koko opiskelijan opintopolun ajan. Opiskelijatyöpajassa opiskelijat nostivat esille, että KAMKissa korostetaan opiskelijoiden henkistä jaksamista. Hyvinvointia tukee sekä opiskelijoiden että opettajien mukaan pienen korkeakoulun vahva yhteisöllisyys ja tasavertaiseksi koettu vuorovaikutus opiskelijoiden, opettajien ja johdon välillä. Opiskelijoiden hyvinvointiin liittyen KAMK on itsearvioinnissaan nostanut vahvuudeksi tiiviin yhteistyön opiskelijakunta KAMOn kanssa. Haastateltavat kertoivat esimerkkejä siitä, miten KAMO järjestää hyvinvointia tukevia tapahtumia itse tai yhdessä KAMKin hyvinvointipalveluiden ja opinto-ohjaajien kanssa. KAMOn hallituksessa on myös nimetty hyvinvointivastaava. KAMKin yhteistyö KAMOn kanssa on haastattelujen ja opettajatyöpajojen perusteella muutenkin tiivistä. Opiskelijatyöpajassa esitettiin myös kritiikkiä: KAMOn toiminta ei opiskelijoiden mukaan palvele riittävästi englanninkielisiä opiskelijoita.

Osaamistavoitteiden saavuttamista tukevaa palautetta ja monipuolisia opetusmenetelmiä tarvitaan enemmän

Auditointiaineistojen perusteella opetusmenetelmät tukevat pääsääntöisesti tavoitteellista oppimista. Osassa työpajoista korostettiin, että opetusmenetelmiä varioidaan joustavasti ottaen huomioon opiskelijoiden erilaiset oppimistyylit ja osaamisen lähtötasot. Myönteisinä kokemuksina opiskelijat kertoivat päässeensä mukaan hyödyllisiksi kokemiinsa oppimisprojekteihin, joissa ratkottiin yritysten toimeksiantoja. Opetusmenetelmissä ja erityisesti osaamisen kehittymistä tukevassa arvioinnissa on auditointiaineistojen perusteella KAMKissa myös kehitettävää. Osa opiskelijoista kertoi, että opintojaksojen toteutustavat eivät aina tue parhaimmalla tavalla osaamistavoitteiden saavuttamista. Muutamassa työpajassa kritisoitiin liian yksipuolisia opetusmenetelmiä, kuten videoiden katsominen, kalvoilta lukeminen, esseen kirjoittaminen, ja toivottiin enemmän vuorovaikutteisuutta myös verkkoympäristössä tapahtuvaan oppimiseen. Moodle-ympäristöön toivottiin opiskelijoiden työtä helpottavaa yhdenmukaisuutta eri opintojaksojen välille. Opiskelijat nostivat esille myös sen, että englanninkielisissä koulutuksissa henkilöstö käyttää paljon suomen kieltä, minkä koettiin eriarvoistavan niitä opiskelijoita, jotka eivät puhu suomea. Opetusmateriaalien avoin jakaminen nostettiin opettajatyöpajassa kehittämiskohteeksi. Tämä voisi tulevaisuudessa parantaa opetuksen laatua.

Monet opiskelijat korostivat, että heidän lähtötasoaan ei oteta tarpeeksi huomioon opetuksessa. Opiskelijoiden moninaisuuden lisääntyminen nousi myös opettajatyöpajoissa yhdeksi keskeisimmistä haasteista opetuksen toteutukseen liittyen. Opettajatyöpajoissa todettiin, että isot heterogeeniset ja lähtötasoltaan erilaiset ryhmät joudutaan usein opettamaan isoina ryhminä, vaikka opiskelijoiden opiskeluvalmiudet ovat hyvin erilaisia. Isojen opetusryhmien käyttäminen valituissa opinnoissa on arviointiaineiston mukaan ollut KAMKin johdon tietoinen päätös, jotta koulutuksen tuloksellisuuden vaateisiin on pystytty vastaamaan. Auditointiryhmä suosittelee kehittämään sellaisia pedagogisia menetelmiä, jotka tukevat yksilöllistä osaamisen kehittymistä myös isoissa opetusryhmissä.

Haastatteluihin ja työpajoihin osallistuneet eri koulutusten opiskelijat toivoivat saavansa osaamistavoitteiden saavuttamista tukevaa palautetta. Opiskelijat korostivat, että ainoa heidän saamansa arviointi on ollut opintojakson loppuarvosana tai heikoimmillaan hyväksytty/hylätty -maininta. Opiskelijat kaipasivat sekä sanallista palautetta tehtävistä että opintojaksojen väliarviointeja. Auditointiryhmä suosittelee kehittämään monipuolisia osaamisen arvioinnin menetelmiä, jotka tukevat osaamistavoitteiden saavuttamista.

Auditointivierailun opiskelijatyöpajojen perusteella työelämälähtöisyys toteutuu laajasti opinnoissa, ja opintojen aikana opiskelijat pystyvät luomaan hyvät työelämäkontaktit. Opiskelijat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä siihen, miten opinnot vastaavat työelämän tarpeita ja miten opiskelijoille muodostuu jo opintojen aikana työelämäverkostoja harjoittelujen ja muiden työkokemusten kautta. Esimerkkinä kerrottiin, että useat opettajat välittävät opiskelijoille harjoittelu-, opinnäytetyö- ja työpaikkamahdollisuuksia.