2 Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu

Arviointialueella II arvioidaan menettelytapoja, joilla johdetaan ja kehitetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta, edistetään korkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja taiteellisen toiminnan vaikuttavuutta sekä tuetaan kokeilevaa toimintakulttuuria.

Arviointialue II on tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • KAMKissa on laajasti tunnettu ja jaettu käsitys yhteiskunnallisen vaikuttavuuden strategisista tavoitteista ja henkilöstön roolista niiden toteuttamisessa. Matala hierarkia ja avoin ilmapiiri tukevat ketterää toimintakulttuuria sekä KAMKin sisällä että kumppaneiden kanssa.
  • KAMKin tiivis verkostoituminen ja yhteydenpito alueen elinkeinoelämään ja julkisiin toimijoihin antavat KAMKille jatkuvasti päivittyvän kuvan toimintaympäristön kehittymisestä ja mahdollisuuksia vastata toimintaympäristön tarpeisiin.
  • Yrittäjyyteen kannustava ilmapiiri ja siihen annettava tuki antavat opiskelijoille mahdollisuuksia työllistyä yrittäjinä. Tämä lisää osaltaan KAMKin aluevaikuttavuutta.

Kehittämissuositukset

  • KAMKin tulee monipuolistaa yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden mittareita, jotta KAMK ja sen sidosryhmät saisivat nykyistä paremman käsityksen korkeakoulun vaikuttavuudesta. Nykyistä monipuolisempi tieto yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden tuloksista helpottaisi myös korkeakoulun vahvuuksista viestimistä ja tukisi kehittämistoimien suuntaamista.
  • KAMKin yhteistyö sidosryhmien kanssa on jatkuvaa ja aktiivista. KAMKin tulee kehittää kumppanuuksien hallinnan menetelmiä sekä pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kumppanuuksien rakentamista.
  • Vastuu avoimen tieteen ja julkaisutoiminnan edistämisestä on annettu kirjaston vastuulle. Jotta KAMK voisi nykyistä tehokkaammin edistää avointa tiedettä ja julkaisutoimintaa, tulee aihealueen kehittämis- ja seurantavastuuta jakaa nykyistä laajemmalle toimijajoukolle.