1.1 Koulutuksen suunnittelu

Auditeringsgruppens bedömning

Koulutuksen suunnittelu on strategia- ja työelämälähtöistä

Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutustarjonnan suunnittelu on pitkäjänteisesti kytkeytynyt korkeakoulun strategiaan. Strategiansa mukaan KAMK profiloituu sellaisiin koulutuksiin, joilla on kasvavaa tarvetta alueella, jotka tukevat elinkeinorakennetta ja työllistävät hyvin ja luovat uutta liiketoimintaa. Auditointiryhmä sai näyttöä siitä, että tätä profilointia on KAMKin tutkintokoulutuksessa viety suunnitelmallisesti eteenpäin. Esimerkiksi tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa suunnitellulla sosionomikoulutuksella pystytään vastaamaan alueen työelämätarpeeseen. Uutta liiketoimintaa alueelle pyritään luomaan erityisesti Esports Business -koulutuksella (katso luku 4). Profiloitumalla KAMK on onnistunut konkretisoimaan strategiaansa ”Pieni suuri korkeakoulu”. Myös KAMKin opetussuunnitelmien kytkeytymisestä strategisiin painopisteisiin saatiin selkeää näyttöä.

KAMKin pienuus näkyy auditointiaineistojen perusteella selkeänä vahvuutena koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Organisaatiorakenne on matala, johto on lähellä ja henkilökunta tuntee toisensa sekä opiskelijat. Tämä koettiin selkeänä vahvuutena sekä opettaja- että opiskelijatyöpajoissa. Haastattelujen perusteella johto luottaa opettajien ammattitaitoon ja opettajilla on vapaus soveltaa omaa näkemystään opetuksensa suunnittelussa ja toteutuksessa.

Auditointiryhmä sai haastatteluissa monipuolista näyttöä siitä, että itsearviointiraportissa vahvuudeksi mainittu KAMKin joustava ja ketterä tapa toimia ja vastata koulutustarpeisiin tuottaa lisäarvoa toiminta-alueelle ja työelämälle. Esimerkiksi opetusaikataulut joustavat tarvittaessa ketterästi, mikä tuo joustavuutta reagoinnissa työelämätarpeisiin. Osaamisalueiden käytänteissä on kuitenkin eroja siinä, miten koulutusten suunnittelussa pyritään varmistamaan koulutustarjonnan työelämärelevanssi. Jokaisella koulutuksella on itsearviointiraportin mukaan vahvat työelämäverkostot, mutta työpajojen ja haastattelujen perusteella ne ovat melko henkilösidonnaisia. Työelämäverkostojen systemaattisesta hyödyntämisestä koulutuksen suunnittelussa saatiin kuitenkin näyttöä.

Auditointiryhmä ei saanut näyttöä jatkuvan oppimisen toteutusmallien ja sisältöjen systemaattisesta suunnittelusta. KAMK oli valinnut auditoinnin vertaisoppimisen kohteeksi jatkuvan oppimisen ja monimuoto-opetuksen (katso luku 5). Vertaisoppimisen antia ja löydettyjen ideoiden soveltamissuunnitelmaa ei kuitenkaan pystytty kuvaamaan auditointiryhmälle. Ainoina selkeinä jatkuvan oppimisen kehittämiskohteina KAMK nosti itsearvioinnissa ja haastatteluissa esille verkkotarjonnan lisäämisen ja digitaalisen oppimateriaalin nykyistä paremman hyödyntämisen. Auditointiryhmä suosittelee nykyistä systemaattisempaa ja tavoitteellisempaa otetta jatkuvan oppimisen sisältöjen ja toteutusmallien suunnitteluun. Tässä auttaisi osaltaan auditoinnin vertaisoppimisen prosessin huolellinen loppuun saattaminen.

Yhteiset ohjeet tukevat osaamisperustaista koulutuksen suunnittelua

KAMKilla on systemaattiset menettelyt opetussuunnitelmien hyväksymiseksi. Pedagoginen toimintamalli (cKAMK) kuvaa kattavasti koulutuksen suunnittelun ja toteuttamisen menettelytavat. Opetussuunnitelmissa koulutuksille on määritelty tutkintojen kansallisen viitekehyksen mukaiset osaamistavoitteet. Opetussuunnitelmien ja muiden koulutuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavien asiakirjojen käytännön soveltamisessa on auditointiryhmän mukaan kuitenkin vielä kehitettävää. Haastattelut ja työpajat vahvistivat itsearviointiin kirjattua eli opetuksen tavoitteisiin, sisältöihin, suoritustapaan ja arviointiin liittyviä ohjeistuksia hyödynnetään vaihtelevasti eri osaamisalueilla. Auditointiryhmä suosittelee kehittämään menettelytapoja, joilla voitaisiin vähentää osaamisalueiden ja yksittäisten opettajien välisiä eroja siinä, miten opintojaksototeutusten osaamistavoitteet määritellään ja miten opetusmenetelmät ja oppimisen arviointi tukevat osaamistavoitteiden saavuttamista.

Haastattelujen ja verkkotyöpajojen mukaan vahvuutena on se, että opetussuunnitelmien joustavuus mahdollistaa nopean reagoinnin työelämän muuttuviin tarpeisiin. Joidenkin opiskelijatyöpajojen perusteella opiskelijat kokevat kuitenkin opetuksen tasovaatimusten ja kuormittavuuden vaihtelevan paljonkin eri opintojaksojen ja opettajien välillä. Osassa opiskelijatyöpajoista haasteeksi nostettiin myös opintojaksojen epälooginen järjestys: esimerkiksi opiskelijoiden vaikeammiksi kokemia opintoja on opiskelijaryhmälle toteutettu ennen helpompia. Auditointiryhmä suosittelee kiinnittämään huomiota osaamistavoitteiden tasovaatimuksiin, opintojen loogiseen etenemiseen sekä opintojen kuormittavuuden seuraamiseen.

KAMKissa koulutusten suunnittelussa varmistetaan eri menetelmin koulutustarjonnan yhteys kansainvälistymiseen. Opettaja- ja opiskelijatyöpajoissa nostettiin esille hyvinä käytänteinä yhteiset kansainväliset verkkototeutukset. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kytkeytymisen opetukseen KAMK on nostanut itsearvioinnissaan kehittämiskohteeksi. Myös opettajatyöpajoissa tämä tunnistettiin haasteeksi, ja asian kehittämiseksi onkin auditointiaineistojen perusteella tehty ja tekeillä suunnitelmallista työtä.

Haastattelujen perusteella opiskelijat ja ulkoiset sidosryhmät pääsevät vaikuttamaan koulutuksen suunnitteluun. Opiskelijakunta KAMOlta pyydetään palautetta opetussuunnitelmien rakenteesta. Tärkeimpänä opiskelijoiden vaikuttamiskeinona opettajatyöpajoissa korostettiin opetuksesta annettavaa opiskelijapalautetta. Auditointiryhmän mukaan opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistumista koulutuksen suunnitteluun voisi edelleen systematisoida.