Auditoinnin lähtökohdat ja toteutus

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toiminta perustuu kehittävän arvioinnin periaatteeseen ja vaikuttavan tiedon tuottamiseen koulutuksen kehittämiseksi.

Auditointimallin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Auditointimallin periaatteet on kuvattu tarkemmin auditointikäsikirjassa.

Auditoinnin toteutus

Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) auditoinnin toteutti viisihenkinen ryhmä:

  • vararehtori Katri Ojasalo, Laurea-ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja)
  • päällikkö, korkeakoulusuhteet Sakari Heikkilä, Wärtsilä Oyj
  • opiskelija Ninni Kuparinen, LAB-ammattikorkeakoulu
  • tohtorikoulutettava Maria Ruotsalainen, Jyväskylän yliopisto
  • yliopettaja Kim Wrange, Karelia-ammattikorkeakoulu (varapuheenjohtaja).

Auditoinnin projektipäällikkönä toimi arviointiasiantuntija Kirsi Mustonen työparinaan arviointiasiantuntija Mira Huusko Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta. Auditointi perustuu korkeakoulun toimittamaan aineistoon, itsearviointiraporttiin, pyydettyyn lisäaineistoon sekä auditointiryhmän verkkovälitteisesti toteuttamiin haastatteluihin ja työpajoihin 18. ̶ 19.11.2020. Auditointiryhmällä oli myös pääsy auditoinnin kannalta keskeisiin sähköisiin aineistoihin ja järjestelmiin. Auditoinnin keskeiset vaiheet ja aikataulu olivat:

Sopimusneuvottelu  10.12.2019
Auditointiryhmän nimeäminen  12.6.2020
Auditointiaineiston ja itsearviointiraportin toimittaminen  25.8.2020
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus (verkkovälitteisesti)  29.9.2020
Auditointivierailu (verkkovälitteisesti)  18. ̶ 19.11.2020
Korkeakoulujen arviointijaoston päätös auditoinnin tuloksesta  24.3.2021
Raportin julkaiseminen 26.3.2021 mennessä
Julkistamisseminaari  Kevät 2021
Kehittämistyön seuranta  Vuosi 2024

Arviointikriteerit

Arviointialueet I–III arvioitiin kokonaisuuksina käyttäen tasoja erinomainen, hyvä, riittämätön.

Erinomainen taso edellyttää näyttöä pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta kehittämistyöstä. Lisäksi kehittämistoimet tuottavat erityistä lisäarvoa korkeakoululle, sidosryhmille tai molemmille. Korkeakoulu osoittaa vakuuttavia esimerkkejä onnistuneista kehittämistoimista.

Hyvän tason kriteerit on kuvattu tämän raportin liitteessä 1.

Riittämätön taso tarkoittaa, että korkeakoululta puuttuvat arviointialueessa (I–III) kokonaan tai keskeisiltä osin systemaattiset, toimivat ja osallistavat menettelytavat eikä laadunhallinnan vaikuttavuudesta toiminnan kehittämiseen ole selkeää näyttöä.

Arviointialueiden I-III tulee olla vähintään tasolla hyvä, jotta korkeakoulu läpäisee auditoinnin.